Přístupy založené na požadavcích norem ISO

 

V první řadě je třeba naznačit, kam směřuje vývoj norem ISO řady 9000. Jak bylo uvedeno v úvodu třetí kapitoly, normy ISO obecně představují dynamický systém, který nejpozději v sedmiletých cyklech podléhá aktualizaci.

V roce 2005 prošla novelou norma ISO 9000:2005 – Systémy managementu kvality – základy, zásady a slovník, která byla převedena a vydána v podobě ČSN EN ISO v roce 2006. Tato novela normy vedla zejména k aktualizaci a zpřesnění některých pojmů z oblasti jakosti a systémů řízení jakosti.

V záměrech technické komise ISO/TC 176 – management kvality a prokazování kvality, která se zabývá aktualizací norem řady 9000, je připravit a zřejmě v průběhu roku 2007 vydat aktualizaci normy ISO 9001. Z dostupných informací vyplývá, že obligatorní část normy (podle které se zavádí, provozuje a certifikuje systém řízení jakosti) by neměla projít změnou. Norma by měla být doplněna o novou informativní část, ve které bude zpřesněn výklad některých požadavků z obligatorní části normy.

Pro organizace, které mají zaveden a provozují systém v souladu s požadavky normy ISO 9001, jak byl zaveden velkou novelou z roku 2000, by výše uvedená aktualizace neměla znamenat vážné zásahy do dosavadních implementovaných systémů řízení jakosti. Pokud někde organizace ve své dokumentaci (například příručce jakosti) užívají starší pojmy, týkající se jakosti nebo systémů řízení jakosti, mohou je zpřesnit. Některé jejich přístupy budou možná muset projít dílčími změnami, a to v případě, že si požadavky normy ISO 9001 vykládaly v rozporu se zpřesněním, které by mělo být uvedeno v informativní části aktualizované normy ISO 9001.

Jak též bylo uvedeno, norma ISO 9004 po novele v roce 2000 byla určena jako prostředek, respektive nadstavba k dalšímu zlepšování již zavedeného a certifikovaného systému řízení jakosti ve smyslu normy ISO 9001. Nicméně praxe ukázala, že tento záměr nebyl organizacemi příliš akceptován, takže se minul účinkem.

Proto se technická komise ISO/TC 176 chystá připravit zcela novou verzi normy ISO 9004, která by měla nabídnout mnohem atraktivnější doporučení pro další rozvoj manažerských systémů s cílem posílit úspěšnost a trvalý rozvoj firem. V obsahu normy by se měla objevit nová témata, jako je zaměření na inovace, zeštíhlení, podnikatelské příležitosti, využívání znalosti, proaktivní přístup ke změnám atd.