Společenská odpovědnost organizací

Společenská (někdy též překládáno jako sociální) odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility, CSR) je tematika, která se objevila v souvislosti s některými nekalými praktikami firem, které se v zájmu svého úspěchu v tvrdém konkurenčním prostředí mohou snížit k nedodržování či obcházení příslušných předpisů, upravujících požadavky na pracovní podmínky (například zvýšený rozsah přesčasové práce, noční práce žen a mladistvých, nedodržování bezpečnostních požadavků), porušování předpisů ochrany životního prostředí apod.

Cílem úsilí o společenskou odpovědnost je dosáhnout zejména u podnikatelských subjektů takového stavu, kdy budou jejich aktivity (včetně zahraničních filiálek) přispívat k udržitelnému rozvoji2.

Na bázi principů ISO 9 000 či 14 001 byl připraven Mezinárodní organizací SA (Social Accountability) standard SA 8000, který by měl poskytnout rámec požadavků z oblasti sociální odpovědnosti. Implementací standardu SA 8000 a jeho následnou certifikací firma prokazuje svým zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, že zavedla přístupy k ochraně práv svých pracovníků, zajistila dodržování etických zásad podnikání, tzn. veškerá produkce společnosti je produkována s dodržením organizací přijatých etických standardů.

Závažnost problematiky CSR dovedla řídicí struktury ISO k rozhodnutí připravit samostatnou mezinárodní normu ISO 26 000, která by danou tematiku specifikovala. Ve strukturách ISO již byla pro vypracování této normy vytvořena pracovní skupina, s jejím vydáním se počítá v průběhu roku 2009. Tato nově připravovaná norma ISO by měla nahradit standard SA 8000 a stát se nástrojem jak pro zjištění, zda organizace respektuje požadavky týkající se sociální odpovědnosti, tak i pro následnou certifikaci, pokud se pro ni firma rozhodne.