Příloha č.1

 

Příloha 1

 • Provozování zařízení, kteří spadají pod zákon o integrované prevenci,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů s odpady podléhající souhlasu podle zákona o odpadech,
 • vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod podléhající schválení podle zákona o vodách,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zákona o vodách,
 • odběr povrchových vod povolený podle zákona o vodách,
 • odběr podzemních vod povolený podle zákona o vodách,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné odvádění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zákona o vodách,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových nebo podzemních vod podléhající povolení podle vodního zákona,
 • zacházení se závadnými látkami podle zákona o vodách,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku podle zákona o odpadech,
 • provozování stacionárních zdrojů znečištění ovzduší podléhající povolení podle zákona o ovzduší,
 • nakládání s těžebním odpadem podle zákona o nakládání s těžebním odpadem,
 • provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur.

Zpět na Ekologická újma

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO