Celkové posílení stávajícího systému řízení organizace

 

Požadavky na systémy řízení kvality v průmyslu byly stanoveny v šedesátých letech tzv. britskou standardizací s názvem Quality Control System Requirements for Industry. Konkrétně se jednalo o normy BS 5750, část 1, 2, a 3. Norma BS 5750 byla smluvně používána zákazníky a dodavateli, dodatečně Britský normalizační institut uvedl i schéma registrace třetí stranou. To umožnilo tomuto institutu zaregistrovat firmy, které vyhovovaly požadavkům příslušných norem.

Nejdůležitější část standardů je ve světě rozšířena pod označením ISO 9000. Tyto normy byly podle pravidel organizace ISO podrobeny revizi, jejímž výsledkem bylo vydání pouze jedné normy specifikující požadavky na systémy řízení kvality ISO 9001 : 2008. Systém řízení kvality (anglická zkratka QMS = Quality Management System) je definován jako skupina postojů, procesů a procedur vyžadovaných pro plánování a provádění hlavní činnosti organizace.

Význam ISO norem pro celkové posílení stávajícího systému řízení organizace:

 • Zmapování, identifikace a uspořádání všech činností v organizaci, efektivní přeměna vstupů na výstupy, stanovení jasných pravomocí a odpovědnosti za řízení těchto činností.
 • Nastavení jasných pravidel.
 • Celkové zprůhlednění fungování procesů organizace.
 • Rozpoznávání, měření a zlepšování různorodých procesů v organizaci tak, že vedou ke zlepšení výkonu společnosti.
 • Identifikace toku informací, záznamů a produktu.
 • Dohledání kritických míst při řízení společnosti.
 • Jasné a přehledné grafické znázornění fungování společnosti.
 • Odstranění slepých míst při návaznosti procesů.
 • Předcházení nekvalitě a neshodám,které je výhodnější než napravování již vzniklých problémů.

Díky mapování a následnému řízení organizace dochází tedy k odhalení silných a slabých stránek organizace, ukáže jak fungují procesy (např. skladování, výroba, doprava, obchod, vedení) ve společnosti a také se projeví nedostatky v odpovědnostech a pravomocech jednotlivých zaměstnanců. Procesy, probíhající uvnitř firmy, na sebe navazují a výstupy z jednoho procesu jsou vstupem do procesu dalšího. Tyto procesy musí někdo řídit (např. vedoucí výroby).

Mezi využívané řídící nástroje patří otevřená komunikace a vzájemná informovanost mezi vedením a výkonným personálem. Udržování a neustálé zlepšování řízení je věcí všech pracovníků organizace, a proto se ode všech očekává aktivní vyhledávání dalších možností zlepšování. Klíčová je úloha vedoucích pracovníků, kteří sami důsledně dodržují nastavené postupy a vyžadují jejich dodržování i od všech podřízených.

Řízení dokumentace představuje

 • Schvalování dokumentů.
 • Přezkoumávaní, aktualizace a opakované schvalování.
 • Identifikace změn, aktuální stav.
 • Dostupnost v místech používání.
 • Čitelnost a identifikovatelnost.
 • Zabránění používání zastaralých dokumentů.

Řízení záznamů vyžaduje

 • řídit záznamy určené pro poskytování důkazů o shodě s požadavky a o efektivním fungování systému managementu kvality.
 • vytvoření dokumentovaného postupu, který stanoví potřebná pravidla pro identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání a náklady se záznamy.
 • aby záznamy byly trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné.

Zpět na stránku ISO 9001

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO