Zlepšení image společnosti

 

Pojem image se do českého slovníku dostává již v 60. letech 20. století a v dnešní době je běžnou součástí každodenního života nás všech. Jedná se o souhrn představ, postojů, názorů, pocitů a zkušeností lidí ve vztahu k určitému subjektu. Nejedná se tedy pouze o vizuální stránku, jak bylo dříve chápáno.

Firemní image je reprezentována např. logem, firemními barvami, obrazovými motivy a jinými vizuálními prvky, které identifikují určitou společnost. V současné moderní době je ovšem mnohem důležitější druhý aspekt pojmu image. Spadá sem vystupování představitelů firmy, zaměstnanců, způsoby jednání s dodavateli, partnery či komunikace s veřejností a její celkové chování. Chce-li se firma neustále rozvíjet, musí pracovat nejen na kvalitě svých výrobků a služeb, ale také na zlepšování své image.

Vybudování si dobré image je důležité pro úspěch firmy, protože má vliv nejen na zákazníky a spotřebitele, ale i na dodavatele, partnery, veřejnou a státní správu, finanční instituce, nátlakové skupiny a jiná občanská či zájmová sdružení. Dobrá image působí pozitivně na cílové skupiny a i v nepříznivém období se organizace se může „opřít“ právě o svoji image.

V případě, že si organizace chce udržet stávající zákazníky a získat nové, je třeba, aby si svůj vztah s nimi efektivně řídila. Znamená to investovat do aktivit, které spokojenost zákazníků způsobují a posilují.

  • Zavedením ISO norem získá (nejen) zákazník jistotu, že obchoduje se společností, která dbá na kvalitu svých služeb. Může si být jistý, že firma dodržuje veškeré zákony ze strany České republiky i ze strany EU.
  • Středem pozornosti jsou zejména produkty firmy. Díky certifikací ISO si firmy zabezpečí efektivní výrobu kvalitních produktů, optimalizaci výrobního procesu a zajistí si tak minimalizaci ztrát. Užitek firmě vznikne jak ve snížení si nákladů, tak ve zvýšení si důvěryhodnosti.
  • Pro zákazníky je také důležité být informovaný. Pokud má firma pořádek ve firemní dokumentaci a veškeré její procesy jsou v souladu s legislativou, nemá důvod proč jisté informace nezveřejnit. Komunikace s veřejností, tzv. public relations, je pro zlepšení image firmy velmi prospěšné.
  • V neposlední řadě je žádoucí, aby firma byla společensky zodpovědná. Podle posledních průzkumů dává až 50 % Evropanů přednost zboží od společností, které se prohlašují za společensky zodpovědné. Tato zodpovědnost spočívá nejen v podpoře zázemí zaměstnanců, zlepšování pracovního prostředí, podpory kultury a sportu, ale především v otázce ochrany životního prostředí a dodržování udržitelné spotřeby. Konkrétně normy ISO 18001 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci a norma ISO 14001 - systém environmentálního managementu, přináší cílovým skupinám jistotu, že organizace jsou opravdu společensky zodpovědné.

Každá firma si svoji image buduje sama, podle svých představ a možností. Žádný zákon nenařizuje společnostem, jaká by měla být jejich image. Ve svůj vlastní prospěch by se firmy měli snažit neustále zlepšovat svoji pověst a zvyšovat hodnotu. Díky certifikací ISO se Vaše společnost může zařadit mezi firmy nejlépe hodnocené svými zákazníky i okolím.

Zdroje: 

  • Bc. ŠULA, Martin. Analýza image vybrané organizace veřejného sektoru. Brno, duben 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
  • PIKE, Jana. Je image firmy na nic?. In: www.e15.cz [online]. 18. 11. 2009 [cit. 2012-11-18].
  • VYSEKALOVÁ, Jitka. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 190 s. ISBN 978-80-247-2790-5.

 

Zpět na stránku ISO 9001

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO