Seznam vydaných ČSN norem

Leden 2013

Označení Název Znak
ČSNEN 16247-1 Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky. 01 1505
ČSNENISO 2400 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1. 01 5025
ČSNENISO 17263 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 01 8342
ČSNPCEN/TS 16331 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profily pro interoperabilitu autonomních systémů. 01 8396
ČSNISO 21210 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 01 8401
ČSNENISO 22825 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu. 05 1184
ČSNENISO 18275 Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace. 05 5009
ČSNENISO 24598 Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace. 05 5803
ČSNEN 15316-4-3 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy. 06 0401
ČSNEN 30-1-4 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou. 06 1410
ČSNEN 303-5 Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení. 07 5303
ČSNEN 61362-ed.2 Regulace vodních turbín - Průvodce specifikací. 08 6501
ČSNEN 61362:1999/Z1 Regulace vodních turbín - Průvodce specifikací. 08 6501
ČSNENISO 9906 Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3. 11 0033
ČSNEN 13779:2010/Oprava1 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy. 12 7007
ČSNEN 1554 Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu. 26 0374
ČSNENISO 9856:2004/A1 Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti. 26 0394
ČSNISO 254 Řemenové pohony - Řemenice - Kvalita, provedení a vyvážení. 26 0400
ČSNISO 5291 Řemenové pohony - Drážkované řemenice pro spojené klasické řemeny typu V - Profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ (efektivní systém). 26 0403
ČSNISO 5296 Synchronní řemenové pohony - Řemeny s kódy roztečí MXL, XXL, XL, L, H, XH a XXH - Metrické a palcové rozměry. 26 0404
ČSNISO 12046 Synchronní řemenové pohony - Automobilové řemeny - Stanovení fyzikálních vlastností. 26 0405
ČSNISO 4190-5 Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství. 27 4060
ČSNISO 4190-1 Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI. 27 4315
ČSNEN 15877-1 Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy. 28 0083
ČSNEN 50553 Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel. 33 0620
ČSN 332000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory. 33 2000
ČSN 332000-7-715-ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím. 33 2000
ČSN 332000-7-715:2006/Z1 Elektrické instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím. 33 2000
ČSN 332000-7-722 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel. 33 2000
ČSN 332140:1986/Z1 Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely. 33 2140
ČSNEN 50491-4-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídících systémů budov (BACS). 33 2151
ČSNEN 60079-35-2 Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN). 33 2320
ČSNEN 50134-3:2002/Z1 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér. 33 4590
ČSNCLC/TS 50131-2-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory. 33 4591
ČSNEN 50134-3-ed.2 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér. 33 4594
ČSNEN 50521:2009/A1 Konektory pro fotovoltaické systémy - Bezpečnostní požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN). 34 4634
ČSNEN 60626-3-ed.2:2009/A1 Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 6575
ČSNEN 60811-1-1:1997/Z2 Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Společné zkušební metody - Část 1-1: Metody pro všeobecné použití - Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností. 34 7010
ČSNIEC 811-1-2:1995/Z3 Společné zkušební metody pro izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Část 1-2: Metody pro všeobecné použití - Metody tepelného stárnutí. 34 7010
ČSNEN 60811-1-3:1997/Z1 Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Všeobecné zkušební metody - Část 1-3: Metody pro všeobecné použití - Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti. 34 7010
ČSNIEC 811-1-4:1995/Z2 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 1-4: Metody pro všeobecné použití - Zkoušky při nízké teplotě. 34 7010
ČSNEN 60811-2-1:1999/Z1 Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Všeobecné zkušební metody - Část 2-1: Specifické metody pro elastomerové směsi - Zkouška odolnosti vůči ozónu, poměrné prodloužení při tepelném a mechanickém zatížení a zkouška ponořením do minerálního oleje. 34 7010
ČSNIEC 811-3-1:1995/Z2 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 3-1: Specifikace metody pro PVC směsi - Zkouška tlakem při vysoké teplotě - Zkouška odolnosti vůči popraskání. 34 7010
ČSNIEC 811-3-2:1995/Z3 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 3-2: Specifikace metody pro PVC směsi - Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability. 34 7010
ČSNEN 60811-4-1:2005/Z1 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-1: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Odolnost vůči popraskání vlivem okolí - Měření indexu toku taveniny - Měření obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenu pomocí přímého hoření - Měření obsahu sazí termogravimetrickou analýzou (TGA) - Odhad rozptylu sazí v polyethylenu mikroskopem. 34 7010
ČSNEN 60811-4-2-ed.2:2005/Z1 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-2: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě - Zkouška navíjením po kondicionování při zvýšené teplotě - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu - Měření přírůstku hmotnosti - Zkouška dlouhodobé stability - Zkušební metoda katalytické oxidace mědi. 34 7010
ČSNEN 60811-5-1:2000/Z1 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 5-1: Specifické metody pro plnicí směsi - Bod skápnutí - Oddělení oleje - Křehkost při nízké teplotě - Celkové číslo kyselosti - Nepřítomnost korozivních složek - Permitivita při 23 °C - Rezistivita při stejnosměrném napětí při 23 °C a 100 °C. 34 7010
ČSNEN 60811-100 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně. 34 7010
ČSNEN 60811-201 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace. 34 7010
ČSNEN 60811-202 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště. 34 7010
ČSNEN 60811-203 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 203: Základní zkoušky - Měření vnějších rozměrů. 34 7010
ČSNEN 60811-301 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 301: Elektrické zkoušky - Měření permitivity výplňových směsí při 23 °C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-302 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-401 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci. 34 7010
ČSNEN 60811-402 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou. 34 7010
ČSNEN 60811-403 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 403: Ostatní zkoušky - Odolnost sesítěných směsí vůči ozónu. 34 7010
ČSNEN 60811-404 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 404: Ostatní zkoušky - Zkouška pláště ponořením do minerálního oleje. 34 7010
ČSNEN 60811-405 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC. 34 7010
ČSNEN 60811-406 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 406: Ostatní zkoušky - Odolnost polyethylenových a polypropylenových směsí vůči popraskání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-407 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-408 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 408: Ostatní zkoušky - Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-409 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí. 34 7010
ČSNEN 60811-410 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-411 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 411: Ostatní zkoušky - Křehkost výplňových směsí při nízké teplotě. 34 7010
ČSNEN 60811-412 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 412: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí ve vzduchové bombě. 34 7010
ČSNEN 60811-501 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí. 34 7010
ČSNEN 60811-502 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 502: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti izolace. 34 7010
ČSNEN 60811-503 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště. 34 7010
ČSNEN 60811-504 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě. 34 7010
ČSNEN 60811-505 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 505: Mechanické zkoušky - Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě. 34 7010
ČSNEN 60811-506 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 506: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě. 34 7010
ČSNEN 60811-507 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě. 34 7010
ČSNEN 60811-508 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť. 34 7010
ČSNEN 60811-509 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem). 34 7010
ČSNEN 60811-510 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 510: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu. 34 7010
ČSNEN 60811-511 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-512 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě. 34 7010
ČSNEN 60811-513 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 513: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po kondicionování. 34 7010
ČSNEN 60811-601 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 601: Fyzikální zkoušky - Měření bodu skápnutí výplňových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-602 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 602: Fyzikální zkoušky - Oddělování oleje ve výplňových směsích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-603 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 603: Fyzikální zkoušky - Měření celkového čísla kyselosti výplňových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60811-604 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 604: Fyzikální zkoušky - Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích. 34 7010
ČSNEN 60811-605 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 605: Fyzikální zkoušky - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenových směsích. 34 7010
ČSNEN 60811-606 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty. 34 7010
ČSNEN 60811-607 Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 607: Fyzikální zkoušky - Zkouška pro stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 34 7010
ČSNEN 60317-0-7 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-7: Obecné požadavky - Plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm. 34 7307
ČSNEN 60034-18-31-ed.2 Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů. 35 0000
ČSNEN 60034-18-31:1995/Z1 Točivé elektrické stroje - Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů - Oddíl 31: Zkoušky vinutí se šablonovými cívkami - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů strojů do 50 MV.A a 15 kV. 35 0000
ČSNEN 61008-1-ed.2:2005/A13 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla. 35 4181
ČSNEN 61009-1-ed.2:2005/A14 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla. 35 4182
ČSNEN 62271-107-ed.2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. 35 4215
ČSNEN 62271-107:2006/Z1 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. 35 4215
ČSNEN 60309-2-ed.3:2000/A2 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami. 35 4513
ČSNEN 60309-4:2008/A1 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování. 35 4513
ČSNEN 61076-3-110-ed.2 Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 4621
ČSNEN 61076-3-110:2008/Z1 Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 1000 MHz. 35 4621
ČSNEN 61010-2-033 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí. 35 6502
ČSNEN 61837-1-ed.2 Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8401
ČSNEN 61837-1:2000/Z1 Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra. 35 8401
ČSNEN 60862-2-ed.2 Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8456
ČSNEN 60862-2:2003/Z1 Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití. 35 8456
ČSNEN 61988-2-5 Plazmové zobrazovací panely - Část 2-5: Metody měření - Akustický šum. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 8788
ČSNEN 60794-2-21-ed.2 Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 9223
ČSNEN 60794-2-21:2006/Z1 Optické kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. 35 9223
ČSNEN 61757-1-ed.2 Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 35 9275
ČSNEN 61757-1:1999/Z1 Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace. 35 9275
ČSNEN 60335-2-79-ed.3:2010/Z1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou. 36 1045
ČSNEN 60335-2-79-ed.4 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou. 36 1050
ČSNEN 60728-13-1 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 36 7211
ČSNEN 50090-2-3:2005/Z1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-3: Přehled systému - Všeobecné požadavky na funkční bezpečnost výrobků určených k začlenění do HBES. 36 8051
ČSNEN 62474 Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl. 36 9082
ČSNISO/IEC 8824-2 Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace informačního objektu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 36 9632
ČSNISO/IEC 8824-3 Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace omezení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 36 9632
ČSNISO/IEC 8824-4 Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Parametrizace specifikací ASN.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). 36 9632
ČSNISO/IEC 27006 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací. 36 9790
ČSNEN 50379-1-ed.2 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek. 37 8390
ČSNEN 50379-1:2005/Z1 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek. 37 8390
ČSNEN 50379-2-ed.2 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení. 37 8390
ČSNEN 50379-2:2005/Z1 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení. 37 8390
ČSNEN 50379-3-ed.2 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení. 37 8390
ČSNEN 50379-3:2005/Z1 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení. 37 8390
ČSNENISO 5923 Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý (Norma k přímému použití jako ČSN). 38 9031
ČSNEN 14491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu. 38 9682
ČSNENISO 19905-1 Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN). 45 0027
ČSNENISO 12211 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Spirálové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN). 45 0037
ČSNENISO 12212 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vlásenkové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN). 45 0038
ČSNEN 16278 Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE) (Norma k přímému použití jako ČSN). 46 7011
ČSNENISO 1974 Papír - Stanovení pevnosti v dotržení - Metoda Elmendorf. 50 0348
ČSNENISO 16050 Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie. 56 0006
ČSNEN 14177 Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina. 56 0029
ČSNISO 3972 Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti. 56 0039
ČSNEN 14573 Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS. 56 0059
ČSNEN 14132 Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce. 56 0063
ČSNEN 14133 Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce. 56 0064
ČSNEN 14123 Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, arašídech, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s přečištěním na imunoafinitní kolonce. 56 0069
ČSNENISO 1628-1:2009/A1 Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy. 64 0355
ČSNENISO 17556 Plasty - Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého (Norma k přímému použití jako ČSN). 64 0513
ČSNEN 16032 Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry. 65 4893
ČSNEN 16075 Hnojiva - Stanovení triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné (2-NPT) v močovině a hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). 65 4899
ČSN 656500:2011/Z1 Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti. 65 6500
ČSNEN 14023:2010/Z1 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty. 65 7220
ČSNEN 14992+A1 Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky. 72 3062
ČSNEN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky. 73 0851
ČSNEN 15269-2 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav (Norma k přímému použití jako ČSN). 73 0868
ČSNEN 15269-3 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu (Norma k přímému použití jako ČSN). 73 0868
ČSNEN 15804 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů. 73 0912
ČSNEN 15942 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky. 73 0913
ČSNEN 13481-1 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice. 73 6370
ČSNEN 13481-2 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce. 73 6370
ČSNEN 13481-3 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce. 73 6370
ČSNEN 13481-4 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce. 73 6370
ČSNEN 13481-5 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku. 73 6370
ČSNEN 13481-7 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice. 73 6370
ČSNEN 13146-1 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice. 73 6375
ČSNEN 13146-2 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení. 73 6375
ČSNEN 13146-3 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení. 73 6375
ČSNEN 13146-4 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování. 73 6375
ČSNEN 13146-5 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu. 73 6375
ČSNEN 13146-6 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek. 73 6375
ČSNEN 13146-7 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly. 73 6375
ČSNEN 13146-8 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování. 73 6375
ČSNEN 16056 Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí. 75 5471
ČSNEN 16037 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný. 75 5660
ČSNEN 890 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého. 75 5808
ČSNISO 29201 Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod. 75 7014
ČSNEN 16161 Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod. 75 7573
ČSNENISO 10870 Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu. 75 7703
ČSNENISO 30023 Textilie - Symboly ošetřování pro pracovní oděvy prané v průmyslových prádelnách (Norma k přímému použití jako ČSN). 80 0007
ČSNEN 15618+A1 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení. 80 4210
ČSNEN 15772 Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu. 80 4447
ČSNENISO 1140 Textilní lana - Polyamid - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN). 80 8628
ČSNENISO 1141 Textilní lana - Polyester - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana (Norma k přímému použití jako ČSN). 80 8629
ČSNENISO 1346 Textilní lana - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana z polypropylenových štěpených pásků, monofilamentů a multifilamentů (PP2) a vysoce pevných polypropylenových multifilamentů (PP3) (Norma k přímému použití jako ČSN). 80 8631
ČSNENISO 28803 Ergonomie fyzického prostředí - Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky. 83 3564
ČSNENISO 9241-143 Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře. 83 3582
ČSNENISO 9241-410:2008/A1 Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení. 83 3582
ČSNENISO 13485:2012/Oprava1 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů. 85 5001
ČSNENISO 13485:2012/Oprava2 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů. 85 5001
ČSNETSIEN 301893-V1.7.1 Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 4604
ČSNETSIEN 300220-1-V2.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 5015
ČSNETSIEN 300220-2-V2.4.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 5015
ČSNETSIEN 300328-V1.8.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 5021
ČSNETSIEN 301489-34-V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 5101
ČSNETSIEN 301559-2-V1.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN). 87 5163
ČSNEN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory. 91 6011
ČSNENISO 10595:2012/Oprava1 Pružné podlahové krytiny - Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN). 91 7802
ČSNENISO 26986:2012/Oprava1 Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN). 91 7812
ČSNEN 15649-7 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E. 94 0930

Normy vydané v předcházejících měsících:

Prosinec 2012
Listopad 2012
Říjen 2012
Září 2012
Srpen 2012
Červenec 2012
Červen 2012

Aktuality

04. června 2013

červen 2013

 
17. dubna 2013

Vyhlášky 91/2013 a 93/2013

 
09. dubna 2013

duben 2013

 
07. února 2013

Zákonná povinnost firem

 
04. února 2013

Únor 2013

 
24. ledna 2013

a další užitečné články v sekci Zpravodajství

 
23. ledna 2013

Leden 2013

 
18. ledna 2013

Zveřejnili jsme termíny prvních školení pořádaných v roce 2013.

 
11. ledna 2013

V týdenní periodicitě pro Vás sledujeme změny v legislativě.

 
01. ledna 2013

 
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO