Seznam vydaných ČSN norem

Červen 2012

Označení Znak Název Jazyk
ČSNENISO 19011 01 0330 Směrnice pro auditování systémů managementu. česky
ČSNISO 14021:2000/Amd.1 01 0921 Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení). česky
ČSNISO 80000-7 01 1300 Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo. česky
ČSNEN 30326-1:1996/A2 01 1415 Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992). česky
ČSNISO 28961 01 1632 Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole. česky
ČSNEN 62023-ed.2 01 3711 Strukturování technické informace a dokumentace. česky
ČSNEN 62023:2001/Z1 01 3711 Strukturování technické informace a dokumentace. česky
ČSNEN 62027-ed.2 01 3781 Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí. česky
ČSNEN 62027:2001/Z1 01 3781 Zhotovování seznamů částí. česky
ČSNENISO 15530-3 01 4101 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů. česky
ČSNENISO 22432 01 4452 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověřování. česky
ČSNISO 10711 01 8273 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Definice protokolu rozhraní a sady zpráv mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory. česky
ČSNISO 24534-5 01 8350 Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNENISO 4753 02 1031 Spojovací součásti - Konce částí s vnějším metrickým závitem ISO. česky
ČSNENISO 10882-1 05 0680 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu. česky
ČSNEN 30-1-1+A2:2011/Oprava1 06 1410 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. česky
ČSNEN 1458-1 06 1420 Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 1: Bezpečnost. česky
ČSNEN 1458-2 06 1420 Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 2: Racionální využití energie. česky
ČSNEN 13611+A2 06 1820 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky. česky
ČSNEN 12952-5 07 7604 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem. česky
ČSNENISO 11372 07 8319 Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění. česky
ČSNENISO 10685-1 19 5114 Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 1: Identifikace výrobku a hierarchické uspořádání elektronického katalogu (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNENISO 11979-7:2006/A1 19 5300 Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 7: Klinická hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 693+A2 21 0701 Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy. česky
ČSNISO 521 22 1448 Strojní výstružníky s válcovými stopkami a kuželovými stopkami Morse. česky
ČSNISO 2296 22 2910 Pilové kotouče s jemnými a hrubými zuby - Metrické řady. česky
ČSNISO 9183-1 22 6222 Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 1: Typ A. česky
ČSNISO 9183-2 22 6222 Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 2: Typ B. česky
ČSNISO 10242-1 22 6264 Tvářecí nástroje - Stopky - Část 1: Typ A. česky
ČSNISO 6751 22 7015 Tvářecí nástroje - Vyhazovače s válcovou hlavou. česky
ČSNISO 8693 22 7016 Tvářecí nástroje - Ploché vyhazovače. česky
ČSNISO 8694 22 7017 Tvářecí nástroje - Osazené vyhazovače. česky
ČSNISO 18084 22 7200 Lisovací nástroje pro tabletování - Střižníky a střižnice. česky
ČSNEN 15906 27 8338 Zařízení pro zimní údržbu - Stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji - Specifikace a výkon odklízení. česky
ČSN 332000-7-701-ed.2:2007/Z1 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou. česky
ČSNEN 60079-11-ed.2 33 2320 Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i". česky
ČSNEN 60079-11:2007/Z1 33 2320 Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i". česky
ČSNEN 60079-27-ed.2:2009/Z1 33 2320 Výbušné atmosféry - Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO). česky
ČSNEN 61241-11:2007/Z1 33 2335 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností "iD". česky
ČSNEN 61970-301-ed.2 33 4910 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). česky
ČSNEN 61970-301:2006/Z1 33 4910 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). česky
ČSNEN 60695-7-2 34 5615 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod. česky
ČSNEN 60695-7-3 34 5615 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek. česky
ČSNEN 61788-15 34 5685 Supravodivost - Část 15: Elektronická měření charakteristických vlastností - Vnitřní povrchová impedance supravodivých vrstev při mikrovlnných frekvencích (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 60819-1 34 6570 Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 60819-1+A1:1997/Z1 34 6570 Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky. česky
ČSNEN 60076-16 35 1001 Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami. česky
ČSNEN 60512-7-2 35 4055 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 7-2: Rázové zkoušky (volné konektory) - Zkouška 7b: Mechanická odolnost proti rázu (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 60512-9-2 35 4055 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-2: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9b: Elektrické zatížení a teplota (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 60603-7-ed.2:2010/A1 35 4620 Konektory pro elektronická zařízení - Část 7: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 62271-200-ed.2 35 7181 Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. česky
ČSNEN 62271-200:2004/Z1 35 7181 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. česky
ČSNEN 140401-804-ed.2:2012/Oprava2 35 8174 Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 60115-1-ed.2 35 8190 Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 60115-1:2002/Z1 35 8190 Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. česky
ČSNEN 60794-1-1-ed.2 35 9223 Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 60794-1-1:2002/Z1 35 9223 Optické kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Všeobecně. česky
ČSNEN 61300-3-39-ed.2 35 9252 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-39: Zkoušení a měření - Výběr referenční zástrčky pro měření útlumu odrazu konektorů s fyzikálním kontaktem (PC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 61300-3-39:1998/Z1 35 9252 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-39: Zkoušení a měření - Výběr referenční zástrčky pro konektory typu PC. česky
ČSNEN 50516-1-1 35 9259 Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 1-1: Typ SC-RJ PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie 1 (průmyslová prostředí) specifikované v IEC 61753-1-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 50516-2-1 35 9259 Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-1: Typ ODVA PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie 1 (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 61291-4-ed.2:2009/Z1 35 9273 Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací. česky
ČSNEN 61291-4-ed.3 35 9273 Optické zesilovače - Část 4: Mnohokanálové využití - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 62572-3 35 9279 Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 62137-3 35 9391 Technologie montáže elektroniky - Část 3: Směrnice pro volbu metod zkoušek vlivu prostředí a zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 61821-ed.2 36 0065 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch sériovými obvody s konstantním proudem. česky
ČSNEN 61821:2003/Z1 36 0065 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch obvody s konstantním proudem. česky
ČSNEN 62442-1 36 0515 Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 60704-2-10-ed.2 36 1008 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace. česky
ČSNEN 60704-2-10:2005/Z1 36 1008 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace. česky
ČSNEN 60335-2-16-ed.2:2004/A2 36 1045 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin. česky
ČSNEN 60335-2-40-ed.2:2004/A13 36 1045 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače. česky
ČSNEN 60335-2-44-ed.2:2003/A2 36 1045 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče. česky
ČSNEN 60335-2-45-ed.2:2003/A2 36 1045 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče. česky
ČSNEN 60335-2-51-ed.2:2004/A2 36 1045 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody. česky
ČSNEN 60335-2-66-ed.2:2004/A2 36 1045 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace. česky
ČSNEN 60335-2-81-ed.2:2004/A2 36 1045 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože. česky
ČSNEN 60745-2-4-ed.2:2010/A11 36 1551 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové. česky
ČSNEN 61029-2-5:2003/Z1 36 1580 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily. česky
ČSNEN 61029-2-5-ed.2 36 1581 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily. česky
ČSNEN 61937-1-ed.2:2007/A1 36 7552 Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 61386-25 37 0000 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek. česky
ČSNEN 50545-1 37 8392 Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. česky
ČSNISO 6183 38 9230 Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace. česky
ČSNISO 7800 42 0421 Kovové materiály - Dráty - Zkouška jednoduchým krutem. česky
ČSNEN 1971-1 42 0428 Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu. česky
ČSNEN 1971-2 42 0428 Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu. česky
ČSNEN 16090 42 0468 Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem. česky
ČSNEN 1561 42 0953 Slévárenství - Litiny s lupínkovým grafitem. česky
ČSNEN 16079 42 0957 Slévárenství - Litina s vermikulárním (kompaktním) grafitem. česky
ČSNEN 1564 42 0960 Slévárenství - Ausferitická litina s kuličkovým grafitem. česky
ČSNEN 1559-3 42 1260 Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky. česky
ČSNEN 1172 42 1511 Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví. česky
ČSNEN 1370 42 9721 Slévárenství - Hodnocení stavu povrchu. česky
ČSNEN 1371-1 42 9722 Slévárenství - Zkoušení kapilární metodou - Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem gravitačně a pod nízkým tlakem. česky
ČSNENISO 13678 45 0035 Naftový a plynárenský průmysl - Hodnocení a testování závitových maziv používaných pro pažnice, výtlakové trubky a trubková vedení, jakož i pro komponenty vrtných trubek (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 13739-1 47 0411 Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky. česky
ČSNEN 13739-2 47 0411 Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody. česky
ČSNEN 13145+A1 49 1410 Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce. česky
ČSNPCENISO/TS 11133-2:2005/A1 56 0099 Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro přípravu a výrobu kultivačních půd - Část 2: Pokyny pro zkoušení výkonnosti kultivačních půd v praxi. česky
ČSNENISO 6224 63 5309 Hadice z termoplastů s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNENISO 1043-1 64 0002 Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky. česky
ČSNENISO 1043-2 64 0002 Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály. česky
ČSNENISO 25762 64 0415 Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a chování vlákny vyztužených polymerních kompozitů při požáru (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNPCENISO/TS 22391-7 64 6425 Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 16135 65 6175 Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS). česky
ČSNEN 16136 65 6176 Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES). česky
ČSNEN 1428 65 7040 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace. česky
ČSNENISO 2431 67 3013 Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky. česky
ČSNENISO 7783 67 3093 Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 15969-1 69 9050 Nádoby pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 1: Údaje protokolu - Kontrola, měření a výsledky. česky
ČSNEN 15969-2 69 9050 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 1096-1 70 1030 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace. česky
ČSNEN 1096-2 70 1030 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy A, B a S. česky
ČSNEN 1096-3 70 1030 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a metody zkoušení pro povlaky třídy C a D. česky
ČSNEN 1863-1 70 1042 Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 1: Definice a popis. česky
ČSNEN 13024-1 70 1580 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis. česky
ČSNEN 933-1 72 1193 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor. česky
ČSNEN 933-3 72 1193 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti. česky
ČSNEN 933-8 72 1193 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku. česky
ČSNEN 12059+A1 72 1872 Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenné výrobky - Požadavky. česky
ČSNEN 13224 72 3051 Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky. česky
ČSNEN 13224+A1:2008/Z1 72 3051 Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky. česky
ČSNEN 14844+A1:2009/Z1 72 3061 Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě. česky
ČSNEN 14844+A2 72 3061 Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě. česky
ČSNENISO 14719 72 6068 Chemický rozbor žárovzdorných materiálů, skla a glazur - Stanovení Fe2+ a Fe3+ spektrofotometricky s 1,10-fenantrolinem. česky
ČSNENISO 15927-5:2005/A1 73 0315 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor. česky
ČSNPCEN/TS 1187 73 0867 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSN 736102-ed.2 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. česky
ČSN 736102:2007/Z2 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. česky
ČSNEN 15232 73 8532 Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 107 74 6188 Metody zkoušení oken - Mechanická zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 129 74 6485 Metoda zkoušení dveří - Zkouška zborcení dveřního křídla (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 16055 79 1120 Usně - Surové kůže a kožky z hovězího dobytka - Popis, provedení a konzervace (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNENISO 9092 80 0002 Textilie - Netkané textilie - Definice. česky
ČSNENISO 105-B10 80 0175 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B10: Umělá povětrnost - Vystavení odfiltrovanému záření xenonové výbojky. česky
ČSNEN 207:2010/Oprava1 83 2451 Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry a prostředky k ochraně očí proti laserovému záření (ochranné brýle proti laseru). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 12254:2010/Oprava1 83 2491 Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 13861 83 3504 Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení. česky
ČSNENISO 26800 83 3512 Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy. česky
ČSNENISO 25177 83 6140 Kvalita půdy - Popis půdy v terénu. česky
ČSNENISO 17402 83 6500 Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech. česky
ČSNENISO 23161 83 6705 Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie. česky
ČSNEN 16192 83 8012 Charakterizace odpadů - Analýza výluhů. česky
ČSNEN 15359 83 8302 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy. česky
ČSNENISO 5360 85 2106 Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNENISO 23640 85 7015 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro. česky
ČSNETSIEN 302878-1-V1.1.1 87 0003 Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNETSIEN 302878-2-V1.1.1 87 0003 Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 2: Fyzická vrstva - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNETSIEN 302878-3-V1.1.1 87 0003 Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 3: Vysokofrekvenční rozhraní pro dopředný směr - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNETSIEN 302878-4-V1.1.1 87 0003 Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNETSIEN 302878-5-V1.1.1 87 0003 Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNETSIEN 301893-V1.6.1 87 4604 Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 300113-1-V1.7.1 87 5005 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 300113-2-V1.5.1 87 5005 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 300392-3-3-V1.3.1 87 5042 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 301025-1-V1.5.1 87 5090 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 301178-1-V1.4.1 87 5096 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 301489-23-V1.5.1 87 5101 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 301841-3-V1.1.1 87 5109 Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNETSIEN 302208-1-V1.4.1 87 5121 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 302208-2-V1.4.1 87 5121 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 302885-1-V1.2.1 87 5157 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNETSIEN 301444-V1.2.1 87 6037 Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNETSIEN 301681-V1.4.1 87 6040 Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). česky i anglicky
ČSNEN 16083 94 0935 Pádla a vesla pro rekreační čluny - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 16051-1 94 2820 Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 1: Kompatibilita ventilů a redukcí ventilů (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNEN 16051-2 94 2820 Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 2: Bezpečnostní požadavky, trvanlivost, provedení, kompatibilita a metody zkoušení pro nafukovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNENISO 19118 97 9837 Geografická informace - Kódování. česky
ČSNENISO 19142 97 9862 Geografická informace - Webová služba vzhledů (Norma k přímému použití jako ČSN). anglicky
ČSNENISO 27953-1 98 1030 Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 1: Rámec pro hlášení nežádoucích účinků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD). česky i anglicky
ČSNENISO 27953-2 98 1030 Zdravotnická informatika - Hlášení jednotlivých bezpečnostních případů (ICSR) v rámci farmakovigilance - Část 2: Požadavky ICSR pro humánní farmaceutická hlášení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD). česky i anglicky

Aktuality

05. prosince 2012

Prosinec 2012

 
20. listopadu 2012

V sekci ISO 9001 pro Vás zveřejňujeme články o přínosech zavedení tohoto standardu (ISO norem obecne) pro společnost.

 
08. listopadu 2012

Listopad 2012

 
23. října 2012

Povinnosti zaměstnavatele spojené s pracovními úrazy

 
16. října 2012

Říjen 2012

 
10. října 2012

Jak vybrat správné měřidlo.

 
24. září 2012

Přiblížení novely zákona o ovzduší

 
17. září 2012

Září 2012

 
31. srpna 2012

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

 
09. srpna 2012

Srpen 2012

 
07. srpna 2012

Ekologická újma – hodnocení rizik a finanční zajištění

 
12. července 2012

Červenec 2012

 
18. června 2012

Červen 2012

 
07. června 2012

Jak předejít pokutám

 
05. června 2012

A další užitečné články v sekci zpravodajství

 
01. června 2012

Nová revize normy

 
24. května 2012

 
01. února 2012

Školení interního auditora ISMS

 
15. ledna 2012

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS

 
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO