Analýza rizik

 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů.

Pojem „riziko“ není v Zákoníku práce (ZP) blíže specifikován. Obecně znamená možnost výskytu nebezpečné události nebo situace (pravděpodobnost tohoto výskytu) a s ním spojené negativní následky pro život a zdraví zaměstnanců.

V pracovně právních vztazích rizika nejčastěji pramení:

 • z vadného uspořádání pracovišť
 • z působení nejrůznějších škodlivých faktorů (zejména fyzikálních, chemických, biologických)
 • z volby a použití nevhodných pracovních prostředků
 • nesprávných pracovních postupů
 • nevhodného režimu práce
 • z úrovně poučení příslušných zaměstnanců k práci
 • z nepříznivého zdravotního stavu zaměstnanců

 Nejčastějším zdrojem rizika (nebezpečí) jsou vlastnosti předmětů, látek nebo jevů (hořlavost, výbušnost, toxicita, žíravost, napětí, kinetická energie,…)

Na poznání rizika proto musí navazovat objektivní posouzení, zda je přijatelné vzhledem k možným následkům. Účelem je zajišťovat BOZP ve vztahu ve všech aspektech spojených s prací, počínaje soustavným vyhledáváním rizik a konče praktickou realizací opatření přijímaných k ochraně zaměstnanců před jejich působením (zjišťováním příčin, zdrojů a přijímání opatření k jejich odstraňování/ omezení působení na minimum).

Zaměstnavatel musí zjistit rizika způsobená jednotlivými zdroji nebezpečí tak, že stanoví pravděpodobný následek možné nehody a pravděpodobnost, s jakou nehoda s uvedeným následkem může vzniknout. V rámci postupu (postupů) identifikace nebezpečí pro zdraví a bezpečnost a hodnocení rizik se musí věnovat pozornost nepříznivým okolnostem, spojeným:

 • s normálními provozními podmínkami
 • s mimořádnými či nestandartními podmínkami, včetně podmínek při odstraňování a spouštění, s nepříznivým počasím a s nesprávnou manipulací
 • s nehodami a potenciálními havarijními stavy,
 • s dřívějšími, současnými a plánovanými činnostmi

Pro identifikaci nebezpečí a analýzu rizik je možné využití různých metod (např. SWOT analýz, apod.) Zaměstnavatel musí dokumentovat postup a výsledky identifikace nebezpečí a hodnocení rizika na pracovišti. 

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =
(0,01 KB)
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO