Kategorizace rizik práce - lidově Kategorizace práce

 

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do 4 kategorií. Hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zákoník práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany prací zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, dále potom nařízení vlády č. 1/2008 Sb., 272/2011 Sb., a další navazující předpisy.

Ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 zákona 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 432/2003 , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií je zaměstnavatel povinen zpracovat dokument (který obsahuje identifikační údaje právnické/ fyzické osoby, statutární orgán, IČ/IČO,DIČ, posuzované pracoviště, vykonávané činnosti, popis profesí, směnnost provozů, požadovaná měření - prašnost, hlučnost… apod.) a návrh výsledného zařazení dle faktorů do kategorií.

Jsou posuzovány faktory ovlivňující pracovní podmínky (dle přílohy č. 1 vyhl. MZd č. 432/2003 Sb.

 • chemické látky
 • hluk
 • vibrace
 • neionizující záření a elektromagnetická pole
 • fyzická zátěž
 • pracovní poloha
 • zátěž teplem
 • zátěž chladem
 • psychická zátěž
 • zraková zátěž
 • práce s biologickými činiteli
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek:

 • do kategorie první jsou zařazeny práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.
 • do kategorie druhé jsou zařazeny práce do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Změny podmínek odůvodňující zařazení do druhé kategorie nebo do 10 dnů ode dne vykonavatelnosti rozhodnutí vydaném orgánem ochrany veřejného zdraví. Za práce kategorie druhé se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lez očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limit faktorů stanovené zvláštními právními předpisy.
 • o zařazení prací do kategorie třetí a čtvrté rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (zpravidla Krajská hygienická stanice). Návrh předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných právních vztazích do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu práce. Práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity a k eliminaci rizik je nezbytné použití ochranných pracovních prostředků, organizačních a jiných ochranných opatření. Je zde nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací.

 

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =
(0,01 KB)
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO