Poskytování OOPP - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků


Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je povinen u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce:

  • vést evidenci (jméno, příjmení rodné číslo, počet směn odpracovaných při rizikové práci s výjimkou rizika infekčního onemocnění, o datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídek a o jejich závěrech, údaje o výsledcích sledování zátěže organismu)
  • ukládat evidenci po dobu 10 let od ukončení expozice
  • evidenci o pracích předat při zániku organizace orgánu ochrany veřejného zdraví, včetně všech skutečností, které by mohly mít vliv na zvýšení expozice zaměstnance faktorům pracovních podmínek.

 

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích své práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Zaměstnanci mají před uskutečněním opatření právo požadovat dodatečně informace a vysvětlení. Zaměstnanci jsou povinni si poskytovat součinnost a jednat v souladu se svými oprávněnými zájmy (§ 106).

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel, a tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance §101 zákoníku práce.

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =
(0,01 KB)
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO