Povinnost provádět školení BOZP a PO

 

Často kladené otázky týkající se požadavků na zajištění kvalifikace pracovníků se týkají právě druhů školení a jejich četnosti. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Z těchto povinností vyplývá krom jiného zajištění zákonných školení, mezi něž patří školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákoník práce, zákon 309/2006 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) a školení požární ochrany (§ 16 zákona o PO a § 23 vyhlášky o požární prevenci), další podrobnosti o četnosti a frekvenci těchto školení a o kvalifikaci školitelů uvádíme níže.

Školení BOZP - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Provádí se při nástupu. Další perioda pro opakování školení není stanovena právním předpisem, stanovuje si ji zaměstnavatel sám.  Obecně se doporučuje opakovat školení nejméně 1x za 3 roky. Zaměstnanci musí být také průběžně informováni v případě změn právních předpisů nebo skutečností, které jsou předmětem školení (interní pokyny, změny na pracovištích, přeřazení na jinou práci atp.).

Školení PO - požární ochrany

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochrany a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.

 • Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do práce a opakuje nejméně 1x za 2 roky. Provádí se také při každé změně (pracovní zařazení, pracoviště apod.), která má vliv na jeho obsah.
 • Školení vedoucích zaměstnanců se provádí při nástupu do práce a opakuje nejméně 1x za 3 roky. Provádí se také při každé změně (pracovní zařazení, pracoviště apod.), která má vliv na jeho obsah.
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek. Zaměstnanci zařazení do hlídek absolvují odbornou přípravu 1x ročně. Hlídky se zřizují v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.


Kvalifikace školitelů BOZP a PO

BOZP zaměstnává-li zaměstnavatel:

 1. nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
 2. 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
 3. více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

PO organizace bez zvýšeného požárního nebezpečí

Školení zpravidla prováděno v rámci školení BOZP.

PO organizace se zvýšeným požárním nebezpečím

 1. školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně provádí odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany
 2. odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek provádí odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany
 3. školení o požární ochraně ostatních zaměstnanců provádí proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista

PO organizace s vysokým požárním nebezpečím

 1. školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně provádí odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany
 2. odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek provádí odborně způsobilá osoba
 3. školení o požární ochraně ostatních zaměstnanců provádí technik požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO