Zákaznický audit

 

Komu je zákaznický audit určený?

Zákaznický audit je určený pro společnosti, které si chtějí kontrolovat (ať už pravidelně, nebo mimořádně - na základě nějakého podnětu, zpravidla kvalitativního) svoje dodavatele a mít jistotu, že výrobky, nebo služby, které jim jejich dodavatel poskytuje, jsou kvalitní a v souladu s jejich zadáním (specifikací), případně prevencí zamezit nekvalitním dodávkám.

Zákaznické audity napomáhají ke zlepšování stávajících dodavatelsko-odběratelských vztahů a usnadňují navázání nových smluvních vztahů (dohody o kvalitě a bezpečnosti, dohody o auditech) mezi všemi zainteresovanými stranami, které představují dodavatelé a zákazníci.

Přínosy zákaznického auditu

Zákazník si vytvoří vlastní názor na podnikový systém dodavatele a u dodavatelů může být užitečný především při stanovení stupně vstupní a výstupní kontroly. Získá svůj pohled na systém managementu dodavatele nebo technologické procesy dodavatele a pomáhá odstraňovat běžné problémy skrývané „provozní slepotou“.

Přidanou hodnotou zákaznického auditu je potřeba vnímat hlavně ve vyjasnění si všech specifikovaných požadavků a očekávání na vnímanou kvalitu zákazníkem.

 

Rozsah auditu

Rozsah zákaznického auditu je dán požadavky klienta auditu, zda bude chtít auditovat: pouze realizaci zakázky, realizaci zakázky s přihlédnutím na požadavky SMK, realizaci zakázky s přihlédnutím na požadavky SMK a EMS, realizaci zakázky s přihlédnutím na požadavky SMK, EMS a OHSAS, případně další požadavky dle pokynů zákazníka.

 

Zákaznický audit jeho výhody

Výhodou provedení zákaznického auditu je nezávislý pohled externisty na plnění požadavků stanovených ve smlouvě nebo objednávce, případně požadavků stanovených normami ISO 9001, 14001, 18001 a dalšími v rámci možností zákaznického auditu. Upozornění na problematické oblasti a návrh řešení dané situace.


Výsledek zákaznického auditu

Výsledkem zákaznického auditu je zpráva o plnění požadavků zákazníka a vybraných norem, soupis zjištění a pozitivních stránek při auditu.

Cílem zákaznického auditu je na základě důkladné a strukturované analýzy specifikovat schopnost flexibilní reakce výrobce uspokojovat požadavky kladené zákazníkem. Přínosné z hlediska společnosti, která audit provádí, resp. si ho objednala, je důkladné poznání dílčích charakteristik dodavatele, přezkoušení výsledků jiných auditů.

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO