Zveřejnění Politiky Environmentu

Strategickou vizí naší organizace je vytvořit společnost, která je stabilní, schopna dlouhodobě dosahovat očekávaných výsledků a prosperity v oblasti poradenství při zavádění a udržování systémů řízení a služeb s touto činností spojených. 

Uvědomujeme si, že naši činnost nevykonáváme izolovaně od okolního světa, ale že jsme součástí lokality, která má svoji environmentální tvář, na jejímž formování se svým způsobem podílíme.

Vzhledem k tomu máme jednoznačný zájem prokázat náš dobrý environmentální profil důsledným řízením dopadů všech našich činností, produktů a  služeb na životní prostředí.

 

Společnost 3S Consulting se zavazuje:

  • Přispívat ke zlepšení životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a jeho dalším rozvíjením
  • Dodržovat požadavky platné legislativy v oblasti životního prostředí a další závazky, ke kterým se společnost dobrovolně zavázala.
  • Rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.
  • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001.
  • Snižovat dopady do životního prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím našich služeb a výrobků.
  • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, služeb a výrobků  na životní prostředí.
  • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.

 

 

V Brně dne 1. 3. 2010                                                Ing. Stanislav Kobylka, jednatel

Aktuality

29. září 2011

 
04. ledna 2011

 
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO