Roční prověrka BOZP a PO

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. Zákoník práce, § 102. 


Jak často prováděk prověrku BOZP a PO?

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat. Zákoník práce, § 108

Zápis o provedené kontrole BOZP a PO (zápis roční prověrce BOZP a PO)

Protože kontrola BOZP je povinná ze zákona, musí být doložitelná. Dokladem o provedení kontroly je zápis. Minimální obsah zápisu o kontrole BOZP a PO najdete zde.

Co je předmětem kontroly?

Základní dokumentace BOZP a PO v podniku, tedy dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik. Základní výčet najdete zde.

 • Dokumentace o školení BOZP a PO (vstupní, periodické, mimořádné)
 • Doklad o zařazení prací do kategorií a o seznámení pracovníků s těmito kategoriemi
 • Smlouva se zdravotnickým zařízením poskytujícím pracovně-lékařskou péči
 • Doklady o zdravotní způsobilosti pracovníků
 • Kniha úrazů
 • Evidence zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání
 • Traumatologický plán (Plán první pomoci)
 • Doklad o proškolení vybraných pracovníků k poskytnutí první pomoci
 • Doklad o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a desinfekčních prostředků včetně seznamu těchto prostředků
 • Prohlášení o shodě k přidělovaným OOPP (nebo jiný doklad, že se jedná o schválený OOPP, např. certifikát) a návody k používání OOPP
 • Doklad o kontrolách a údržbě OOPP (kde je aktuální)
 • Provozní dokumentace ke strojům a zařízením
 • Záznamy o prověrkách BOZP a PO na pracovišti
 • Požární kniha
 • Dokumentace o začlenění objektu dle kategorie požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace a zabezpečení PO
 • Požární řád a Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požáru
 • Doklady o kontrolách hasicích přístrojů a hydrantů, případně el. požární signalizace
 • Dopravně provozní řád
 • Dokumentace o školení požadovaných ze zákona (svařeči, řidiči, vazači…)
 • Dokumentace o prováděné údržbě infrastruktury (včetně kontrol a revizí)
 • Evidence pracovní doby
 • Technologické postupy
 • Místní bezpečnostní předpis - ve výrobních závodech

Svým charakterem se může dokumentace v různých firmách lišit, dle provozované činnosti

 • Pokud na jednom pracovišti plní úkoly dva nebo více subjektů, jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích, která na společné pracoviště svou činností vnášejí a spolupracovat při jejich odstraňování => doklad o tomto informování
 • Dopravně provozní řád na stavbě
 • Místní řád skladu
 • Provozně bezpečnostní předpis pro svařování kovů
 • Provozní bezpečnostní předpis pro manipulaci s tlakovými lahvemi k dopravě plynů
 • Příkaz k práci s otevřeným ohněm
 • Příkaz ke svařování
 • Návody k používání strojů, přístrojů, nářadí a zařízení
 • Dokumentace a bezpečnostní pokyny pro montáž, demontáž a provoz lešení
 • Doklad o kontrolách lešení během provozu
 • Doklad o zdravotních prohlídkách lešenářů
 • Pokyny pro nakládání s chemickými látkami schválené příslušnou Hygienickou stanicí a doklad o seznámení pracovníků s těmito pokyny
 • Dokumentace o práci v kontrolovaném pásmu v případě práce s chemickými nebo biologickými škodlivinami (např. s azbestem - bourací práce)
 • Evidence nebezpečných chemických látek (jsou-li ve firmě)
 • Provozní řád kotelny
 • Provozní deník kotelny
 • Provozní deníky strojů a zařízení
 • Doklad o školení pro práci s motorovou pilou a/nebo křovinořezem
 • Doklady o odborné způsobilosti pracovníků a dodavatelů (kde jsou požadovány)

Ověřováno je přirozeně plnění základních povinností zaměstnavatelů  BOZP

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
 • Za plnění úkolů v péči o BOZP odpovídají všichni vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých funkcí
 • Zaměstnavatel musí přijímat opatření pro prevenci rizik

Podle zákona 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce:

(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci rizik") s ohledem na

a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti zaměstnavatele,

b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,

c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

(2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.

(3) Zaměstnává-li zaměstnavatel

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,

b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,

c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

A v neposlední řadě také kontrola plnění základních povinností zaměstnavatelů v PO

Ve firmě musí být:

 • Doklad o zařazení podle stupně požárního nebezpečí (bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo s vysokým požárním nebezpečím)
 • Pokud je pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí, může požární ochranu a školení zajišťovat bezpečnostní technik (OZO v prevenci rizik)
 • Pokud je pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím, musí být stanoveny požární hlídky (pokud jsou na pracovišti nejméně 3 zaměstnanci) a školení PO vedoucích zaměstnanců (min. 1x za tři roky) a požárních hlídek (každoročně) provádí OZO nebo technik PO. Proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventiva PO provádí školení zaměstnanců (min. 1x za dva roky)
 • Pokud je pracoviště s vysokým požárním nebezpečím, školení vedoucích zaměstnanců provádí OZO v PO, stejně jako školení požárních hlídek, technik PO nebo proškolený vedoucí pracovník školí zaměstnance.

Co společnosti hrozí, když nebude pravidelně provádět roční prověrky?

Samozřejmě pokuta. Výše pokuty není dána zákonem, je stanovována individuálně na základě zjištěných prohřešků a míry neplnění povinností ukládajících zákonem, které mají být při roční prověrce kontrolovány.

 

Všem typům společností nabízíme zpracování problematiky Roční prověrky BOZP a PO:

 • Roční prověrku provedeme přímo ve Vaší společnosti za cenu 7.800 bez DPH/ den – počet dní je stanoven individuálně v závislosti na velikosti společnosti, zaměření a dalších parametrech.
 • Jsme schopni Vám zajistit i kompletní zajištění v oblasti BOZP a PO ve Vaší společnosti včetně proškolení pracovníků, zpracování potřebné dokumentace a další. Cena komplexní služby v oblasti BOZP a PO je stanovena individuálně na základě zjištění náročnosti provedení ve vaší společnosti. Máte-li zájem o nezávaznou nabídku, kontaktujte nás. Obchodní zástupce pro Vás obratem vypracuje nabídku. Máte-li zájem navštívíme Vás a detailně Vás seznámíme s přínosy spolupráce s naší společností.
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO