Seznam vydaných ČSN norem

Srpen 2012

Označení Název Třídící znak
ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi 737011
ČSN EN 498 ed. 2 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití včetně kontaktních grilů 61454
ČSN EN 1034-16 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 16: Stroje na výrobu papíru a lepenky 507010
ČSN EN 13848-4 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 4: Měřicí systémy - Lehké kolejové prostředky a ruční zařízení 736359
ČSN EN 764-2 Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky 690004
ČSN EN 12839 ed. 2 Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty 723049
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely 351330
ČSN EN 58 Asfalty a asfaltová pojiva - Vzorkování asfaltových pojiv 657003
ČSN EN 295-3 ed. 2 Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody 725201
ČSN EN 12952-3 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem 77604
ČSN EN ISO 18857-2 Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci 757568
ČSN EN ISO 8692 Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas 757740
ČSN ISO 14380 Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca) 757754
ČSN EN 15898 Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice 961509
ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 330120
ČSN ETSI EN 302 567 V1.2.1 Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 874608
ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv 832501
ČSN EN 3312 Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Výkovky De312577
ČSN EN 4608-003 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DN řada - Lehké - Značené UV laserem - Norma výrobku 311733
ČSN EN 4611-005 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 005: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku 311778
ČSN ISO 29464 Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie 125300
ČSN ISO 3846 Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou 259332
ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V 872006
ČSN EN 1034-8 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 8: Rafinační zařízení 507010
ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla 360600
ČSN EN 15234-6 Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele 838204
ČSN EN 15234-5 Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele 838204
ČSN EN 61291-2 ed. 3 Optické zesilovače - Část 2: Digitální aplikace - Šablona funkčních specifikací 359273
ČSN EN 61274-1-1 ed. 3 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace 359236
ČSN EN 61314-1-1 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace 359237
ČSN EN 60874-1-1 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace 359243
ČSN EN 13781 Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů 832172
ČSN EN ISO 2419 Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování 793802
ČSN EN ISO 14088 Usně - Chemické zkoušky - Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou 793885
ČSN EN 966 Přilby pro létání a podobné sporty 832162
ČSN EN 1384 Přilby pro jezdce na koních 832168
ČSN EN ISO 19148 Geografická informace - Lineární odkazy (ISO/DIS 19148:2009) 979868
ČSN ETSI EN 301 545-2 V1.1.1 Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice 879050
ČSN EN 61314-1 ed. 4 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace 359237
ČSN EN 60874-1 ed. 3 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace 359243
ČSN EN 61274-1 ed. 3 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace 359236
ČSN EN 62149-1 ed. 2 Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod 359276
ČSN EN 60747-15 ed. 2 Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem 358797
ČSN P CEN/TS 16190 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dioxinů a furanů, a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením (HR GC-MS) 836806
ČSN EN 16162 Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí 467015
ČSN EN 15948 Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti 461089
ČSN EN 325 Desky na bázi dřeva - Stanovení rozměrů zkušebních těles 490183
ČSN EN 16160 Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC 467014
ČSN P CEN/TS 16183 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) 836804
ČSN EN ISO 20126 Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a metody zkoušení 856012
ČSN P CEN/TS 16178 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení farmaceutických výrobků 836805
ČSN EN 15234-4 Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele 838204
ČSN EN 15234-3 Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele 838204
ČSN EN 15234-2 Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele 838204
ČSN EN 16127 Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet 838229
ČSN EN 16126 Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet 838228
ČSN EN 13484 Přilby pro sáňkaře 832171
ČSN EN 16144 Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla paliv na bázi středních destilátů - Metoda pevného rozmezí doby nástřiku ve spalovací komoře s konstantním objemem 656186
ČSN P CEN/TS 16189 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS) 836803
ČSN P CEN/TS 16182 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS) 836802
ČSN P CEN/TS 16188 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků ve výluzích lučavkou královskou a kyselinou dusičnou - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) 836801
ČSN P CEN/TS 16177 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů 836800
ČSN EN 60626-1 Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky 346575
ČSN ETSI EN 300 019-2-2 V2.2.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava 872001
ČSN ETSI EN 300 753 V1.3.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením 872008
ČSN ETSI EN 300 396-3 V1.4.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (Al) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) 875086
ČSN ETSI EN 300 396-1 V1.2.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 1: Obecný návrh sítě 875086
ČSN ETSI EN 300 396-2 V1.4.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska 875086
ČSN ETSI EN 300 396-5 V1.3.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní 875086
ČSN ETSI EN 300 396-4 V1.4.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Rádiové rozhraní opakovače typu 1 875086
ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.4.6 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V 872006
ČSN EN ISO 13138 Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému 833636
ČSN EN ISO 28803 Ergonomie fyzického prostředí - Použití mezinárodních norem na osoby se zvláštními požadavky 833564
ČSN EN 940+A1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo 496129
ČSN EN 15949 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování tyčového materiálu, ocelových profilů a drátů 433002
ČSN EN 62549 Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů 370001
ČSN EN 13272 Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů 281511
ČSN ISO 4360 Hydrometrie - Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového průřezu 259334
ČSN EN ISO 3382-3 Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře 730534
ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub 361050
ČSN EN 61988-2-1 ed. 2 Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické a optoelektrické 358788
ČSN EN ISO 9241-143 Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formy 833582
ČSN EN 10294-2 Duté tyče k obrábění - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli a niklové slitiny se zvláštními vlastnostmi obrobitelnosti 421042
ČSN EN 10264-2 Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro všeobecné použití 421072
ČSN EN 10264-3 Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarové dráty z nelegovaných ocelí pro vysoké namáhání 421072
ČSN EN 10218-1 Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 1: Zkušební metody 420418
ČSN EN 10218-2 Ocelový drát a výrobky z drátu - Obecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 420418
ČSN EN 10264-1 Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 1: Všeobecné požadavky 421072
ČSN EN 10264-4 Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí 421072
ČSN EN 4611-008 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 008: BP - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace s přídavnou ochranou v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku 311778
ČSN EN 4611-009 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 009: BJ - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro použití na kabelové žíly nebo uvnitř vybavení v oblastech vysokých vibrací, ohýbání kabelu a znečištění kapalinou - Značené UV laserem - Norma výrobku 311778
ČSN EN 4608-005 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené) s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada - Lehké dvoužilové 24 pro datový přenos - Značené UV laserem - Norma výrobku 311733
ČSN EN 4704 Letectví a kosmonautika - Eloxování hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině vínové a sírové (TSA) na ochranu proti korozi a úprava před nátěrem 318242
ČSN EN 4611-002 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 002: Obecně 311778
ČSN EN 4611-003 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku 311778
ČSN EN 4611-004 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku 311778
ČSN EN 14974+A1 Zařízení pro uživatele kolečkových sportovních potřeb - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 942844
ČSN EN 61701 ed. 2 Zkoušení koroze fotovoltaických (PV) modulů solnou mlhou 364611
ČSN EN 61300-3-7 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce u jednovidových součástek 359252
ČSN EN 50377-16-1 Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C 359242
ČSN EN 15997 Terénní vozidla (ATVs - Čtyřkolky) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 307203
ČSN EN ISO/IEC 19762-3 Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID) 977126
ČSN EN ISO/IEC 19762-1 Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztažené k AIDC 977126
ČSN EN 4611-006 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 006: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku 311778
ČSN EN 4611-007 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 007: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku 311778
ČSN EN ISO 20344 Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi 832500
ČSN EN 1457-2 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody 734202
ČSN EN 1457-1 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody 734202
ČSN EN 15567-1 Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky 942403
ČSN ISO/IEC 7816-1 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky 369205
ČSN EN ISO 11806-2 Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech 470620
ČSN EN ISO 11806-1 Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem 470620
ČSN EN ISO 22867 Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích 11437
ČSN EN ISO 8253-3 Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí 11635
ČSN EN ISO 8503-1 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu 38223
ČSN EN ISO 8503-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem 38223
ČSN EN ISO 12696 Katodická ochrana oceli v betonu 38340
ČSN EN 16012 Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností 730341
ČSN EN 14961-6 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele 838202
ČSN EN 1267 Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny 133010
ČSN EN ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů 855001
ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC 18381
ČSN ISO 21748 Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při odhadování nejistoty měření 10290
ČSN ISO 16269-4 Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot 10233
ČSN EN 60865-1 ed. 2 Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody 333040
ČSN EN ISO 8503-3 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem 38223
ČSN EN ISO 8503-4 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem 38223
ČSN EN 474-4+A2 Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače 277911
ČSN EN 474-5+A2 Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla 277911
ČSN EN ISO 11681-1 Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce 470195
ČSN EN ISO 11681-2 Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů 470195
ČSN ETSI EN 300 132-3-0 V2.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 0: Přehled 872006
ČSN EN 15643-3 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností 730901
ČSN EN 15643-4 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností 730901
ČSN EN ISO 10545-4 Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení 725110
ČSN EN ISO 10545-6 Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky 725110
ČSN EN ISO 10545-16 Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě 725110
ČSN EN 13087-2 Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 2: Tlumení nárazu 832142
ČSN EN 13087-4 Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 4: Účinnost upevňovacího systému 832142
ČSN EN ISO 12855 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného 18295

 

Normy vydané v předcházejících měsících:

Červenec 2012
Červen 2012

Aktuality

05. prosince 2012

Prosinec 2012

 
20. listopadu 2012

V sekci ISO 9001 pro Vás zveřejňujeme články o přínosech zavedení tohoto standardu (ISO norem obecne) pro společnost.

 
08. listopadu 2012

Listopad 2012

 
23. října 2012

Povinnosti zaměstnavatele spojené s pracovními úrazy

 
16. října 2012

Říjen 2012

 
10. října 2012

Jak vybrat správné měřidlo.

 
24. září 2012

Přiblížení novely zákona o ovzduší

 
17. září 2012

Září 2012

 
31. srpna 2012

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

 
09. srpna 2012

Srpen 2012

 
07. srpna 2012

Ekologická újma – hodnocení rizik a finanční zajištění

 
12. července 2012

Červenec 2012

 
18. června 2012

Červen 2012

 
07. června 2012

Jak předejít pokutám

 
05. června 2012

A další užitečné články v sekci zpravodajství

 
01. června 2012

Nová revize normy

 
24. května 2012

 
01. února 2012

Školení interního auditora ISMS

 
15. ledna 2012

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS

 
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO