ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Již dlouhou dobu očekávaná revize normy ISO 45001 je schválena Mezinárodní organizací pro normalizaci a nyní je již také k dispozici ve formě ČSN ISO 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky s návodem k použití. Jedná se o nový standard nahrazující původně britskou normu OHSAS (Occupational health and safety management systems).

 

ISO 45001 je novou mezinárodní normou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OH & S), která poskytuje rámec pro řízení prevence smrtelných úrazů, pracovních úrazů a poškození zdraví s úmyslem zlepšit a zajistit bezpečné a zdravé pracoviště pro pracovníky a osoby pracující jménem nebo ve prospěch organizace.

ISO 45001 - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bere v úvahu další mezinárodní normy v této oblasti, jako je OHSAS 18001. Tato norma má pomoci organizacím, bez ohledu na velikost nebo předmět činnosti, při navrhování systémů pro aktivní prevenci úrazů a předcházení poškození zdraví. Všechny její požadavky jsou navrženy tak, aby byly integrovány do řídících procesů organizace. Výhodou systému ISO 45001 je struktura dle Annex SL, což usnadňuje integraci dalších požadavků ISO standardů, jako je ISO 9001 - Systém managementu kvality a ISO 14001 - Systém managementu ochrany životního prostředí a další.

Využívá model jednoduchého řízení, který umožňuje organizacím plánovat to, co potřebují k zavedení, aby se minimalizovala rizika. Opatření by měla ošetřit rizika, které mohou vést k dlouhodobým zdravotním problémům, absenci v práci a také ke vzniku nehod. ISO 45001 umožňuje organizaci prostřednictvím svého systému managementu OH & S integrovat další aspekty zdraví a bezpečnosti. Norma ISO 45001 požaduje, aby organizace a vedoucí pracovníci organizace začlenily zodpovědnosti za otázky bezpečnosti a ochrany zdraví automaticky, jako součást celkového strategického plánu organizace spíše než převedení odpovědnosti například na bezpečnostního technika.

 

Změny normy ISO 45001 proti OHSAS 18001

Zásadní změny jsou ve struktuře normy:

 • Nově jsou zařazeny požadavky na vymezení kontextu a určení zainteresovaných stran
 • Nový je přístup při stanovování odpovědností v rámci organizace
 • Rizika vyplývající z činností organizace jsou posuzována včetně fyzikálních, chemických, biologických, psychosociálních, fyziologických nebo mechanických a elektrických, apod. 
 • Plánování zvažuje otázky vyplývající z kontextu
 • Povinností je zavedení 5-ti principů nové politiky
 • Povinnost zajištění adekvátní ochrany dokumentovaných informací s ohledem na důvěrnost, dostupnost a integritu – předcházení ztrát a zneužití. Do rozsahu spadají i externí pracovníci a dodavatelé
 • Hlavní filozofie prevence rizik a předcházení úrazům a nemocem z povolání zůstává zachována

 

Nabízíme Vám

 • Provedení rozdílové analýzy (GAP analýza) OHSAS 18001 proti ISO 45001 svépomocí formulářem ke stažení za cenu 950 Kč bez DPH.
 • Provedení rozdílové analýzy (GAP analýza) OHSAS 18001 proti ISO 45001 našim auditorem ve Vaší organizaci nebo konzultaci dle Vašho požadavku
 • Zavedení (implementaci) ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018)
 • Udržování ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018)
 • Základní školení Nové vydání ISO 45001(ČSN ISO 45001:2018)
 • Školení Interní auditor systému ISO 45001(ČSN ISO 45001:2018)
 • Certifikaci systému ČSN ISO 45001:2018

 

Zavedení, udržování a školení dalších norem

 • ISO 19011 (ISO 19011:2018, ČSN EN ISO 19011:2019) Auditování systémů managementu
 • ISO 9001 (ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016) Systém managementu kvality.
 • IATF 16949:2016 (TS 16949)
 • ISO 14001 (ISO 14001:2015,  ČSN EN ISO 14001:2016) Systém environmentálního managementu
 • ISO 18001 (OHSAS, ČSN OHSAS 18001:2008, nahrazeno ISO 45001)
 • ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018) - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2022, ČSN ISO/IEC 27001:2023) Systém managementu bezpečnosti informací
 • GDPR (General Data Protection Regulation) 
 • HACCP Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body - Vzory ke stažení
 • ISO 3834 (ISO 3834:2005, ČSN EN ISO 3834-2-4:2006)

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO