ISO 18001

ISO 18001


ISO 18001 - OHSAS - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tuto normu nahradila nová norma ČSN ISO 45001:2018. Dočasně ponecháváme zde informace k této neplatné normě. ČSN OHSAS 18001 patřila mezi tři základní normy pro řízení společnosti (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001). I u této normy existuje řada označení, pod kterými mohou uživatelé tento mezinárodní standard najít. Nejčastější je označení ISO 18001, OHSAS nebo české BOZP. Přesné označení je OHSAS 18001:2007 a ČSN OHSAS 18001:2008.Přínos certifikace dle ČSN OHSAS 18001

ISO 18001 - OHSAS -  eliminuje slabiny a nabízí systematický, procesní a efektivní přístup k řízení svých rizik v oblasti BOZP a zlepšování výkonnosti v této oblasti.

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomáhá organizacím posoudit rizika a hrozící dopady, kterým jsou vystaveny a tato následně umět řídit a zvládat pomocí aplikace vhodného způsobu řízení rizika. K tomu, aby se systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stal pro organizaci přínosným a efektivním, je nutná podpora ze strany vedení šířit bezpečnost informací napříč celou organizací.

 • Identifikace rizik
 • Posouzení dopadu
 • Aplikace vhodného způsobu řízení rizika
 • Sledování účinnosti zavedených opatření
 • Přijímání nápravných a preventivních opatření

 

Nabízíme systematický, procesní a efektivní přístup k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Efektivitou v doslovném smyslu rozumíme i efektivitu investovaných financí a úsilí do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bereme v úvahu požadavky právních předpisů a informace o rizicích v oblasti BOZP.

Při implementaci souborů opatření, metod, zásad a pravidel, vycházíme z osvědčených praktických postupů, které jsou popsány a standardizovány mezinárodními normami, platnými v ČR, EU i většině rozvinutých zemí světa. Principy jsou definovány dostatečně pružně, tak aby bylo možno rozsah a kvalitu opatření přizpůsobit. Norma OHSAS 18001 je  zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí, a aby zohlednila různé geografické, kulturní a sociální podmínky.

OHSAS je tedy efektivní způsob, jak lze efektivně „řídit - zvládat“ rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy aplikovat takové procesy, postupy a opatření, aby bylo možno dosáhnout a udržet korektní úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za adekvátní cenu.

Jednou z důležitých součástí systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vytvoření ucelené soustavy dokumentace, která musí zajistit, že jsou veškeré činnosti zpětně identifikovatelné a dohledatelné. Rozsah dokumentace se může v jednotlivých organizacích lišit v závislosti na jejich velikosti, rozsahu a složitosti systému, který je řízen. Příklad dokumentace:

 • Politika
 • Cíle BOZP
 • Příručka systému managementu
 • Řídící dokumentace

Základní normativní rámec

 • ČSN OHSAS 18001:2008 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
 • OHSAS 18002 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro zavádění OHSAS 18001
 • International Labour Organization: 2001, Guidelines on Occupational Health and Safety Management Systems (OHS-MS) Mezinárodní organizace práce – Metodické návody pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedle těchto norem, klíčových pro zavádění a udržování OHSAS, tedy norem skupiny 18 000, byla vydána řada dalších norem a publikací, které lze využít při stanovování metod, hodnocení rizik, dopadů, apod.

Kompatibilita

 • Norma je propojena s normami ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 tak, aby bylo podpořeno konzistentní a jednotné zavedení a provoz
 • Součástí normy je přímé srovnání kapitol norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a vztah mezi ustanoveními Metodických návodů ILO-OSH:2001.

 

Proč ve společnosti zaádět ISO 18001 - OHSAS

Požadavky legislativy

 • Zákon o požární ochraně
  SANKCE – FO a PO – až 10 mil Kč
  SANKCE – zaměstnanec – až 25tis Kč
 • Zákoník práce   …. až trestný čin …

Požadavky trhu

 • Důvěra, být bezpečnými partnerem pro společný záměr.
 • Získání konkurenční výhody v daném segmentu

Zavádění zásad zvládání rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na kterých jsou organizace životně závislé

 • Ochrana zdraví pracovníků, …
 • Řízení integrity podnikových činností,…
 • Ochrana před sankcemi,…

Ochrana zdraví a života osob, předcházení finančním ztrátám

 • Předcházení a zvládání rizikových situací

 

OHSAS je implementován s cílem

 • Určení směru a vyjádření podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany vedení v souladu s požadavky organizace, příslušnými zákonnými a jinými požadavky, směrnicemi, apod.
 • Řízení bezpečnost a ochrany zdraví na pracovištích.
 • Zajištění, aby si zaměstnanci, smluvní a třetí strany byli vědomi rizik a možných dopadů s nimi spojených, svých odpovědností a povinností a aby byli připraveni podílet se na dodržování politik a bezpečnostních postupů během své běžné práce a na snižování rizika lidské chyby…

Zpět na hlavní stránku www.noveiso.cz

 

Zavedení, udržování a školení dalších norem

 • ISO 19011 (ISO 19011:2018, ČSN EN ISO 19011:2019) Auditování systémů managementu
 • ISO 9001 (ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 9001:2016) Systém managementu kvality.
 • IATF 16949:2016 (TS 16949)
 • ISO 14001 (ISO 14001:2015,  ČSN EN ISO 14001:2016) Systém environmentálního managementu
 • ISO 18001 (OHSAS, ČSN OHSAS 18001:2008, nahrazeno ISO 45001)
 • ISO 45001 (ČSN ISO 45001:2018) - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2022, ČSN ISO/IEC 27001:2023) Systém managementu bezpečnosti informací
 • GDPR (General Data Protection Regulation) 
 • HACCP Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body - Vzory ke stažení
 • ISO 3834 (ISO 3834:2005, ČSN EN ISO 3834-2-4:2006)

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO