Seznam vydaných ČSN norem

Listopad 2012

Označení Název Znak
ČSN EN 15923 Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném 654882
ČSN ETSI EN 300 392-9 V1.5.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Obecné požadavky na doplňkové služby 875042
ČSN CLC/TS 60034-27 Točivé elektrické stroje - Část 27: Offline měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů 350000
ČSN CLC/TS 60034-24 Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití 350000
ČSN CLC/TS 60034-18-42 Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Kvalifikační a přejímací zkoušky elektrických izolačních systémů typu II odolných částečným výbojům u točivých elektrických strojů napájených z měničů napětí 350000
ČSN CLC/TS 60034-18-33 Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání 350000
ČSN EN 16341 Výběr norem a normalizačních dokumentů pro produkty pro obranné účely a služby - Pořadí preference 10181
ČSN EN 1888 Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 943412
ČSN EN 15905 Hnojiva - Stanovení 3-methylpyrazolu (MP) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 654892
ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou  kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud 354572
ČSN EN 62196-1 ed. 2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky 354572
ČSN EN 16031 Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami 738128
ČSN EN ISO 13904 Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu 467093
ČSN EN ISO 17375 Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1 467036
ČSN ISO 1438 Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů 259331
ČSN EN 13110 Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce 78439
ČSN EN 16150 Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod 757728
ČSN EN ISO/IEC 17020 Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci 15260
ČSN EN 13583 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti krupobití 727653
ČSN EN 55032 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi 334232
ČSN EN 61300-3-33 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné dutinky pomocí kalibračních kolíků 359252
ČSN EN 50411-2-4 ed. 2 Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A 359249
ČSN EN 50411-2-3 ed. 2 Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněná řadová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A 359249
ČSN EN 15909 Hnojiva - Stanovení vápníku a mravenčanu ve vápenatých listových hnojivech 654896
ČSN EN 12697-40 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ 736160
ČSN ETSI EN 300 392-12-23 V1.2.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) 875042
ČSN EN 15750 Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami 654876
ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 736160
ČSN EN 61158-5-22 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-22: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 22 184020
ČSN EN 15919 Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí 654878
ČSN P CEN/TS 16157-2 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Označování pozice 18295
ČSN EN 15920 Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové 654879
ČSN EN 15921 Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C 654880
ČSN EN 15922 Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při laboratorní teplotě 654881
ČSN EN 14891 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování 722430
ČSN EN 50580 Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Zvláštní požadavky na stříkací pistole 361551
ČSN EN 15926 Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry přítomné v různých formách 654885
ČSN EN 15925 Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách 654884
ČSN EN 61754-20-100 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20-100: Norma rozhraní pro konektory LC s ochranným zapouzdřením dle IEC 61076-3-106 359244
ČSN ISO 18312-1 Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 1: Přímá metoda 11474
ČSN P CEN/TS 16316 Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění 760733
ČSN EN 13537 Požadavky na spací pytle 942855
ČSN EN ISO 14045 Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny 10945
ČSN EN 14906 Usně - Automobilové usně - Zkušební metody a zkušební charakteristiky 792015
ČSN EN 1865-3 Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení 842111
ČSN EN 1865-5 Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 5: Zařízení k upevnění nosítek 842111
ČSN P CEN/TS 16305 Materiály k vápnění půd - Stanovení prachového podílu v zrnitých materiálech k vápnění půd před simulovanými podmínkami a po simulovaných podmínkách 654827
ČSN EN ISO 22282-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná pravidla 721015
ČSN EN 12697-45 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 45: Zkouška SATS 736160
ČSN EN 50411-2-2 ed. 2 Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněná hrncová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A 359249
ČSN EN 13863-4 Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty 736181
ČSN EN 13480-1 Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně 130020
ČSN EN 13480-2 Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 130020
ČSN EN 15202 Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení 78443
ČSN EN 12697-39 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou 736160
ČSN EN 12697-1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva 736160
ČSN EN ISO 22282-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů 721015
ČSN EN ISO 22282-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 3: Vodní tlakové zkoušky ve skalních horninách 721015
ČSN EN ISO 22282-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky 721015
ČSN EN ISO 22282-5 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: Vsakovací zkoušky 721015
ČSN EN ISO 22282-6 Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů 721015
ČSN EN ISO 7214 Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení 645482
ČSN EN 1554 Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu 260374
ČSN EN ISO 24443 Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro 681508
ČSN EN ISO 6498 Krmiva - Pokyny pro přípravu vzorku 467004
ČSN EN 61753-087-6 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-6: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1 310 nm upstream a 1 490 nm downstream pro kategorii O - Neřízené prostředí 359255
ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet 130020
ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž 130020
ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 130020
ČSN EN 13480-6 Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi 130020
ČSN EN 13480-8 Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin 130020
ČSN EN 61158-5-14 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14 184020
ČSN EN 61158-5-12 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12 184020
ČSN EN 61158-5-10 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10 184020
ČSN EN 61158-4-19 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19 184020
ČSN EN 61158-4-12 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12 184020
ČSN EN 61158-4-14 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14 184020
ČSN EN 61158-4-18 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-18: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 18 184020
ČSN EN 61158-4-2 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 184020
ČSN EN ISO 13017 Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje 856356
ČSN EN 61158-6-2 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2 184020
ČSN EN 61158-5-18 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-18: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 18 184020
ČSN EN 61158-5-15 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-15: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 15 184020
ČSN EN 61158-6-3 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3 184020
ČSN EN 61158-5-20 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20 184020
ČSN EN 61158-5-19 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19 184020
ČSN EN 61158-5-3 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3 184020
ČSN EN 61158-5-2 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2 184020
ČSN EN ISO 6876 Stomatologie - Materiály k pečetění kořenového kanálku 856333
ČSN EN ISO 11987 Oční optika - Kontaktní čočky - Stanovení doby skladování 195210
ČSN EN 15558 Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche 654872
ČSN EN ISO 30024 Krmiva - Stanovení aktivity fytázy 467040
ČSN EN ISO 13903 Krmiva - Stanovení obsahu aminokyselin 467094
ČSN ISO 7738 Montážní nářadí na šrouby a matice - Kombinované klíče - Délky klíčů a maximální tloušťky hlav 230609
ČSN ISO 2351-1 Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 1: Šroubovákové nástavce pro šrouby s přímou drážkou 230610
ČSN EN 61158-3-14 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14 184020
ČSN EN 61158-3-12 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12 184020
ČSN EN 61158-3-19 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19 184020
ČSN EN 61158-3-22 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-22: Definice služby datového spoje - Prvky typu 22 184020
ČSN EN 61158-3-21 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-21: Definice služby datového spoje - Prvky typu 21 184020
ČSN ISO 2725-2 Montážní nářadí na šrouby a matice - Nástrčné hlavice se čtyřhranem - Část 2: Strojově ovládané nástrčné hlavice („Nárazové”) 230617
ČSN EN 61158-6-10 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10 184020
ČSN EN 61158-6-9 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9 184020
ČSN EN 61158-6-15 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-15: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 15 184020
ČSN EN 61158-6-14 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14 184020
ČSN EN 61158-6-12 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12 184020
ČSN EN 61158-6-20 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20 184020
ČSN EN 61158-6-19 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19 184020
ČSN EN 61158-6-18 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-18: Specifikace protokolu aplikační  vrstvy - Prvky typu 18 184020
ČSN ISO 4229 Montážní nářadí na šrouby a matice - Otevřené jednostranné klíče pro aplikace nízkých točivých momentů - Maximální vnější rozměry hlav a zkouška točivého momentu 230613
ČSN EN 61182-2-2 Výrobky typu osazené desky s plošnými spoji - Data pro popis výroby a metodika přenosu - Část 2-2: Dílčí požadavky na implementaci popisu dat pro výrobu desky s plošnými spoji 359032
ČSN EN 61158-4-3 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3 184020
ČSN EN 61158-4-11 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11 184020
ČSN EN 61158-4-22 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-22: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 22 184020
ČSN CLC/TS 60034-31 Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití 350000
ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) 875011
ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) 875011
ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování 875011
ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu 875011
ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) 875011
ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku 875011
ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) 875011
ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled 875011
ČSN ETSI EN 300 444 V2.3.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) 875035
ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.2.1 Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní 878801
ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.3.1 Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní 878801
ČSN ETSI EN 303 214 V1.2.1 Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému 878803
ČSN EN 1563 Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem 420951
ČSN EN ISO 13225 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení; Výškoměry - Konstrukce a metrologické charakteristiky 251404
ČSN ISO 10103 Montážní nářadí na šrouby a matice - Očkové oboustranné klíče, ploché a vyhnuté - Délka klíčů a tloušťky hlav 230615
ČSN ISO 10104 Montážní nářadí na šrouby a matice - Očkové oboustranné klíče, hluboce vyhnuté - Délka klíčů a tloušťky hlav 230616
ČSN ISO 10102 Montážní nářadí na šrouby a matice - Otevřené oboustranné klíče - Délka klíčů a tloušťky hlav 230614
ČSN ISO 2351-3 Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 3: Šroubovákové nástavce pro šrouby s vnitřním šestihranem 230610
ČSN ISO 2725-1 Montážní nářadí na šrouby a matice - Nástrčné hlavice se čtyřhranem - Část 1: Ručně ovládané nástrčné hlavice - Rozměry 230617
ČSN ISO 3317 Montážní nářadí na šrouby a matice - Unášecí čtyřhran se šestihranným nebo válcovým plochým koncem, pro ovládané nástrčné hlavice 231602
ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta 359252
ČSN EN 60730-1 ed. 3 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky 361960
ČSN EN 61158-6-22 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-22: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 22 184020
ČSN EN 61158-5-21 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-21: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 21 184020
ČSN EN 61158-6-21 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21 184020
ČSN EN 61158-4-21 Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21 184020
ČSN EN 61754-20 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC 359244
ČSN EN 62381 ed. 2 Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT) 180412
ČSN EN 62337 ed. 2 Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti 180411
ČSN EN 15749 Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod 654874
ČSN EN 62561-2 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče 357605
ČSN ISO 6987 Vyměnitelné břitové destičky z tvrdokovu se zaoblenými rohy, s částečně válcovou upevňovací dírou - Rozměry 220804
ČSN ISO 3316 Montážní nářadí na šrouby a matice - Příslušenství pro ruční utahovací nářadí s unášecím čtyřhranem - Rozměry a zkoušky 231601
ČSN ISO 6787 Montážní nářadí na šrouby a matice - Stavitelné klíče 230612
ČSN ISO 2351-2 Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 2: Šroubovákové nástavce pro šrouby s křížovou drážkou 230610
ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin 482115
ČSN EN 60662 Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení 360240
ČSN EN 61754-28 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 28: Druh optických konektorů typu LF3 359244
ČSN EN 61754-29 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 29: Druh optických konektorů typu BLINK 359244
ČSN EN 60893-3-1 ed. 3 Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely  - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Typy průmyslových neohebných laminátových desek 346572
ČSN EN 15830 Terénní vozíky s proměnným vyložením - Výhled obsluhy - Zkušební metody a ověření 268893
ČSN EN 12953-2 Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem 77853
ČSN EN 12953-1 Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky 77853
ČSN EN 12999+A1 Jeřáby - Nakládací jeřáby 270540
ČSN EN 12451 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla 421527
ČSN ISO 28540 Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) 757556
ČSN EN ISO 12846 Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj 757439
ČSN ISO 13379-1 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 1: Obecné pokyny 11444
ČSN ISO 3338-2 Válcové stopky frézovacích nástrojů - Část 2: Rozměrové charakteristiky válcových stopek s ploškou 220412
ČSN EN 13727 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity pro oblast zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1) 665213
ČSN EN ISO 898-2 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč 21005
ČSN EN 60352-5 ed. 3 Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod 354061
ČSN ISO 1832 Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje - Označení 220601
ČSN EN 60296 ed. 2 Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače 346738
ČSN EN 12452 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé válcované, žebrované pro výměníky tepla 421529
ČSN EN 30-1-2 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí 61410
ČSN EN 14909 ed. 2 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky 727614
ČSN EN 62271-207 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV 354221
ČSN EN 480-8 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny 722325
ČSN EN 62561-7 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění 357605
ČSN EN 15882-4 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár 730856
ČSN EN 12697-46 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem 736160
ČSN EN 60704-2-4 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky 361008
ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 736185
ČSN ISO/IEC 7811-6 Identifikační karty - Záznamová technika - Část 6: Magnetický proužek - Vysoká koercitivita 369731
ČSN EN 861+A2 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky 496128
ČSN EN 860+A2 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky 496127
ČSN EN 859+A2 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem 496126
ČSN EN 13001-3-1 Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí 270105
ČSN EN ISO 6330 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií 800821
ČSN EN 60705 ed. 2 Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce 361060
ČSN EN 1870-5+A2 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání 496130
ČSN EN 1034-27 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 27: Manipulační zařízení kotoučů 507010
ČSN EN 1034-21 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 21: Natírací stroje 507010
ČSN EN 15978 Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda 730902
ČSN EN ISO 3758 Textilie - Symboly pro ošetřování 800005
ČSN EN 14787 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Směrnice a doporučení 654811
ČSN EN 15924 Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů 654883
ČSN EN 12680-3 Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem 429717
ČSN EN 482 Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek 833625
ČSN EN 15928 Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí (suchý postup) 654894
ČSN EN 15950 Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA)) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 654895
ČSN EN 15962 Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin 654897
ČSN EN 16024 Hnojiva - Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 654898
ČSN EN 15621 Krmiva - Stanovení vápníku, sodíku, fosforu, hořčíku, draslíku, síry, železa, zinku, mědi, manganu a kobaltu po tlakovém rozkladu metodou ICP-AES 467024
ČSN EN 16158 Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím stromového" analytického postupu" 467016
ČSN EN 16159 Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku) 467017
ČSN EN 16206 Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku) 467018
ČSN EN ISO 16472 Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF) 467095
ČSN EN 12697-11 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem 736160
ČSN EN 60335-2-69 ed. 4 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití 361050
ČSN EN 14917+A1 Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení 139030
ČSN EN 14825 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet při sezonním nasazení 143011
ČSN EN 14175-7 Digestoře - Část 7: Digestoře pro vysoké teplotní zatížení a koncentrace kyselin 704270
ČSN EN ISO 5832-2 Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 2: Nelegovaný titan 856358
ČSN EN ISO 5832-3 Chirurgické implantáty - Kovové materiály - Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření 856358
ČSN ETSI EN 300 392-12-14 V1.2.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) 875042
ČSN ETSI EN 302 755 V1.3.1 Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) 879047
ČSN ETSI EN 300 392-12-13 V1.2.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka (CCBS) 875042
ČSN EN 60118-15 Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči 368860
ČSN ETSI EN 300 392-12-4 V1.3.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) 875042
ČSN ETSI EN 300 392-12-21 V1.5.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) 875042
ČSN ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL) 875042
ČSN EN 50083-2 ed. 3 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení 367211

 

Normy vydané v předcházejících měsících:

Říjen 2012
Září 2012
Srpen 2012
Červenec 2012
Červen 2012

Aktuality

05. prosince 2012

Prosinec 2012

 
20. listopadu 2012

V sekci ISO 9001 pro Vás zveřejňujeme články o přínosech zavedení tohoto standardu (ISO norem obecne) pro společnost.

 
08. listopadu 2012

Listopad 2012

 
23. října 2012

Povinnosti zaměstnavatele spojené s pracovními úrazy

 
16. října 2012

Říjen 2012

 
10. října 2012

Jak vybrat správné měřidlo.

 
24. září 2012

Přiblížení novely zákona o ovzduší

 
17. září 2012

Září 2012

 
31. srpna 2012

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

 
09. srpna 2012

Srpen 2012

 
07. srpna 2012

Ekologická újma – hodnocení rizik a finanční zajištění

 
12. července 2012

Červenec 2012

 
18. června 2012

Červen 2012

 
07. června 2012

Jak předejít pokutám

 
05. června 2012

A další užitečné články v sekci zpravodajství

 
01. června 2012

Nová revize normy

 
24. května 2012

 
01. února 2012

Školení interního auditora ISMS

 
15. ledna 2012

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS

 
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO