ČSN normy vydané v 01/2014

 

Označení Název Třídící znak
ČSN EN ISO 14031 Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice 10931
ČSN EN 60848 ed. 2 Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy 13783
ČSN EN ISO 1101 Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení 14120
ČSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady 15018
ČSN EN ISO 19232-1 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami 15031
ČSN EN ISO 19232-2 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor 15031
ČSN EN ISO 19232-3 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu 15031
ČSN EN ISO 19232-4 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu 15031
ČSN EN ISO 19232-5 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu dvojdrátkovou měrkou 15031
ČSN EN ISO/IEC 17067 Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata 15268
ČSN 01 8025 Turistické značení 18025
ČSN ISO 15638-2 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM 18318
ČSN ISO 15638-3 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb 18318
ČSN P CEN ISO/TS 25110 Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC) 18387
ČSN EN 13906-1 Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 1: Tlačné pružiny 26001
ČSN EN 13906-2 Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu - Výpočet a konstrukce - Část 2: Tažné pružiny 26001
ČSN ISO 16539 Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - „Suchá“ a „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti 38124
ČSN EN 60721-2-2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Srážky a vítr 38900
ČSN EN 60974-5 ed. 3 Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu 52205
ČSN EN ISO 11439 Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech 78339
ČSN ISO 230-1 Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek 200300
ČSN EN ISO 445 Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník 269006
ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel 270142
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů 274002
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu 274007
ČSN EN 12159 Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi 274403
ČSN EN 280 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky 275004
ČSN EN 474-5+A3 Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla 277911
ČSN EN 45545-2 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí 280160
ČSN EN 15273-1 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla 280340
ČSN EN 15273-3 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí 280340
ČSN EN 15437-2 Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty 280542
ČSN EN 15954-1 Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení 281010
ČSN EN 15954-2 Železniční aplikace - Kolej - Trajlery a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky 281010
ČSN EN 15955-1 Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení 281011
ČSN EN 15955-2 Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky 281011
ČSN ISO 22178 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy 300637
ČSN EN 9100 Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Požadavky (podle ISO 9001:2000) a systémy kvality - Model zabezpečování kvality při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (podle ISO 9001:1994) 310401
ČSN EN 2043 Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Obecné požadavky na kvalifikaci polotovaru (kromě výkovků a odlitků) 312050
ČSN EN 4262 Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D312162
ČSN EN 4263 Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA4901 (X12CrNiCoMoW21-20) - Po kování - Přířezy pro kování - a nebo D312163
ČSN EN 4503 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodorozpustného chloridu a síranu z vodných výluhů 317043
ČSN EN 4505 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály -Textilie - Zkušební metoda - Stanovení rozměrové stability 317044
ČSN EN 4507 Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Textilie - Zkušební metoda - Stanovení vodou extrahovatelných látek 317045
ČSN EN ISO 10088 Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy 325222
ČSN IEC/TS 60479-2 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 2: Zvláštní hlediska 332010
ČSN EN 60204-31 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů 332200
ČSN EN 61850-10 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody 334850
ČSN EN 61968-11 ed. 2 Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci 334900
ČSN EN 60519-12 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení 335002
ČSN EN 50110-1 ed. 3 Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky 343100
ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup 345615
ČSN EN 61083-2 ed. 2 Přístroje a software použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 2: Požadavky na software při zkouškách napěťovými a proudovými impulzy 345649
ČSN EN 60068-2-57 ed. 2 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu a sinusových impulzů 345791
ČSN EN 62068 Elektroizolační materiály a systémy - Obecné metody hodnocení elektrické odolnosti při opakovaných napěťových impulzech 346230
ČSN EN 60243-1 ed. 2 Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech 346463
ČSN EN 50288-1 ed. 3 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace 347818
ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 347818
ČSN EN 50288-2-2 ed. 3 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely 347818
ČSN EN 50288-3-1 ed. 3 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 347818
ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely 347818
ČSN EN 50288-4-1 ed. 3 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 347818
ČSN EN 50288-4-2 ed. 3 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely 347818
ČSN EN 50288-5-1 ed. 2 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 347818
ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely 347818
ČSN EN 50288-6-1 ed. 2 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 347818
ČSN EN 50288-6-2 ed. 2 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely 347818
ČSN EN 50441-1 ed. 2 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1 347825
ČSN EN 50441-2 ed. 2 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1 347825
ČSN EN 50441-3 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 3: Stíněné kabely - Třída 3 347825
ČSN EN 50441-4 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1 200 MHz - Třída 3 347825
ČSN EN 62246-1-1 Jazýčkové přepínače - Část 1-1: Kmenová specifikace - Posuzování kvality 353460
ČSN EN 62683 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací 354102
ČSN EN 60286-3 ed. 3 Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek 358292
ČSN EN 61191-1 ed. 2 Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie 359041
ČSN EN 60312-1 Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce 361060
ČSN EN 60350-1 Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce 361060
ČSN EN 60350-2 Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce 361060
ČSN EN 61427-1 Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti 364365
ČSN EN ISO 80601-2-13 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť 364801
ČSN EN 61996-1 ed. 2 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 367841
ČSN EN 50566 Norma výrobku pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz) 367925
ČSN EN 60268-3 ed. 2 Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače 368305
ČSN ISO/IEC 2382-37 Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika 369001
ČSN EN 62321-1 Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 1: Úvod a přehled 369080
ČSN ISO/IEC 14957 Informační technologie - Zobrazení hodnot datových prvků - Formát způsobu zápisu 369189
ČSN EN ISO 13686 Zemní plyn - Označování kvality 386101
ČSN EN ISO 14998 Naftový a plynárenský průmysl - Podzemní zařízení - Kompletační příslušenství 450642
ČSN EN 14342 Dřevěné podlahoviny - Charakteristiky, posuzování shody a označení 492109
ČSN ISO 3308 Cigarety - Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Definice a standardní podmínky 569503
ČSN ISO 7210 Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Doplňkové metody zkoušení 569515
ČSN EN ISO 11297-1 Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně 646427
ČSN EN ISO 11297-3 Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami 646427
ČSN EN ISO 9038 Zkouška trvalého hoření kapalin 670690
ČSN EN 15682-1 Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis 701572
ČSN EN 15682-2 Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody / Výrobková norma 701572
ČSN EN 15286 Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější) 721460
ČSN EN ISO 10545-9 Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty 725110
ČSN EN 16205 Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah 730538
ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 731401
ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 734230
ČSN 73 6214 Navrhování betonových mostních konstrukcí 736214
ČSN EN 1932 ed. 2 Vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda a funkční hlediska 746016
ČSN EN 13330 ed. 2 Okenice - Náraz tvrdým tělesem a zabránění neoprávněnému vstupu - Zkušební metoda 746029
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 751400
ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 752935
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 756760
ČSN 75 7171 Kvalita vod - Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy 757171
ČSN P CEN/TS 16118 Rezidenční bydlení - Požadavky na služby poskytované seniorům v systému rezidenčního bydlení 763101
ČSN EN ISO 105-B02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou 800147
ČSN EN 14143 Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather 832244
ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy - Obecné požadavky 832701
ČSN EN ISO 17380 Kvalita půdy - Stanovení celkových kyanidů a snadno uvolnitelných kyanidů - Metoda kontinuální průtokové analýzy 836350
ČSN EN ISO 23611-6 Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 6: Návod pro návrh programů vzorkování s půdními bezobratlými 836430
ČSN P CEN/TS 16172 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků s použitím atomové absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou (GF-AAS) 838132
ČSN EN ISO 10555-1 Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky 855825
ČSN EN ISO 10555-3 Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 3: Centrální žilní katetry 855825
ČSN EN ISO 10555-4 Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry 855825
ČSN EN ISO 10555-5 Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 5: Periferní katetry zaváděné po jehle 855825
ČSN EN ISO 16498 Stomatologie - Minimální soubor údajů pro klinické použití zubních implantátů 856372
ČSN ETSI EN 301 908-19 V6.2.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) 875111
ČSN ETSI EN 301 908-20 V6.2.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) 875111
ČSN ETSI EN 301 908-4 V6.2.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 4: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s více nosnými (cdma2000) 875111
ČSN ETSI EN 301 444 V1.2.2 Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace 876037
ČSN EN 12503-4 Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu 940349
ČSN EN 15649-2+A2 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele 940930
ČSN EN ISO 19152 Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM) 979872
ČSN EN ISO 13119 Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata 981037
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO