ČSN normy vydané v 02/2014

 

Označení Název Třídící znak
ČSN EN ISO 10579 Rozměrové specifikace součásti (GPS) - Kótování a tolerování poddajných součástí 13136
ČSN ISO 1122-1 Slovník termínů ozubení - Část 1: Definice vztahující se ke geometrii 14604
ČSN ISO 1122-2 Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení 14604
ČSN P ISO/IEC TS 17021-2 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu 15257
ČSN EN ISO 9717 Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech 38640
ČSN EN 15316-4-6 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 4-6: Výroba tepla, fotovoltaické soustavy 60401
ČSN EN ISO 4126-1 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily 134310
ČSN EN ISO 4126-4 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením 134310
ČSN EN ISO 4126-5 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) 134310
ČSN EN ISO 4126-7 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje 134310
ČSN EN ISO 15798 Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii 195301
ČSN  EN ISO 28881 Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje 200721
ČSN EN 16314 Plynoměry - Dodatečné funkce 257703
ČSN EN 13757-3 Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým ovládáním - Část 3: Určené aplikace vrstvy 258513
ČSN EN 13757-4 Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 4: Bezdrátová měřidla (radiometry pro provoz v pásmu SRD) 258513
ČSN  EN 834 Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy - Indikátory napájené elektrickou energií 258521
ČSN ISO 17363 Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery 269367
ČSN ISO 17364 Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové prostředky (RPI) 269368
ČSN ISO 17365 Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky 269369
ČSN ISO 17366 Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků 269370
ČSN ISO 17367 Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy 269371
ČSN ISO 6747 Stroje pro zemní práce - Dozery - Terminologie a obchodní specifikace 278047
ČSN EN 14766 Horská jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 309044
ČSN EN 16054 Jízdní kola BMX - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 309049
ČSN EN 61400-12-2 Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly 333160
ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem333432
ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty 334593
ČSN EN 61970-456 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy 334910
ČSN EN 62325-450 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování 335000
ČSN EN 61643-311 ed. 2 Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT) 341392
ČSN EN 61643-312 Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek 341392
ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod 345615
ČSN EN 60549 Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů 354721
ČSN EN 61557-10 ed. 2 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany 356230
ČSN EN 61557-14 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zařízení strojů 356230
ČSN EN 60469 Přechody, pulzy a souvisící tvary vln - Termíny, definice a algoritmy 356299
ČSN EN 61472 ed. 2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda 359732
ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení 360011
ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení 360011
ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů 360011
ČSN 36 0011-4 Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů 360011
ČSN EN 60598-2-11 ed. 2 Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária 360600
ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky 360600
ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla 360600
ČSN EN 62040-4 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy 369066
ČSN ISO/IEC 19794-8 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 8: Kosterní data vzoru prstu 369860
ČSN EN 60670-24 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon 370100
ČSN EN 1594 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky 386410
ČSN EN 1866-3 Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1 389161
ČSN EN 1846-2+A1 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení 389301
ČSN EN ISO 3183 Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy 421907
ČSN EN 16378 Obiloviny - Stanovení nečistot v kukuřici (Zea mays L.) a čiroku (Sorghum bicolor L.) 461001
ČSN EN ISO 217 Papír - Hrubé formáty - Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby 500041
ČSN PN-A-82109 Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN) 576024
ČSN EN ISO 5999 Měkké lehčené polymerní materiály - Polyurethanová pěna pro použití jako nosný materiál mimo podklady pro koberce - Specifikace 645501
ČSN P CEN/TS 14541 Trubky a tvarovky z plastů - Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu 646443
ČSN P CEN/TS 16375 Materiály k vápnění půd - Stanovení množství zbytkového jemně mletého uhličitanu v půdách - Volumetrická metoda 654829
ČSN EN 16344 Kosmetika - Analýza kosmetických přípravků - Screening UV filtrů v kosmetických přípravcích a kvantitativní stanovení 10 UV filtrů metodou HPLC 681517
ČSN EN 1097-6 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 721194
ČSN EN 13179-1 Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička 721197
ČSN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci informací 730101
ČSN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace 730101
ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu 730102
ČSN ISO 16354 Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny 730111
ČSN P ISO/TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM) 730121
ČSN ISO 29481-1 Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát 730122
ČSN ISO 29481-2 Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci 730122
ČSN P CEN/TS 16459 Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187 730870
ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy 731051
ČSN EN 12390-13 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku 731302
ČSN 73 4232 Sporáky - Individuálně stavěné sporáky 734232
ČSN EN 12228 Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti spojů syntetických povrchů 735971
ČSN EN 12234 Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení 735972
ČSN EN 12616 Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody 735979
ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody 736124
ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody 736124
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 755455
ČSN EN 16370 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán 755848
ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod 756404
ČSN EN ISO 16187 Obuv a části obuvi - Metoda zkoušení pro hodnocení antibakteriální aktivity 795615
ČSN P CEN ISO/TS 16189 Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dimethylformamidu v obuvnických materiálech 795617
ČSN P CEN ISO/TS 16190 Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v obuvnických materiálech 795618
ČSN EN 13361 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 806164
ČSN EN 13491 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb 806165
ČSN EN 13492 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží 806166
ČSN EN 13362 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů 806185
ČSN EN 13493 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů 806186
ČSN EN 15382 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře 806194
ČSN EN 16416 Geosyntetické jílové izolace - Zjišťování indexu vodního toku - Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření propustnosti při konstantním tlaku 806200
ČSN EN ISO 12312-1 Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití 832437
ČSN EN ISO 12311 Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky 832445
ČSN EN 14211 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí 835721
ČSN EN 16081+A1 Hyperbarické komory - Specifické požadavky na hasicí systémy - Výkonnost, instalace a zkoušení 855300
ČSN EN ISO 21563 Stomatologie - Hydrokoloidní otiskovací hmoty 856320
ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled 875011
ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) 875011
ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) 875011
ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) 875011
ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) 875011
ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování 875011
ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu 875011
ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.5.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku 875011
ČSN ETSI EN 300 444 V2.4.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) 875035
ČSN ETSI EN 301 390 V1.3.1 Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Nežádoucí emise v rušivé oblasti a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů 878584
ČSN ETSI EN 302 217-1 V2.1.1 Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému 878595
ČSN ETSI EN 302 217-2-2 V2.1.1 Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 878595
ČSN ETSI EN 302 217-3 V2.1.1 Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 878595
ČSN EN 748 Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 940510
ČSN EN 71-12 Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky 943095
ČSN EN 71-5 Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy 943095
ČSN  EN 71-3 Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 943095
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO