ČSN normy vydané v 06/2013

 

Označení Název Třídící znak
ČSN ISO 13053-1 Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 1: Metodologie DMAIC 10 217
ČSN ISO 3951-4 Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality 10 258
ČSN ISO 2859-1:2000 Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii 10 261
Změna Amd.1    
ČSN ISO 28801 Přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním s minimálními rozsahy výběrů indexované kvalitou odpovídající riziku dodavatele (PRQ) a kvalitou odpovídající riziku odběratele (CRQ) 10 283
ČSN ISO 10004 Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření 10 342
  ( ruší  ČSN P ISO/TS 10004:2011 )  
ČSN EN ISO 15614-13 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování 50 313
  ( ruší  ČSN EN ISO 15614-13:2005 )  
ČSN EN ISO 13588 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array 51 175
ČSN EN 60974-4 ed. 2 Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení 52 205
  ( ruší  ČSN EN 60974-4 ed. 2:2011 )  
  ( ruší  ČSN EN 60974-4:2007 )  
ČSN EN 60974-4:2007 Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu 52 205
Změna Z2    
ČSN EN ISO 13585 Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení 55 905
  ( ruší  ČSN EN 13133:2001 )  
ČSN EN 15316-2-3:2010 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění 60 401
Oprava 1    
ČSN EN ISO 13088 Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění 78 324
  ( ruší  ČSN EN 12755:2001 )  
ČSN EN 12252 Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG 78 472
  ( ruší  ČSN EN 12252+A1:2008 )  
ČSN EN ISO 7225:2007 Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky 78 501
Změna A1    
ČSN EN 15684 Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody 165 193
ČSN EN 16307-1 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů 268 814
ČSN EN 15011:2011 Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby 270 210
Změna Z1    
ČSN EN ISO 25745-1 Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování 274 006
ČSN EN 15153-1 Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla 280 121
  ( ruší  ČSN EN 15153-1:2007 )  
ČSN EN 15153-2 Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 2: Výstražné houkačky 280 121
  ( ruší  ČSN EN 15153-2:2007 )  
ČSN EN ISO 10133 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí 326 612
  ( ruší  ČSN EN ISO 10133:2002 )  
ČSN EN ISO 13297 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu 326 613
  ( ruší  ČSN EN ISO 13297:2002 )  
ČSN EN 62013-2 ed. 2:2007 Přilbová svítidla pro plynující doly s metanem - Část 2: Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti 330 384
Změna Z1    
ČSN EN 60079-35-2 Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti 332 320
  ( ruší  ČSN  EN 60079-35-2:2013 )  
  ( ruší  ČSN EN 62013-2 ed. 2:2007 )  
ČSN EN 50163 ed. 2:2005 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 333 500
Oprava 2    
ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články – Bezpečnost 336 000
  ( ruší  ČSN EN 62282-5-1:2007 )  
ČSN EN 62282-5-1:2007 Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články – Bezpečnost 336 000
Změna Z1    
ČSN EN 61643-11 ed. 2 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody 341 392
  ( ruší  ČSN EN 61643-11:2003 )  
ČSN EN 61643-11:2003 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkoušky 341 392
Změna Z1    
ČSN EN 50289-4-16 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru 347 819
ČSN EN 62217 ed. 2 Polymerové izolátory vysokého napětí pro vnitřní a venkovní použití - Obecné definice, zkušební metody a přejímací podmínky 348 056
  ( ruší  ČSN EN 62217:2006 )  
ČSN EN 62217:2006 Polymerové izolátory pro venkovní a vnitřní použití se jmenovitým napětím > 1 000 V - Obecné definice, zkušební metody a přejímací kritéria 348 056
Změna Z1    
ČSN EN 60044-1:2001 Přístrojové transformátory - Část 1: Transformátory proudu 351 358
Změna Z1    
ČSN EN 60044-6:2001 Přístrojové transformátory - Část 6: Požadavky na jisticí transformátory proudu pro přechodové jevy 351 358
Změna Z1    
ČSN EN 61008-1 ed. 2:2005 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla 354 181
Změna Z1    
ČSN EN 61008-1 ed. 3 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla 354 181
  ( ruší  ČSN EN 61008-1 ed. 2:2005 )  
ČSN EN 61009-1 ed. 2:2005 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla 354 182
Změna Z1    
ČSN EN 61009-1 ed. 3 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla 354 182
  ( ruší  ČSN EN 61009-1 ed. 2:2005 )  
ČSN EN 62423 ed. 2 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B 354 183
  ( ruší  ČSN EN 62423:2010 )  
ČSN EN 62423:2010 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu B (RCCB typu B a RCBO typu B) 354 183
Změna Z1    
ČSN EN 62271-100 ed. 2:2009 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu 354 220
Změna A1    
ČSN EN 62271-110 ed. 2:2010 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže 354 224
Změna Z1    
ČSN EN 62271-110 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže 354 224
  ( ruší  ČSN EN 62271-110 ed. 2:2010 )  
ČSN EN 62271-105 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně 354 230
  ( ruší  ČSN EN 62271-105:2003 )  
ČSN EN 62271-105:2003 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud 354 230
Změna Z1    
ČSN EN 61326-2-3 ed. 2 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu 356 508
  ( ruší  ČSN EN 61326-2-3:2007 )  
ČSN EN 61326-2-3:2007 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu 356 508
Změna Z1    
ČSN EN 61326-2-4 ed. 2 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy iz 356 508
  ( ruší  ČSN EN 61326-2-4:2007 )  
ČSN EN 61326-2-4:2007 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy iz 356 508
Změna Z1    
ČSN EN 61326-1 ed. 2 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky 356 509
  ( ruší  ČSN EN 61326-1:2006 )  
ČSN EN 61326-1:2006 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Všeobecné požadavky 356 509
Změna Z1    
ČSN EN 61881-2 Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem 358 260
ČSN EN 61881-3 Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory 358 260
ČSN EN 60793-1-54:2004 Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama 359 213
Změna Z1    
ČSN EN 60793-2-30 ed. 2:2009 Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3 359 213
Změna Z1    
ČSN EN 61280-2-2 ed. 3:2009 Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru 359 270
Změna Z1    
ČSN EN 50294:1999 Metoda měření celkového příkonu obvodů předřadník-světelný zdroj 360 510
Změna Z1    
ČSN EN 60335-2-11 ed. 4:2011 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky 361 045
Změna A11    
ČSN EN 60335-2-13 ed. 3:2010 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče 361 045
Změna A11    
ČSN EN 60335-2-2 ed. 3:2010 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu 361 045
Změna A11    
ČSN EN 60335-2-5 ed. 2:2004 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí 361 045
Změna A12    
ČSN EN 50242 ed. 2:2008 Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce 361 060
Změna A11    
ČSN EN 61029-2-1 ed. 2 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily 361 581
  ( ruší  ČSN EN 61029-2-1:2010 )  
ČSN EN 61029-2-1:2010 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily 361 581
Změna Z1    
ČSN EN 61029-2-9 ed. 2:2010 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily 361 581
Změna Z1    
ČSN EN 61029-2-9 ed. 3 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily 361 581
  ( ruší  ČSN EN 61029-2-9 ed. 2:2010 )  
ČSN EN 61993-2:2002 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Lodní zařízení třídy A všeobecného automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsled 367 826
Změna Z1    
ČSN EN 50581 Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek 369 083
ČSN ISO/IEC 10373-6+Amd. 1 Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko 369 737
  ( ruší  ČSN ISO/IEC 10373-6:2002 )  
ČSN ISO/IEC 9797-1 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 1: Mechanismy používající blokovou šifru 369 782
ČSN ISO/IEC 19794-1 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura 369 860
  ( ruší  ČSN ISO/IEC 19794-1:2008 )  
ČSN ISO/IEC 19794-6 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky 369 860
  ( ruší  ČSN ISO/IEC 19794-6:2007 )  
ČSN ISO/IEC 19794-9 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu 369 860
  ( ruší  ČSN ISO/IEC 19794-9:2008 )  
ČSN EN 12450 Měď a slitiny mědi - Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi 421 524
  ( ruší  ČSN EN 12450:2001 )  
ČSN EN 1976 Měď a slitiny mědi - Lité netvářené výrobky z mědi 421 562
  ( ruší  ČSN EN 1976:2000 )  
ČSN EN 16246 Zemědělské stroje - Rýpadlová zařízení – Bezpečnost 470 614
ČSN P CEN ISO/TS 22117 Mikrobiologie potravin a krmiv - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním 560 624
ČSN EN ISO 1183-1 Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda 640 111
  ( ruší  ČSN EN ISO 1183-1:2004 )  
ČSN EN ISO 1874-2 Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 643 610
  ( ruší  ČSN EN ISO 1874-2:2007 )  
ČSN EN 1555-2:2011 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky 646 412
Oprava 1    

 

ČSN EN 13971 Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou 654 844
  ( ruší  ČSN EN 13971:2011 )  
ČSN EN 16328 Hnojiva - Stanovení 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie 654 857
ČSN P CEN/TS 15293:2011 Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení 656 512
Změna Z1    
ČSN EN 16261-2 Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 2: Požadavky 668 301
ČSN EN 16261-3 Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení 668 301
ČSN EN 16256-3 Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 3: Požadavky na konstrukci a funkci 668 302
ČSN EN 16256-4 Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití 668 302
ČSN EN 16256-5 Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 5: Metody zkoušení 668 302
ČSN EN ISO 3251 Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek 673 031
  ( ruší  ČSN EN ISO 3251:2008 )  
ČSN EN ISO 4628-8 Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu 673 071
  ( ruší  ČSN EN ISO 4628-8:2005 )  
ČSN EN ISO 17132 Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb) 673 074
  ( ruší  ČSN EN ISO 17132:2008 )  
ČSN EN 13445-2:2010 Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály 695 245
Změna A1    
ČSN EN 13445-2:2010 Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály 695 245
Změna A2    
ČSN EN 13445-3:2010 Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 695 245
Změna A1    
ČSN EN 1341 ed. 2 Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 721 861
  ( ruší  ČSN EN 1341:2003 )  
ČSN EN 1341:2003 Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 721 861
Změna Z1    
ČSN EN 1342 ed. 2 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 721 862
  ( ruší  ČSN EN 1342:2003 )  
ČSN EN 1342:2003 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 721 862
Změna Z1    
ČSN EN 1343 ed. 2 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 721 863
  ( ruší  ČSN EN 1343:2003 )  
ČSN EN 1343:2003 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody 721 863
Změna Z1    
ČSN EN 14891:2012 Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování 722 430
Oprava 1    
ČSN EN 492 ed. 2:2013 Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 723 401
Změna Z1    
ČSN EN 492:2005 Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 723 401
Změna Z2    
ČSN EN 494 ed. 2:2013 Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 723 402
Změna Z1    
ČSN EN 494+A3:2007 Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 723 402
Změna Z2    
ČSN EN 12467 ed. 2:2013 Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody 723 403
Změna Z1    
ČSN EN 12467:2005 Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody 723 403
Změna Z2    
ČSN EN ISO 1927-2 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků 726 001
  ( ruší  ČSN EN 1402-2:2004 )  
ČSN EN ISO 1927-3 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu 726 001
  ( ruší  ČSN EN 1402-3:2004 )  
ČSN EN ISO 1927-4 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů 726 001
  ( ruší  ČSN EN 1402-4:2004 )  
ČSN EN ISO 1927-5 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles 726 001
  ( ruší  ČSN EN 1402-5:2004 )  
ČSN EN ISO 1927-6 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností 726 001
  ( ruší  ČSN EN 1402-6:2004 )  
ČSN EN ISO 1927-7 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 7: Zkoušení prefabrikátů 726 001
  ( ruší  ČSN EN 1402-7:2004 )  
ČSN EN ISO 1927-8 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 8: Stanovení doplňkových vlastností 726 001
  ( ruší  ČSN EN 1402-8:2004 )  
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 727 611
  ( ruší  ČSN EN 13956:2006 )  
ČSN EN 13967 ed. 2:2012 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky 727 612
Změna Z1    
ČSN EN 13967:2005 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky 727 612
Změna Z2    
ČSN EN 14909 ed. 2:2012 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky 727 614
Změna Z1    
ČSN EN 14909:2006 Hydroizolační pásy a fólie ľ Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí ľ Definice a charakteristiky 727 614
Změna Z2    
ČSN EN 15814+A1 Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky 727 681
  ( ruší  ČSN  EN 15814+A1:2013 )  
  ( ruší  ČSN EN 15814:2011 )  
ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 730 035
ČSN EN 1991-1-3:2005 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 730 035
Změna Z5    
ČSN EN 1991-1-6:2006 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění 730 035
Oprava 2    
ČSN EN 1998-2 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty 730 036
ČSN EN 1998-2:2007 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty 730 036
Změna Z2    
ČSN 73 0402:2010 Značky veličin v geodézii a kartografii 730 402
Změna Z1    
ČSN 73 0810:2009 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 730 810
Změna Z3    
ČSN 73 4110 Vysoké komíny zděné 734 110
  ( ruší  ČSN 73 4110:1960 )  
ČSN EN 13200-6 Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny 735 905
  ( ruší  ČSN EN 13200-6:2007 )  
ČSN EN 12909 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Antracit 755 709
  ( ruší  ČSN EN 12909:2006 )  
ČSN EN 12910 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek 755 710
  ( ruší  ČSN EN 12910:2006 )  
ČSN EN 12912 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Baryt 755 712
  ( ruší  ČSN EN 12912:2006 )  
ČSN EN 12913 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina 755 713
  ( ruší  ČSN EN 12913:2006 )  
ČSN EN 15029 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý 755 725
  ( ruší  ČSN EN 15029:2006 )  
ČSN EN 12126 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak 755 880
  ( ruší  ČSN EN 12126:2006 )  
ČSN EN 15030 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání 755 892
  ( ruší  ČSN EN 15030:2006 )  
ČSN EN 15482 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný 755 896
  ( ruší  ČSN EN 15482:2008 )  
ČSN 75 7360 Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm 757 360
  ( ruší  ČSN 75 7360:1991 )  
ČSN 75 7600 Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení 757 600
  ( ruší  ČSN 75 7600:2003 )  
ČSN ISO 19250:2011 Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella 757 855
Změna Z1    
ČSN EN ISO 15027-1 Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti 832 762
  ( ruší  ČSN EN ISO 15027-1:2002 )  
ČSN EN ISO 15027-2 Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti 832 762
  ( ruší  ČSN EN ISO 15027-2:2002 )  
ČSN EN ISO 15027-3 Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody 832 762
  ( ruší  ČSN EN ISO 15027-3:2002 )  
ČSN EN ISO 13849-2 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti 833 205
  ( ruší  ČSN EN ISO 13849-2:2008 )  
ČSN EN ISO 15535 Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází 833 507
  ( ruší  ČSN EN ISO 15535:2007 )  
ČSN P CEN/TS 16170 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) 838 130
ČSN P CEN/TS 16171 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) 838 131
ČSN EN ISO 15189 ed. 2 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost 855 101
  ( ruší  ČSN EN ISO 15189:2007 )  
ČSN EN ISO 15189:2007 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost 855 101
Změna Z1    
ČSN EN ISO/IEC 19762-1 Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC 977 126
  ( ruší  ČSN EN ISO/IEC 19762-1:2012 )  
ČSN EN ISO 19137 Geografická informace - Jádrový profil prostorového schématu 979 857
  ( ruší  ČSN EN ISO 19137:2008 )  
Normy přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku    
Bez českého překladu    
Označení normy Název normy Třídicí znak
ČSN EN 61869-2 Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu 351 350
  ( ruší  ČSN EN 60044-1:2001 )  
  ( ruší  ČSN EN 60044-6:2001 )  
ČSN EN 61249-2-27 Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-27: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovano 359 062
ČSN EN 61249-2-30 Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovano 359 062
ČSN EN 61249-2-39 Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-39: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované epoxidovou a neepoxidovou pryskyřicí, s vysokou 359 062
ČSN EN 61249-2-40 Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-40: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyř 359 062
ČSN EN 60793-1-54 ed. 2 Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama 359 213
  ( ruší  ČSN EN 60793-1-54:2004 )  
ČSN EN 60793-2-30 ed. 3 Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3 359 213
  ( ruší  ČSN EN 60793-2-30 ed. 2:2009 )  
ČSN EN 60794-4-20 Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný) 359 223
ČSN EN 61753-091-2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové pigtailované cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí 359 255
ČSN EN 61280-2-2 ed. 4 Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru 359 270
  ( ruší  ČSN EN 61280-2-2 ed. 3:2009 )  
ČSN EN 62442-1:2012 Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost 360 515
Oprava 1 ( ruší  ČSN EN 50294:1999 )  
ČSN EN 61993-2 ed. 2 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 367 826
  ( ruší  ČSN EN 61993-2:2002 )  
Originály zahraničních norem, které jsou zavedeny do soustavy    
ČSN pouhým vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ – bez českého překladu    
Označení normy Název normy Třídicí znak
ČSN EN 16445 Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud 127 023
ČSN EN 1527 Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody 165 761
  ( ruší  ČSN EN 1527:1999 )  
ČSN EN ISO 10685-2 Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace 195 114
ČSN EN ISO 10685-3 Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 3: Technické informace 195 114
ČSN EN ISO 11980 Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro klinické zkoušky 195 211
  ( ruší  ČSN EN ISO 11980:2009 )  
ČSN EN ISO 18369-2 Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance 195 229
  ( ruší  ČSN EN ISO 18369-2:2007 )  
ČSN EN 15429-2 Zametače - Část 2: Technické požadavky a zkušební metody 277 452
ČSN CLC/TS 50136-9 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím Internetového protokolu 334 596
ČSN EN 16237 Klasifikace neelektrických zdrojů inkoherentního optického záření 360 037
ČSN EN 16268 Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla 360 458
ČSN EN ISO 80601-2-13 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť 364 801
ČSN EN ISO/IEC 19788-1 Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 1: Rámec 369 078
ČSN EN ISO/IEC 19788-2 Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 2: Dablinské základní prvky 369 078
ČSN P CEN/TS 16428 Profily biometrické interoperability - Nejlepší praxe pro snímání najednou všech deseti otisků 369 881
ČSN EN ISO 12625-11 Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou 500 371
ČSN EN 16104 Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny 560 002
ČSN EN 16466-1 Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 1: 2H-NMR analýza kyseliny octové 567 853
ČSN EN 16466-2 Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 2: 13C-IRMS analýza kyseliny octové 567 853
ČSN EN 16466-3 Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 3: 18O-IRMS analýza vody ve vinném octě 567 853
ČSN EN ISO 472 Plasty – Slovník 640 001
  ( ruší  ČSN EN ISO 472:2004 )  
ČSN EN ISO 11357-3 Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace 640 748
ČSN EN ISO 11357-4 Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity 640 748
ČSN EN ISO 11357-6 Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení indukční doby oxidace (izotermická OIT) a teploty počátku oxidace (dynamická OIT) 640 748
ČSN EN ISO 11357-7 Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace 640 748
ČSN EN 15383 Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty 646 448
ČSN EN 828 Lepidla - Smáčivost - Stanovení měřením kontaktního úhlu a volné povrchové energie pevného povrchu 668 621
  ( ruší  ČSN EN 828:1998 )  
ČSN EN ISO 15091 Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a rezistivity 673 019
ČSN EN ISO 13129 Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT) 673 141
ČSN EN ISO 12569 Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu 730 311
  ( ruší  ČSN EN ISO 12569:2002 )  
ČSN P CEN/TS 16384 Syntetické sportovní systémy - Zkouška vyluhováním 735 990
ČSN P CEN/TS 16326 Poštovní služby - Hybridní pošta - Funkční specifikace pro poštovní doporučené elektronické zásilky 760 503
ČSN EN 1621-4 Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody 832 881
ČSN ETSI EN 300 609-4 V10.2.1 Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 4: Harmonizovaná EN pro opakovače GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 872 659
ČSN ETSI EN 301 489-4 V2.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení 875 101
ČSN ETSI EN 301 908-18 V6.2.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE 875 111
ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.3.1 Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní 878 801
ČSN EN ISO 28721-4 Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek 945 069
  ( ruší  ČSN EN 15711:2009 )  
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO