ČSN normy vydané v 02/2013

 

OznačeníNázevTřídící znak
 
ČSN EN 16085 Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - Obecná pravidla 961512
ČSN EN 16095 Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví 961510
ČSN EN 16096 Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví 961511
ČSN P CEN ISO/TS 16179 Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení organocíničitých sloučenin v obuvnických materiálech 795641
ČSN P CEN ISO/TS 16186 Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda kvantitativního stanovení dimethyl-fumarátu (DMFU) v obuvnických materiálech 795642
ČSN EN ISO 17131 Usně - Mikroskopická identifikace usně 792025
ČSN EN ISO 6433 Dokumentace technického produktu - Odkazy na části výrobku 13108
ČSN EN ISO 17450-2 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty 14103
ČSN EN ISO 5436-2 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; Měřicí etalony - Část 2: Softwarové měřicí etalony 252305
ČSN EN 14602 Obuv - Zkušební metody pro posuzování ekologických kritérií 795625
ČSN EN 1728 Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti 910235
ČSN P CEN/TS 15633-3 Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 3: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzymatickou metodou za použití polyklonálních protilátek a detekce bílkovin podle Lowryho 560670
ČSN EN 12405-2 Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie 257700
ČSN P CEN/TS 15597-2 Zařízení pro zimní údržbu - Posypové stroje - Část 2: Požadavky pro rozhoz a jejich zkoušení 278330
ČSN EN 16199 Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného sodíku metodou plamenové emisní spektrometrie 654826
ČSN EN 16198 Hnojiva - Komplexometrické stanovení hořčíku 654825
ČSN EN 16197 Hnojiva - Stanovení hořčíku metodou atomové absorpční spektrometrie 654824
ČSN EN 16196 Hnojiva - Manganometrické stanovení vyextrahovaného vápníku po vysrážení ve formě oxalátu 654823
ČSN EN 16195 Hnojiva - Stanovení chloridů za nepřítomnosti organického materiálu 654822
ČSN EN 62665 Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů 368619
ČSN EN 60512-16-21 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-21: Mechanické zkoušky na kontaktech a připojeních - Zkouška 16u: Zkouška whiskerů použitím vnějšího mechanického tlaku 354055
ČSN EN 60717 Metoda pro stanovení potřebného místa pro kondenzátory a rezistory s jednostrannými vývody 358800
ČSN P CEN/TS 16295 Plasty - Prohlášení o obsahu přírodního uhlíku 640261
ČSN EN ISO 11148-7 Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Brusky 239060
ČSN EN ISO 898-5 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč 21005
ČSN EN ISO 25178-3 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů 14400
ČSN EN ISO 13102 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální indikátor - Návrh a metrologické charakteristiky 14403
ČSN EN ISO 10209 Technické výkresy - Terminologie - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a související dokumentaci 13101
ČSN EN ISO 5361 Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory 852110
ČSN EN ISO 13632 Pojiva pro nátěrové hmoty - Pryskyřice - Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu 670575
ČSN EN ISO 14457 Stomatologie - Násadce a motory 856016
ČSN EN 16212 Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up 11503
ČSN EN 16231 Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu 11504
ČSN EN ISO 14644-9 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic 125301
ČSN EN ISO 21672-2 Stomatologie - Parodontální sondy - Část 2: Označování 856019
ČSN EN ISO 22476-5 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem 721004
ČSN EN ISO 22476-7 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem 721004
ČSN ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky 875107
ČSN ETSI EN 300 176-2 V2.2.1 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a hovor 875012
ČSN ISO 17752 Koroze kovů a slitin - Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze 38213
ČSN EN ISO 2812-1 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody 673099
ČSN EN ISO 2812-2 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody 673099
ČSN EN ISO 2812-3 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiálu 673099
ČSN EN ISO 2812-4 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody 673099
ČSN EN ISO 12836 Stomatologie - Digitální CAD/CAM systémy pro návrh a výrobu nepřímých zubních náhrad - Metody zkoušení pro hodnocení přesnosti 856017
ČSN EN ISO 105-A11 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A11: Stanovení stupňů stálobarevnosti postupem digitálního snímání 800114
ČSN EN ISO 1828 Kategoriální struktura pro terminologické systémy chirurgických zákroků 981020
ČSN EN 60669-2-6 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla 354106
ČSN EN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy 731302
ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 731303
ČSN EN ISO 13076 Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů 673011
ČSN EN ISO 7866 Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení 78524
ČSN EN 3456 Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Plechy a pásy válcované za tepla - a312507  
ČSN EN 2591-403 Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 403: Sinusové a náhodné vibrace 311810
ČSN EN 2591-402 Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 402: Rázy 311810
ČSN EN 2591-307 Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 307: Slaná mlha 311810
ČSN EN 3464 Letectví a kosmonautika - Slitina titanu Ti-6Al-4V - Žíhaná - Desky - 6 mm < a312506  
ČSN EN 3745-405 Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 405: Zkouška ohybu při nízké/vysoké teplotě 311925
ČSN EN 3745-510 Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška 311925
ČSN EN 3745-517 Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 517: Zkouška upínání kabelové spony 311925
ČSN EN 16087-1 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR) 836168
ČSN EN 16087-2 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu 836168
ČSN EN 16166 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) 838150
ČSN EN 16173 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné 838116
ČSN EN 16169 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla 838136
ČSN EN 16168 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování 838135
ČSN ISO 2137 Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem 656307
ČSN EN 16174 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské 838117
ČSN EN ISO 7783 Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda 673093
ČSN ISO 7768 Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění 800832
ČSN EN ISO 4920 Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda) 800827
ČSN EN 492 ed. 2 Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 723401
ČSN EN 12467 ed. 2 Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody 723403
ČSN EN 494 ed. 2 Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 723402
ČSN EN 61439-6 Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody 357107
ČSN EN 846-5 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles) 722711
ČSN EN 846-7 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou) 722711
ČSN IEC 60076-12 Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů 351001
ČSN EN 16214-1 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie 838260
ČSN ISO 8573-9 Stlačený vzduch - Část 9: Zkušební metody pro stanovení obsahu kapalné vody 109001
ČSN EN ISO 12782-5 Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 5: Extrakce huminových látek z vodných vzorků 836231
ČSN EN ISO 12782-4 Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků 836231
ČSN EN 16214-3 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody 838260
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 743282
ČSN EN 60704-2-6 ed. 2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky 361008
ČSN EN ISO 14403-2 Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA) 757413
ČSN EN ISO 14403-1 Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA) 757413
ČSN ISO 8573-2 Stlačený vzduch - Část 2: Zkušební metody pro stanovení obsahu aerosolu oleje 109001
ČSN EN 60317-56 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 56: Pájitelný plně izolovaný (FIW) měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, bez izolačních vad, s jmenovitým průměrem jádra 0,040 mm až 1,600 mm, třída 180 347307
ČSN EN 12327 Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky 386414
ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 386413
ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky 386413
ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně) 386413
ČSN ISO/IEC 15408-1 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model 369789
ČSN EN 14214 Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení 656507
ČSN EN ISO 12782-3 Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 3: Extrakce oxidů a hydroxidů hliníku oxalátem amonným a kyselinou šťavelovou 836231
ČSN ETSI EN 300 386 V1.6.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 872004
ČSN ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy 875101
ČSN ETSI EN 300 468 V1.13.1 Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB 879012
ČSN ETSI EN 300 392-7 V3.3.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost 875042
ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace 735905
ČSN EN ISO 22476-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku 721004
ČSN EN 60851-6 ed. 2 Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti 347308
ČSN EN ISO 12782-2 Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 2: Extrakce krystalických oxidů a hydroxidů železa dithioničitanem 836231
ČSN EN ISO 12782-1 Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 1: Extrakce amorfních oxidů a hydroxidů železa kyselinou askorbovou 836231
ČSN P CEN/TS 1317-8 Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly 737001
ČSN EN 50388 ed. 2 Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability 333508
ČSN EN 16179 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků 838115
ČSN EN 846-6 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška) 722711
ČSN EN 846-14 Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem 722711
ČSN EN 61982 Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Zkoušky funkčních vlastností a odolnosti 364328
ČSN EN 14362-3 Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen 800874
ČSN 75 7712 Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu 757712
ČSN EN ISO 536 Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti 500304
ČSN ISO 8573-8 Stlačený vzduch - Část 8: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic pomocí hmotnostní koncentrace 109001
ČSN ISO 8573-7 Stlačený vzduch - Část 7: Zkušební metody pro stanovení obsahu životaschopného mikrobiálního znečištění 109001
ČSN ISO 8573-6 Stlačený vzduch - Část 6: Zkušební metody pro stanovení obsahu plynného znečištění 109001
ČSN ISO 8573-5 Stlačený vzduch - Část 5: Zkušební metody pro stanovení obsahu olejových par a organických rozpouštědel 109001
ČSN ISO 8573-4 Stlačený vzduch - Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic 109001
ČSN ISO 8573-3 Stlačený vzduch - Část 3: Zkušební metody pro měření vlhkosti 109001
ČSN ISO 8573-1 Stlačený vzduch - Část 1: Znečištění a třídy čistoty 109001
ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 341390
ČSN ISO 3771 Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou 656069
ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení 832628
ČSN EN 1744-8 Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA) 721196
ČSN EN 13752 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý 755722
ČSN ISO 21940-23 Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů 11449
ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT 15004
ČSN EN ISO 13944 Směsi kovového prášku s mazivem - Stanovení obsahu maziva - Soxhletova extrakční metoda 420861
ČSN EN 15861 Potravinářské stroje - Udírny - Bezpečnostní a hygienické požadavky 512010
ČSN EN ISO 14045 Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny 10945
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 734108
ČSN EN 13103+A2 Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Nápravy běžných dvojkolí - Metoda návrhu 280513
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 755409
ČSN 65 6508 Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení 656508
ČSN 73 6109 Projektování polních cest 736109
ČSN EN 450-1 Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody 722064
ČSN EN 16167 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) 838153
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO