ČSN normy vydané v 12/2013

 

Označení Název Třídící znak
ČSN EN ISO 16610-85 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Plošné morfologické: Segmentace 14445
ČSN EN ISO 25178-71 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Normy softwaru měření 14451
ČSN ISO 17485 Kuželová ozubená kola - Systém přesnosti ISO 14680
ČSN ISO 18653 Ozubená kola – Vyhodnocení nástrojů pro jednotlivá měření ozubených kol 14681
ČSN EN 14584 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise 15089
ČSN EN 16299 Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy 38378
ČSN EN ISO 9312 Odporová svařovací zařízení - Izolační kolíky pro použití v elektrodových podložkách 52696
ČSN EN 16129 Regulátory tlaku, samočinné přepínací ventily s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 100 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry 61821
ČSN ISO 8373 Roboty a robotická zařízení - Slovník 186501
ČSN EN ISO 11553-3 Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2) 192011
ČSN ISO 19719 Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník 200210
ČSN ISO 9766 Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami - Válcové stopky s ploškou 221150
ČSN ISO 10069-1 Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 1: Obecné specifikace 226075
ČSN ISO 10069-2 Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 2: Specifikace příslušenství 226075
ČSN ISO 9181 Tvářecí nástroje - Kruhové střižníky s 60° kuželovou hlavou a osazeným dříkem 226334
ČSN ISO 9449 Tvářecí nástroje - Středicí kroužky 226350
ČSN ISO 5749 Kleště a štípací kleště - Boční štípací šikmé kleště - Rozměry a zkušební hodnoty 230310
ČSN ISO 8764-1 Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 1: Unášecí čela 230607
ČSN ISO 8764-2 Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 2: Obecné požadavky, délky čepelí a značení ručně ovládaných šroubováků 230607
ČSN EN 13001-3-1+A1 Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí 270105
ČSN EN ISO 7840 Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice 325210
ČSN EN ISO 8469 Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice 325212
ČSN CLC/TS 50546 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla 333509
ČSN EN 61850-5 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení 334850
ČSN EN 60216-1 ed. 2 Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky 346416
ČSN EN 60216-8 Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů 346416
ČSN EN 60455-3-8 Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů 346571
ČSN EN 61169-43 Vysokofrekvenční konektory - Část 43: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo řady RBMA 353811
ČSN EN 60127-7 Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití 354730
ČSN EN 61010-2-201 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení 356502
ČSN EN 61513 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy 356654
ČSN EN 61526 ed. 2 Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem 356672
ČSN EN 62595-1-1 Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-1: Kmenová specifikace 358790
ČSN EN 61189-11 Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 11: Měření teploty tavení nebo intervalů teplot tavení pájecích slitin 359039
ČSN EN 61754-27 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 27: Druh optických konektorů typu M12-FO 359244
ČSN EN 61300-2-7 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-7: Zkoušky - Ohybový moment 359251
ČSN EN 61300-3-50 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-50: Zkoušení a měření - Přeslech v optických prostorových přepínačích 359252
ČSN EN 61280-1-1 ed. 2 Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely 359270
ČSN EN 62693 Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervená elektrotepelná zařízení 361104
ČSN EN 50547 Drážní zařízení - Baterie pro pomocné napájecí systémy 364354
ČSN EN 61689 ed. 3 Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz 364886
ČSN EN 62287-2 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA) 367826
ČSN EN ISO 377 Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení 420305
ČSN EN 13603 Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice 420433
ČSN EN ISO 3326 Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace) 420867
ČSN EN 10149-1 Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky 421090
ČSN EN 10149-2 Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli 421090
ČSN EN 10149-3 Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli 421090
ČSN EN 13601 Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice 421502
ČSN EN 13602 Měď a slitiny mědi - Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů 421503
ČSN EN 13605 Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice 421504
ČSN EN 13600 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice 421505
ČSN EN 13604 Měď a slitiny mědi - Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení a pro použití ve vakuové technice 421508
ČSN ISO 18283 Uhlí a koks - Ruční vzorkování 441305
ČSN EN ISO 19932-1 Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 1: Bezpečnostní a environmentální požadavky 474425
ČSN EN ISO 19932-2 Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody 474425
ČSN EN 131-7 Žebříky - Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou 493830
ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu 560088
ČSN P CEN ISO/TS 13136 Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145 560121
ČSN ISO 10315 Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie 569507
ČSN EN ISO 3657 Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění 580132
ČSN EN ISO 3961 Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla 588761
ČSN EN 14420-1 Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, typy upevnění a připojení, označování a zkoušení 635350
ČSN EN 14420-2 Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice 635350
ČSN EN 14420-3 Armované koncovky pro hadice - Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí 635350
ČSN EN 14420-4 Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje 635350
ČSN EN 14420-5 Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje 635350
ČSN EN 14420-6 Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla 635350
ČSN EN 14420-7 Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem 635350
ČSN EN 14420-8 Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin) 635350
ČSN EN 14422 Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice 635351
ČSN EN 14423 Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar 635352
ČSN P CEN/TS 13476-4 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody 646444
ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody 721507
ČSN EN 15037-4+A1 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu 723414
ČSN EN 14063-2 Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky 727220
ČSN EN ISO 9488 Solární energie - Slovník 730300
ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 731101
ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn 731401
ČSN EN 1993-1-9 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 731401
ČSN EN 12871 Desky na bázi dřeva - Stanovení výkonnostních charakteristik pro nosné desky pro použití v podlahách, střechách a stěnách 731719
ČSN 73 2034 Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců 732034
ČSN 73 4231 Kamna - Individuálně stavěná kamna 734231
ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 737507
ČSN EN 901 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný 755835
ČSN EN 12174 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný 755884
ČSN EN 12175 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá 755885
ČSN 75 7717 Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic 757717
ČSN EN 16210 Přepravní namáhání - Měření a hodnocení klimatických a jiných namáhání - Sběr dat a obecné požadavky na měřicí zařízení 770652
ČSN EN ISO 13856-3 Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Obecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak 833301
ČSN EN 16339 Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku 835736
ČSN EN 16253 Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí 835770
ČSN EN 1060-3+A2 Neinvazivní tonometry - Část 3: Doplňkové požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku 852701
ČSN EN ISO 81060-1 Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením 852701
ČSN EN ISO 20857 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky 855250
ČSN EN ISO 3826-1 Vaky z plastu pro lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky 856270
ČSN EN ISO 29022 Stomatologie - Přilnavost - Zkouška smykové pevnosti vazby materiálů určených k rekonstrukci zubů se zubními strukturami 856308
ČSN EN ISO 15197 ed. 2 Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus 857019
ČSN ETSI EN 303 084 V1.1.1 Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 870004
ČSN ETSI EN 302 961-1 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření 875164
ČSN ETSI EN 302 961-2 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 875164
ČSN ETSI EN 302 663 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz 875165
ČSN EN ISO 19156 Geografická informace - Pozorování a měření 979876
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO