ČSN normy vydané v 08/2013

Označení Název Třídící znak
ČSN EN 62551 Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí 10677
ČSN EN ISO 10628-2 Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky 13010
ČSN P CEN/TS 16406 Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Nepřímé plnění pro vlakovou dopravu 18242
ČSN P CEN/TS 16439 Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec 18397
ČSN EN ISO 7539-1 Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení 38172
ČSN EN ISO 9455-10 Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky 50060
ČSN EN 15544 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování 61235
ČSN EN 30-1-1+A3 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost 61410
ČSN EN ISO 17769-1 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla 110001
ČSN EN ISO 17769-2 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém 110001
ČSN EN 15243 Větrání budov - Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy 127027
ČSN EN 13142 Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky 127101
ČSN EN 14917+A1 Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení 139030
ČSN EN 62382 ed. 2 Řídicí systémy v průmyslových procesech - Zpětná elektrická kontrola a zpětná kontrola měření 180413
ČSN EN 61499-1 ed. 2 Funkční bloky - Část 1: Architektura 180441
ČSN EN 61499-2 ed. 2 Funkční bloky - Část 2: Softwarové požadavky 180441
ČSN EN ISO 22665 Oční optika a přístroje - Přístroje pro měření axiální délky oka 195003
ČSN EN ISO 10341 Oftalmologické přístroje - Hlavy refraktorů 195018
ČSN EN ISO 11979-3 Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 3: Mechanické vlastnosti a zkušební metody 195300
ČSN EN ISO 21179 Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem 260371
ČSN EN ISO 21182 Lehké dopravní pásy - Stanovení součinitele tření 260373
ČSN EN ISO 21181 Lehké dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti po odlehčení 260375
ČSN EN ISO 21180 Lehké dopravní pásy - Stanovení pevnosti v tahu 260379
ČSN EN ISO 14890 Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní vrstvou pro všeobecné použití 260397
ČSN EN 16307-5 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky 268814
ČSN EN 13135 Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení 270136
ČSN EN 16252 Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Horizontální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky 278401
ČSN EN 16028 Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Maziva pro aplikace na vozidle a na trati 280010
ČSN EN ISO 18542-1 Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (ISO 18542-1:2012) 304445
ČSN EN 15918+A1 Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 309070
ČSN EN ISO 25197 Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu 326614
ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení 334850
ČSN EN 61968-1 ed. 2 Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení 334900
ČSN EN 62037-2 Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů 347705
ČSN EN 60034-18-21 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 18-21: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro vinutá vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace 350000
ČSN EN 61558-2-14 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem 351330
ČSN EN 61439-4 Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) 357107
ČSN EN 61753-021-3 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-3: Jednovidové optické konektory pro kategorii U - Neřízené prostředí 359255
ČSN EN 61753-022-2 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí 359255
ČSN EN 61753-056-2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 056-2: Optická pojistka pigtailového stylu pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí 359255
ČSN EN 61753-057-2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 057-2: Optická pojistka stylu zástrčka-zásuvka pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí 359255
ČSN EN 61753-143-2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 143-2: Optický pasivní kompenzátor disperze na principu VIPA jednovidových vláknových přenosů pro kategorii C - Řízené prostředí 359255
ČSN EN 62343-1-3 ed. 2 Dynamické moduly - Část 1-3: Normy funkčnosti - Dynamický vyrovnávač sklonu zisku (nekonektorovaný) 359278
ČSN EN 61347-2-9 ed. 2 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky) 360510
ČSN EN 62560 Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost 360701
ČSN EN 62552 Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody 361060
ČSN EN 61029-2-11 ed. 3 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily 361581
ČSN EN 61029-2-11 ed. 3 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily 361581
ČSN EN 60601-2-66 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé 364800
ČSN EN 60601-2-22 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů 364801
ČSN EN 62623 Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby 367205
ČSN EN 61924-2 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 367840
ČSN EN 61924-2 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Integrované navigační systémy (INS) - Část 2: Modulární struktura INS - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 367840
ČSN EN 62553 Metody měření digitální sítě - Provozní vlastnosti zemské multimediální digitální přenosové sítě 368650
ČSN ISO/IEC 18014-1 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 1: Struktura 369795
ČSN ISO/IEC 18014-2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 2: Mechanismy vytvářející nezávislé tokeny 369795
ČSN ISO/IEC 18014-3 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny 369795
ČSN ISO/IEC 19794-2 Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 2: Data markantů prstu 369860
ČSN EN 253+A1 Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu 383371
ČSN EN 10071 Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení obsahu manganu v oceli a železe - Elektrometrická titrační metoda 420511
ČSN EN 10200 Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení boru v oceli - Spektrofotometrická metoda 420526
ČSN EN 1977 Měď a slitiny mědi - Dráty pro tažení z mědi 421313
ČSN EN ISO 5526 Obiloviny, luštěniny a ostatní potravinářská zrna - Názvosloví 461090
ČSN P CEN/TS 1099 Překližované desky - Biologická trvanlivost - Návod pro hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení 492409
ČSN EN 12750 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky 496131
ČSN EN 13289+A1 Stroje na těstoviny - Sušiče a chladiče - Bezpečnostní a hygienické požadavky 515020
ČSN EN 13378+A1 Stroje na těstoviny - Lisy na těstoviny - Bezpečnostní a hygienické požadavky 515030
ČSN EN 13379+A1 Stroje na těstoviny - Polevové stroje, stahovací a řezací stroje, tyčové dopravníky, tyčové zásobníky - Bezpečnostní a hygienické požadavky 515040
ČSN EN 13804 Potraviny - Stanovení prvků v různém oxidačním stupni - Obecné a specifické požadavky 560066
ČSN EN ISO 294-5 Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 5: Příprava standardních zkušebních těles pro zjišťování anizotropie 640210
ČSN EN ISO 10147 Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu 643111
ČSN EN ISO 14910-1 Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace 644102
ČSN EN ISO 14910-2 Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 644102
ČSN EN ISO 19712-1 Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 1: Klasifikace a specifikace 646930
ČSN EN ISO 19712-2 Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 2: Zjišťování vlastností - Plošné výrobky 646930
ČSN EN ISO 19712-3 Plasty - Dekorativní materiály s odolným povrchem - Část 3: Zjišťování vlastností - Tvarované výrobky 646930
ČSN EN 15322 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv 657205
ČSN EN 12353 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organismů používaných ke stanovení baktericidního (včetně Legionelly), mykobaktericidního, sporicidního, fungicidního a viricidního (včetně bakteriofágů) účinku 665206
ČSN EN 1242 Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin 668615
ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška 673085
ČSN EN ISO 20566 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrového systému proti poškrábání v laboratorní myčce aut 673089
ČSN ISO 19840 Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu 673130
ČSN EN 14564 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie 699001
ČSN EN 16306 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům 721130
ČSN EN 15651-1 ed. 2 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky 722370
ČSN EN 15651-2 ed. 2 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání 722370
ČSN EN 15651-3 ed. 2 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje 722370
ČSN EN 15651-4 ed. 2 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce 722370
ČSN EN 15651-5 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování 722370
ČSN EN 13282-1 Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody 722488
ČSN EN 13282-3 Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody 722488
ČSN EN 295-1 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje 725201
ČSN EN 295-2 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků 725201
ČSN EN 295-4 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství 725201
ČSN EN 295-5 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky 725201
ČSN EN 295-6 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor 725201
ČSN EN 295-7 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování 725201
ČSN EN 14315-1 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním 727239
ČSN EN 14315-2 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky 727239
ČSN EN 14318-1 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním 727240
ČSN EN 14318-2 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky 727240
ČSN EN 14319-1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním 727241
ČSN EN 14319-2 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky 727241
ČSN EN 14320-1 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním 727242
ČSN EN 14320-2 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky 727242
ČSN EN 13984 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky 727613
ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads 730035
ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 730544
ČSN EN 13381-4 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky 730858
ČSN EN 13381-8 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky 730858
ČSN EN 12428 Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet 747025
ČSN EN 12566-6 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků 756404
ČSN EN 14654-2 Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 2: Sanace 756902
ČSN EN 16164 Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů 757013
ČSN 76 1110 Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel 761110
ČSN EN ISO 105-E02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E02: Stálobarevnost v mořské vodě 800144
ČSN EN 1080 Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti 832167
ČSN EN 1621-1 Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody 832881
ČSN EN ISO 9241-154 Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy 833582
ČSN EN 12619 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor 834742
ČSN EN ISO 16911-1 Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda 834773
ČSN EN ISO 16911-2 Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatické stanovení rychlosti proudění a průtoku plynů v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy 834773
ČSN EN 14212 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí 835722
ČSN EN 14212 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí 835722
ČSN EN ISO 16000-26 Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2) 835801
ČSN EN ISO 11269-1 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene 836446
ČSN P CEN/TS 15937 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity 838119
ČSN EN 16214-4 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu 838260
ČSN EN ISO 5840-3 Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 3: Náhrady srdečních chlopní implantované katetrizačními postupy 852927
ČSN EN ISO 1797-3 Stomatologie - Stopky pro rotační nástroje - Část 3: Stopky z keramiky 856004
ČSN EN ISO 3665 Fotografie - Intraorální zubní radiografický film a filmové kazety - Specifikace výrobce 856020
ČSN EN ISO 10323 Stomatologie - Průměry otvorů pro rotační nástroje, jako jsou disky a kotouče 856040
ČSN EN ISO 20795-1 Stomatologie - Bazální polymery - Část 1: Polymery pro baze zubních náhrad 856338
ČSN EN ISO 20795-2 Stomatologie - Bazální polymery - Část 2: Polymery pro baze ortodontických aparátů 856338
ČSN EN ISO 16256 Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Referenční metoda pro zkoušení účinnosti antimikrobiálních činidel in vitro proti kvasinkám a houbám způsobujícím infekční onemocnění 857010
ČSN ETSI EN 319 411-2 V1.1.1 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky politiky na certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty 874007
ČSN ETSI EN 319 411-3 V1.1.1 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 3: Požadavky politiky na certifikační autority vydávající certifikáty veřejného klíče 874007
ČSN ETSI EN 319 412-5 V1.1.1 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily pro poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 5: Rozšíření pro profil kvalifikovaného certifikátu 874008
ČSN ETSI EN 301 489-50 V1.2.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení 875101
ČSN ETSI EN 301 908-2 V5.4.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) 875111
ČSN ETSI EN 301 473 V1.4.1 Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS) 876042
ČSN ETSI EN 302 307 V1.3.1 Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2) 879045
ČSN EN 1730 Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti 910225
ČSN EN 716-1+A1 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky 910606
ČSN EN 716-2+A1 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody 910606
ČSN EN ISO 6709 Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi 979870
ČSN EN ISO 21091 Zdravotnická informatika - Služby adresáře pro poskytovatele zdravotní péče, subjekty péče a ostatní entity 982023
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO