ČSN normy vydané v 10/2013

Označení Název Třídící znak
ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky 10391
ČSN EN ISO 80000-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika 11300
ČSN EN ISO 80000-11 Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla 11300
ČSN EN 60974-2 ed. 3 Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy 52205
ČSN EN 60974-7 ed. 3 Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky 52205
ČSN EN 16304 Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv 61812
ČSN EN 15502-1 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 75316
ČSN EN 15502-2-1 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW 75316
ČSN EN 61131-3 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky 187050
ČSN EN 61587-3 ed. 2 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry 188003
ČSN EN ISO 8094 Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou vrstvou 260391
ČSN EN ISO 7622-1 Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 1: Měření prodloužení 260392
ČSN EN 16330 Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní 278339
ČSN EN 45545-1 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně 280160
ČSN EN 45545-3 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran 280160
ČSN EN 45545-4 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti 280160
ČSN EN 45545-5 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel 280160
ČSN EN 45545-6 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení 280160
ČSN EN 45545-7 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny 280160
ČSN EN 16286-1 Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 1: Hlavní aplikace 281512
ČSN EN 16286-2 Železniční aplikace - Zařízení pro přechod mezi vozidly - Část 2: Akustická měření 281512
ČSN EN 16230-1 Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry 300204
ČSN EN 9104-001 Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu 310405
ČSN EN 4632-006 Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 006: Homogenní dílce ze slitin titanu 311201
ČSN EN 4629 Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Přetavená na vzduchu - Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De <= 300 mm 312294
ČSN EN 4266 Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli, kadmiovaná, kov na kov - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Palcová řada 314826
ČSN EN ISO 12217-1 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla s délkou trupu 6 m a větší 320233
ČSN EN ISO 12217-2 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice s délkou trupu 6 m a větší 320233
ČSN EN ISO 12217-3 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m 320233
ČSN IEC 60050-112 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky 330050
ČSN EN 50463-1 Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 1: Obecně 341566
ČSN EN 50463-2 Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie 341566
ČSN EN 50463-3 Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 3: Zpracování dat 341566
ČSN EN 50463-4 Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 4: Komunikace 341566
ČSN EN 50463-5 Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 5: Posuzování shody 341566
ČSN EN 61788-16 Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu 345685
ČSN EN 61788-17 Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách 345685
ČSN EN 60404-11 Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů 345862
ČSN EN 62037-5 Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech 347705
ČSN EN 62037-6 Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách 347705
ČSN EN 50288-10-1 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 347818
ČSN EN 50288-11-1 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 347818
ČSN EN 50288-9-1 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 1 000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy 347818
ČSN EN 61169-26 Vysokofrekvenční konektory - Část 26: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady TNCA 353811
ČSN EN 61169-42 Vysokofrekvenční konektory - Část 42: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady CQN 353811
ČSN EN 61169-44 Vysokofrekvenční konektory - Část 44: Dílčí specifikace pro zásuvné vysokofrekvenční koaxiální konektory řady SMP 353811
ČSN EN 60512-28-100 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 1 000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 - Zkoušky 28a až 28g 354055
ČSN EN 62026-2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i) 354105
ČSN EN 62026-7 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet 354105
ČSN EN 60679-3 ed. 2 Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů 358430
ČSN EN 62664-1-1 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC 60793-2-10 359242
ČSN EN 50411-3-6 Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U) 359249
ČSN EN 61300-2-52 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-52: Zkoušky - Zkouška ohybem pro šňůry 359251
ČSN EN 61753-051-3 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí 359255
ČSN EN 61753-058-2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí 359255
ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory 361050
ČSN EN 50559 Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení 361060
ČSN EN 60349-4 Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 4: Synchronní elektrické stroje s permanentními magnety napájené z elektronických měničů 362205
ČSN EN 62281 ed. 2 Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy 364361
ČSN EN 62133 ed. 2 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené 364379
ČSN EN 62698 Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV 368315
ČSN ISO/IEC 20000-2 Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb 369074
ČSN ISO/IEC 27032 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro kybernetickou bezpečnost 369790
ČSN EN 12732 Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky 386412
ČSN EN ISO 4491-4 Kovové prášky - Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami - Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí 420767
ČSN EN ISO 16119-1 Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně 470410
ČSN EN ISO 16119-2 Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné) 470410
ČSN EN ISO 16119-3 Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury) 470410
ČSN EN 1807-1 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily 496125
ČSN EN 1807-2 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2: Kmenové pásové pily 496125
ČSN EN 1870-18 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 18: Formátovací kotoučové pily 496130
ČSN P CEN/TS 15633-2 Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou 560670
ČSN P CEN/TS 16010 Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů 645810
ČSN P CEN/TS 16011 Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků 645811
ČSN P CEN/TS 1555-7 Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody 646412
ČSN EN 16245-2 Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 2: Specifické požadavky na pryskyřici, vytvrzovací systémy, přísady a modifikátory 649315
ČSN EN 16245-3 Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 3: Specifické požadavky pro vlákna 649315
ČSN EN 16245-5 Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení vlastností surovin - Část 5: Specifické požadavky pro materiál jádra 649315
ČSN P CEN/TS 15084 Materiály k vápnění půd - Pokyn pro stanovení potřeby vápnění 654804
ČSN EN 1482-2 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Vzorkování a příprava vzorku - Část 2: Příprava vzorku 654821
ČSN EN 16329 Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně 656167
ČSN EN 13808 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí 657207
ČSN EN ISO 15110 Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek 673122
ČSN EN 14617-1 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti 721450
ČSN EN 14617-13 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu 721450
ČSN EN 480-15 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu 722325
ČSN EN 539-2 Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti 722682
ČSN EN 13225 Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky 723052
ČSN EN 15037-5 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění 723414
ČSN EN 15501 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace 727243
ČSN EN 1109 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot 727633
ČSN EN 12311-2 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 727637
ČSN EN 12316-2 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 727638
ČSN EN 495-5 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 727645
ČSN EN 1844 Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech 727651
ČSN EN 1156 Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování 732079
ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí 734001
ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály 736150
ČSN EN 13877-2 Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky 736150
ČSN EN 13374 Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody 738125
ČSN EN 1013 Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody 747707
ČSN EN 16153 Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody 747722
ČSN EN 15031 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku 755631
ČSN EN 15072 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý 755642
ČSN EN 15073 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 755643
ČSN EN 15075 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný 755646
ČSN EN 15077 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan sodný 755647
ČSN EN 15078 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Kyselina sírová 755648
ČSN EN 15076 Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydroxid sodný 755649
ČSN EN 16283 Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány 770428
ČSN EN 16289 Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Závitové ústí MCA 7,5 RF 771033
ČSN EN 16291-1 Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí vratných skleněných lahví MCA 2 771038
ČSN EN 16291-2 Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2 771038
ČSN EN 16292 Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity 771042
ČSN EN 16293 Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína 771043
ČSN EN ISO 17502 Usně - Stanovení odrazivosti povrchu 793803
ČSN EN ISO 17130 Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů 793831
ČSN EN ISO 1833-22 Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken a lnu (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého) 800216
ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky 832820
ČSN P CEN/TS 16450 Venkovní ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5) 835735
ČSN EN ISO 10930 Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody 836632
ČSN EN ISO 3630-2 Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 2: Rozšiřovače 856021
ČSN EN ISO 6873 Stomatologie - Stomatologické sádrové výrobky 856332
ČSN EN ISO 13356 Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP) 856357
ČSN EN ISO 23640 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro 857015
ČSN EN 12503-1 Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky 940349
ČSN EN 567 Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 942004
ČSN EN 71-4 Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti 943095
ČSN EN ISO 27789 Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů 982025
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO