ČSN normy vydané v 03/2014

 

Označení Název Třídící znak
ČSN EN 62506 Metody zrychlených zkoušek výrobků 10631
ČSN EN 61710 Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů 10650
ČSN EN ISO 10819 Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky 11424
ČSN EN 12668-3 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení 15026
ČSN EN 15317 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky 15027
ČSN ISO 15638-5 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle 18318
ČSN ISO 15638-7 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 7: Ostatní aplikace 18318
ČSN EN ISO 898-5 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč 21005
ČSN EN ISO 6520-2 Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování 50005
ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků 50025
ČSN EN ISO 12996 Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů 51114
ČSN EN ISO 9017 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením 51127
ČSN EN ISO 17639 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů 51128
ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny 51178
ČSN EN ISO 10675-2 Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny 51178
ČSN EN ISO 15626 Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti 51185
ČSN EN ISO 3807 Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu 78320
ČSN EN ISO 12209 Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání 78639
ČSN EN 12900 Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem 140614
ČSN EN 62264-1 ed. 2 Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie 182002
ČSN EN 13852-1 Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití 270560
ČSN EN ISO 3095 Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly 280350
ČSN EN 16029 Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 307206
ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy 330010
ČSN EN 55015 ed. 4 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením 334215
ČSN EN 55013 ed. 2 Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření 334228
ČSN EN 61970-301 ed. 3 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) 334910
ČSN EN 60519-4 ed. 3 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece 335002
ČSN 34 2613 ed. 3 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost 342613
ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku 345615
ČSN EN 61788-12 ed. 2 Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn 345685
ČSN EN 61788-5 ed. 2 Supravodivost - Část 5: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl měď/supravodič v kompozitních supravodičích Cu/Nb-Ti 345685
ČSN IEC/TS 60034-27-2 Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů 350000
ČSN EN 50541-2 Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem 351111
ČSN EN 61558-2-26 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely 351330
ČSN EN 60255-26 ed. 3 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu 353526
ČSN EN 60099-5 ed. 2 Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití 354870
ČSN EN 62056-7-6 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-6: Třívrstvý komunikační profil založený na HDLC orientovaný na spojení 356131
ČSN EN 62056-8-3 Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-3: Profil PLC S-FSK pro sousední sítě 356131
ČSN EN 62056-9-7 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 9-7: Komunikační profil pro sítě TCP-UDP/IP 356131
ČSN EN 60384-14 ed. 2 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti 358291
ČSN EN 60444-6 ed. 2 Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD) 358490
ČSN EN 62629-1-2 3D zobrazovací zařízení - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky 358786
ČSN EN 61747-10-1 Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 10-1: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Mechanické zkoušky 358787
ČSN EN 62341-5-2 Displeje s organickými diodami LED - Část 5-2: Metody zkoušení mechanické trvanlivosti 358789
ČSN EN 60747-16-5 Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory 358797
ČSN EN 61191-2 ed. 2 Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží 359041
ČSN EN 62343 Dynamické moduly - Obecně a návod 359278
ČSN EN 62496-2-4 Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkouška optického přenosu pro desky optických obvodů bez vstupních/výstupních vláken 359290
ČSN EN 62739-1 Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 1: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů bez povrchového zpracování 359395
ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu 360600
ČSN EN 62612 LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí › 50 V - Požadavky na provedení 360701
ČSN EN 62388 ed. 2 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek 367849
ČSN EN 61938 ed. 2 Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability 368320
ČSN 39 5005 Zkoušení civilních palných zbraní 395005
ČSN 39 5009 Historické ruční palné zbraně - Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím - Technické požadavky - Zkoušky 395009
ČSN 39 5020 Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie 395020
ČSN 39 5105 Zkoušení střeliva 395105
ČSN 39 5106 Kontrola střeliva 395106
ČSN EN 13195 Hliník a slitiny hliníku - Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika) 421435
ČSN EN ISO 16634-1 Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva 461086
ČSN EN 16277 Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku) 467010
ČSN EN 16278 Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE) 467011
ČSN EN 16279 Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE) 467012
ČSN EN 16215 Krmiva - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS 467013
ČSN EN 16160 Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC 467014
ČSN EN 16162 Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí 467015
ČSN EN 13732 Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu 515510
ČSN ISO 34-2 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft) 621438
ČSN EN 15721 Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vyšších alkoholů, methanolu a ostatních nečistot - Plynová chromatografie 656561
ČSN EN 13083+A1 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem 699023
ČSN EN 16249 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Uzávěr nástavce pro plnění a vyprazdňování spodem 699033
ČSN EN 14125 Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic 699125
ČSN EN 15683-1 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis 701585
ČSN EN 1097-11 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva 721194
ČSN EN 13707 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 727601
ČSN EN 1998-3 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb 730036
ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu 730842
ČSN EN 1996-1-1+A1 NA ed. A National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures 731101
ČSN P CEN/TS 12390-10 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení relativní odolnosti betonu proti karbonizaci 731302
ČSN EN 14877 Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - Specifikace 735951
ČSN EN 12235 Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče 735973
ČSN EN 15330-1 Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu, povrchy pro fotbal, hokej, ragby, tenis a víceúčelová užívání 735987
ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika 736100
ČSN EN 14509 ed. 2 Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace 747725
ČSN EN 15975-2 Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik 755030
ČSN EN 15221-1 Facility management - Část 1: Termíny a definice 762101
ČSN EN 15221-2 Facility management - Část 2: Návod na přípravu smluv o facility managementu 762101
ČSN EN 15221-3 Facility management - Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu 762101
ČSN EN 15221-4 Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu 762101
ČSN EN 15221-5 Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu 762101
ČSN EN 15221-6 Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu 762101
ČSN EN ISO 20743 Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků 800068
ČSN EN ISO 1833-25 Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu) 800216
ČSN EN 14215 Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných vlasových kusových koberců a běhounů 804419
ČSN EN ISO 10993-10 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže 855220
ČSN EN ISO 11137-2 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky 855253
ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.5.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE" 875090
ČSN ETSI EN 301 025-3 V1.5.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE" 875090
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO