ČSN normy vydané v 06/2014

 

Označení Název Třídící znak
ČSN EN ISO 3452-2 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků 15018
ČSN EN ISO 3452-3 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky 15018
ČSN EN ISO 15548-1 Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů 15086
ČSN EN ISO 15548-2 Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů 15086
ČSN EN 1012-3 Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Procesní kompresory 105012
ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanovení 127010
ČSN EN 1591-1 Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet 131551
ČSN EN 12560-2 Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby označené Class - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby 131580
ČSN EN 1124-4 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství 132220
ČSN EN 13547 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi 134112
ČSN EN 15091 Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury 137108
ČSN EN 13136 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy 142006
ČSN EN 61784-5-1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-1: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 1 184001
ČSN EN 61131-9 Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy 187050
ČSN EN 61207-7 Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem) 257401
ČSN EN ISO 18365 Hydrometrie - Výběr, zřízení a provoz vodoměrné stanice 259386
ČSN EN 415-10 Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky 267600
ČSN EN ISO 3691-6 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob 268812
ČSN EN ISO 3691-6 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob 268812
ČSN EN 15877-2 Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel 280083
ČSN EN 13802 Železniční aplikace - Součásti vypružení - Hydraulické tlumiče 284210
ČSN EN 3375-012 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 012: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - 260 °C - Typ KH - Norma výrobku 311718
ČSN EN 2267-010 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku 311729
ČSN EN 2346-005 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku 311732
ČSN EN 2665-001 Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace 311740
ČSN EN 2665-004 Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku 311740
ČSN EN 3155-065 Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku 311809
ČSN EN 3155-066 Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 066: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku 311809
ČSN EN 2648 Letectví a kosmonautika - Podložky, konkávní, z legované oceli, kadmiované 313421
ČSN EN 4156 Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s naklápěcím dvouřadým kuličkovým ložiskem a závitovým dříkem z oceli - Vnitřní kroužek a kuličky z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti - Palcová řada 314724
ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech 330360
ČSN EN 62567 Venkovní vedení - Metody pro zkoušení samotlumících vlastností vodičů 333306
ČSN EN 62290-2 Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků 333530
ČSN EN 62676-2-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST 334592
ČSN EN 62676-2-3 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založené na síťových (web) službách 334592
ČSN EN 62361-2 Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy 335001
ČSN EN 61788-18 Supravodivost - Část 18: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Bi-2223 a Bi-2212 pokrytých stříbrem a/nebo slitinou stříbra při pokojové teplotě 345685
ČSN EN 60684-3-214 ed. 2 Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny 346553
ČSN EN 50289-1-6 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Elektromagnetické vlastnosti 347819
ČSN EN 50289-4-14 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk 347819
ČSN EN 50289-4-17 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů 347819
ČSN EN 60076-14 Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály 351001
ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB) 354101
ČSN EN 62598 Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření 356664
ČSN EN 60358-2 Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 2: Střídavé a stejnosměrné jednofázové vazební kondenzátory připojené mezi vedení a zem pro aplikace výkonového vedení s nosnou frekvencí (PLC) 358222
ČSN EN 60191-4 ed. 2 Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek 358791
ČSN EN 61249-4-18 Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-18: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž 359064
ČSN EN 61249-4-19 Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-19: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů (pro výrobu vícevrstvých desek s plošnými spoji) - Lepicí list s vysokou úrovní provedení, impregnovaný nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužený tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž 359064
ČSN EN 62148-17 Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF 359274
ČSN 36 0050-1 Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky 360050
ČSN 36 0050-2 Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi 360050
ČSN 36 0050-3 Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba 360050
ČSN EN 50173-6 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách 367253
ČSN EN 62680-4 Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 4: Třídy kabelů a konektorů univerzální sériové sběrnice 367520
ČSN EN 62394 Rozhraní pro servisní diagnostiku elektronických zařízení spotřební elektroniky a sítí - Použití pro ECHONET 368625
ČSN EN 62481-1 Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 1: Architektura a protokoly 368637
ČSN EN 62481-2 Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 2: Formáty DLNA 368637
ČSN EN 62481-3 ed. 2 Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 3: Ochrana spojení 368637
ČSN EN 62481-5 Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 5: Směrnice  profilu zařízení DLNA 368637
ČSN EN ISO/IEC 19788-5 Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 5: Základy vzdělávání 369078
ČSN ISO/IEC 19795-7 Informační technologie - Testování a podávání zpráv o biometrické výkonnosti - Část 7: Testování algoritmů biometrického porovnávání na kartě 369861
ČSN EN 50292 ed. 2 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu 378373
ČSN EN 488+A1 Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu 383373
ČSN EN 16348 Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky 386430
ČSN EN 1846-3 Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení 389301
ČSN EN 14043 Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody 389331
ČSN EN 14044 Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody 389332
ČSN ISO 5252 Ocelové trubky - Systémy mezních úchylek 425719
ČSN EN 10223-8 Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 8: Svařované sítě na výrobu gabionů 426428
ČSN EN ISO 20483 Obiloviny a luštěniny - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda 461401
ČSN P CEN/TS 15754 Krmiva - Stanovení obsahu cukru - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s pulsní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) 467085
ČSN P CEN ISO/TS 17764-1 Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 1: Příprava methylesterů 467096
ČSN P CEN ISO/TS 17919 Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium 560108
ČSN EN ISO 9235 Přírodní aromatické suroviny - Slovník 569805
ČSN EN ISO 15791-1 Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod 640405
ČSN EN ISO 306 Plasty - Termoplasty - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) 640521
ČSN P CEN/TS 14578 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace 643167
ČSN P CEN/TS 14807 Plastové potrubní systémy - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi 646407
ČSN EN 15534-1 Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků 649330
ČSN EN 15534-4 Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 4: Specifikace pro profily a dlaždice pro terasy 649330
ČSN EN 15534-5 Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 5: Specifikace pro krytinové profily a tašky 649330
ČSN EN 16317 Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou 654831
ČSN EN 13438 Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely 673152
ČSN EN 14025 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba 699025
ČSN EN 845-1 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky 722710
ČSN P CEN/TS 16516 Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší 728012
ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů 730605
ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken 730852
ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design 731101
ČSN  EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 732403
ČSN EN 13200-7 Zařízení pro diváky - Část 7: Prvky vchodů a východů, komunikace 735905
ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody 736123
ČSN P 75 2323 Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích 752323
ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice 755301
ČSN EN 15664-1+A1 Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 1: Navrhování a provoz 755470
ČSN EN 936 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý 755855
ČSN EN 16409 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno 755893
ČSN EN ISO 16665 Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování 757709
ČSN EN 16483 Usně - Označování usňových dílků v textilních výrobcích 790018
ČSN EN 16419 Usně - Zámišové usně pro čištění - Klasifikace a požadavky 792815
ČSN 80 0823 Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka 800823
ČSN 80 1123 Stupnice jemnosti vlny 801123
ČSN EN 13402-3 Označování velikosti oblečení - Část 3: Tělesné rozměry a intervaly 807035
ČSN EN 374-4 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi 832310
ČSN EN 1948-4+A1 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB 834745
ČSN EN ISO 14238 Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy 836442
ČSN EN ISO 17304 Stomatologie - Smrštění při polymeraci: Metoda pro stanovení smrštění při polymeraci výplňových materiálů na bázi polymeru 856328
ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V 872013
ČSN ETSI EN 301 489-35 V1.1.2 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v pásmech 2 483,5 MHz až 2 500 MHz 875101
ČSN 91 0270 Nábytek - Zkoušení povrchové úpravy nábytku - Základní a společná ustanovení 910270
ČSN EN 12721+A1 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla 910278
ČSN EN 12720+A1 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin 910280
ČSN EN 12722+A1 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla 910287
ČSN EN ISO 10581 Pružné podlahové krytiny - Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace 917850
ČSN EN 15649-1+A2 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení 940930
ČSN EN 15649-6+A1 Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D 940930
ČSN P CEN/TS 16080 Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu 979740
ČSN P CEN ISO/TS 14265 Zdravotnická informatika - Kategorie třídění dat při zpracování osobních zdravotních informací 981038
ČSN P CEN ISO/TS 14441 Zdravotnická informatika - Požadavky na bezpečnost a důvěrnost systémů EHR při ověřování shody 982026
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO