ČSN normy vydané v 03/2013

 

Označení Název Třídící znak
ČSN EN 60034-18-34 Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů 350000
ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace 332000
ČSN ISO 12107 Kovové materiály - Zkoušení únavy - Statistické plánování a analýza údajů 420393
ČSN EN 50367 ed. 2 Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu) 362315
ČSN EN 934-3+A1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem 722326
ČSN EN 60317-60 Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 155, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný, teplotní index 155 347307
ČSN EN ISO 15927-6 Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně) 730315
ČSN EN 60900 ed. 3 Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V 359704
ČSN EN 1365-1 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny 730854
ČSN ISO/IEC 19762-2 Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 2: Opticky čitelná média (ORM) 977126
ČSN EN 16300 Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie 656575
ČSN EN 61124 ed. 2 Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch 10644
ČSN EN ISO 19432 Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky 278603
ČSN EN ISO 21952 Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace 55313
ČSN EN ISO 16834 Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace 55315
ČSN IEC 62648 Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC 13766
ČSN EN 50574 Požadavky na sběr, logistiku a zpracování zařízení s ukončenou životností,  pocházející z domácností, která obsahují těkavé fluoruhlovodíky nebo těkavé uhlovodíky 369082
ČSN EN 161+A2 Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv 61803
ČSN EN ISO 17653 Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů 51136
ČSN EN 16270 Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu - Metoda plynové chromatografie 656140
ČSN EN ISO 23907 Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Obaly na ostré předměty 854002
ČSN EN ISO 10776 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení 806119
ČSN ISO 27108 Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) 757579
ČSN ISO 21338 Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi) 757735
ČSN EN 16122 Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability 910413
ČSN EN 16086-2 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách 836455
ČSN EN 16086-1 Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím 836455
ČSN EN 15936 Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním 838151
ČSN EN 15933 Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení pH 838120
ČSN EN 15934 Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody 838125
ČSN EN 15935 Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním 838126
ČSN EN 636 Překližované desky - Požadavky 492419
ČSN EN 15273-3 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí 280340
ČSN EN 15273-1 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společná pravidla pro infrastrukturu a vozidla 280340
ČSN EN ISO 6927 Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví 722330
ČSN EN ISO 8205-3 Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení 52031
ČSN ETSI EN 301 502 V10.2.1 Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 872781
ČSN EN 60794-1-22 Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody 359223
ČSN EN 13617-3 Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur 699117
ČSN EN 13617-2 Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích 699117
ČSN EN 13617-1 Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek 699117
ČSN EN 13352 Technické požadavky pro automatická měřidla objemu nádrží 698052
ČSN EN 13012 Benzínové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí 699112
ČSN EN 13575 Termoplastické nádrže vyráběné z polyethylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě - Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií - Požadavky a zkušební metody 698045
ČSN EN 60440 Metody měření nelinearity rezistorů 358015
ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti 333432
ČSN EN 13617-4 Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích 699117
ČSN IEC 60076-15 Výkonové transformátory - Část 15: Výkonové transformátory plněné plynem 351001
ČSN CLC/TS 62271-304 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky 357185
ČSN ISO 4965-2 Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje 420370
ČSN ISO 4965-1 Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy 420370
ČSN EN 61400-25-1 Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů 333160
ČSN EN 61400-25-5 Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody 333160
ČSN EN 61747-30-1 Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní 358787
ČSN EN 60335-2-72 ed. 2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční použití 361050
ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy 738511
ČSN EN 62729 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení pro identifikaci a sledování plavidel na velké vzdálenosti (LRIT) - Funkční požadavky 367832
ČSN EN 62037-1 Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody 347705
ČSN EN 13321-2 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 2: Komunikace KNXnet/IP 738511
ČSN EN 60876-1 ed. 2 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace 359246
ČSN EN 61300-2-33 ed. 3 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí 359251
ČSN EN 61754-26 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 26: Druh optických konektorů typu SF 359244
ČSN EN 50411-3-1 Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-1: Systém vláknového managementu, spojovací nástěnné schránky (krabice) pro kategorii C & G 359249
ČSN EN ISO 9117-4 Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání 673057
ČSN EN ISO 9117-5 Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda 673057
ČSN EN ISO 9117-6 Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku 673057
ČSN EN ISO 10772 Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody 806130
ČSN EN 61788-13 ed. 2 Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v supravodivých multifilamentárních kompozitech 345685
ČSN EN 60079-0 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky 332320
ČSN EN 12001 Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky 278501
ČSN IEC 60076-10-1 Výkonové transformátory - Část 10-1: Stanovení hladin hluku - Směrnice pro používání 351001
ČSN EN 60695-4 ed. 3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků 345615
ČSN EN 14625 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií 835723
ČSN EN 14626 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií 835724
ČSN EN 16256-2 Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 2: Kategorie divadelních pyrotechnických výrobků 668302
ČSN EN 16256-1 Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie 668302
ČSN EN 16261-4 Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití 668301
ČSN EN 16261-1 Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 1: Terminologie 668301
ČSN EN ISO 3691-1 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů 268812
ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití 361050
ČSN EN 1839 Stanovení mezí výbušnosti plynů a par 389603
ČSN EN 13472 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření 727217
ČSN EN 13469 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí 727214
ČSN EN 14707 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí 727222
ČSN EN 14706 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty 727221
ČSN EN 15732 Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách  - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA) 727238
ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby 15256
ČSN EN 60335-2-67 ed. 4 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití 361050
ČSN ISO 12108 Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny 420391
ČSN EN 12258-1 Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 1: Obecné termíny 421403
ČSN EN ISO 5755 Spékané kovové materiály - Specifikace 420457
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO