ČSN normy vydané v 04/ 2013

 

Označení Název Třídící znak
ČSN EN 16260 Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí 757020
ČSN EN ISO 6556 Laboratorní sklo - Odsávací lahve 704323
ČSN EN 16280 Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro běžnou potřebu - Požadavky a metody zkoušení 704241
ČSN EN ISO 9394 Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení biokompatibility zkoušením na oku králíka 195221
ČSN EN 14212 Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu siřičitého na principu ultrafialové fluorescence 835722
ČSN EN 14211 Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení koncentrace oxidu dusičitého a oxidu dusnatého na principu ultrafialové chemiluminiscence 835721
ČSN EN 60544-2 Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozařování a zkoušky 346411
ČSN EN ISO 17262 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury 18341
ČSN EN ISO 17261 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie intermodální/multimodální přepravy 18340
ČSN EN 62132-8 Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 8: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda IC s páskovým vedením 358798
ČSN EN 62150-3 Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů 359277
ČSN EN ISO 11608-3 Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Hotové zásobníky 855930
ČSN EN ISO 11608-5 Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 5: Automatizované funkce 855930
ČSN EN 13900-6 Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu 670555
ČSN EN 16222 Katodická ochrana lodních trupů 38339
ČSN EN ISO 12153 Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace 55507
ČSN EN 15814+A1 Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky 727681
ČSN P CEN/TS 16346 Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí s kamenivem 2/4 mm 657056
ČSN EN 15151-2 Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 2: Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 942020
ČSN EN 50149 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi 341558
ČSN EN ISO 11979-1 Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník 195300
ČSN EN ISO 13666 Oční optika - Brýlové čočky - Slovník 195109
ČSN EN ISO 13199 Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu těkavých organických látek (TVOC) v odpadních plynech z technologických procesů - Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie s využitím katalytického konvertoru 834741
ČSN EN ISO 13293 Rekreační potápění - Požadavky na výcvikové programy zaměřené na míchání plynů 761304
ČSN ETSI EN 300 396-6 V1.5.1 Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost 875086
ČSN EN 1013 Světlopropustné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody 747707
ČSN EN ISO 19152 Geografická informace - Model oblasti správy pozemků 979872
ČSN EN ISO 17769-1 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značení a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla 110001
ČSN EN ISO 17769-2 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značení a jednotky - Část 2: Čerpací systém 110001
ČSN EN ISO 3183 Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové potrubí pro potrubní přepravní systémy 421907
ČSN EN 50132-7 ed. 2 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace 334592
ČSN ISO 13372 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník 11470
ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla 730321
ČSN EN ISO 5270 Vlákniny - Laboratorní archy - Stanovení fyzikálních vlastností 500221
ČSN EN 1316-1 Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk 480065
ČSN EN 1316-2 Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Topol 480065
ČSN EN 9300-003 Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy 310450
ČSN EN 16274 Metody pro analýzu alergenů - Stanovení potenciálně alergenních vonných látek ve spotřebních výrobcích - Krok 1: Přímá analýza vzorků metodou plynové chromatografie 681580
ČSN EN 3682-003 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 003: Vložky - Norma výrobku 311818
ČSN EN 4050-2 Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 2: Provedení zkoušek 312008
ČSN EN 4050-1 Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 1: Obecné požadavky 312008
ČSN EN 3745-515 Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Síla ochranné vrstvy 311925
ČSN EN 3351 Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De <= 150 mm 312579
ČSN EN 3745-516 Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 516: Ztížená zkouška kabelu ohybem 311925
ČSN EN 4500-001 Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 001: Obecná pravidla 312062
ČSN EN 4500-003 Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 003: Specifická pravidla pro žáruvzdorné slitiny 312062
ČSN EN 4268 Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zařízení pro tepelné zpracování - Obecné požadavky 312063
ČSN EN 4050-4 Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 4: Přejímací kritéria 312008
ČSN EN 4050-3 Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 3: Referenční vzorky 312008
ČSN EN 4681-002 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 002: Obecně 311739
ČSN EN 4681-001 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace 311739
ČSN EN 4632-004 Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 004: Svařování a pájení homogenních dílců z vysokolegovaných ocelí 311201
ČSN EN 4500-005 Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 005: Specifická pravidla pro oceli 312062
ČSN EN 4500-004 Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 004: Specifická pravidla pro titan a slitiny titanu 312062
ČSN EN ISO 20433 Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Odolnost proti zapouštění při otěru 793859
ČSN EN ISO 16177 Obuv - Odolnost proti vzniku a růstu trhlin - Metoda s ohebným pásem 795260
ČSN EN 13336 Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně 792820
ČSN EN 3682-004 Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 004: Zásuvka velikost 2 - Norma výrobku 311818
ČSN EN 2591-214 Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 214: Úder blesku, proudový a napěťový impuls 311810
ČSN EN 2714-002 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 002: Stíněné a potahované - Obecně 311727
ČSN EN ISO 6165 Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice 277400
ČSN EN 2267-002 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 280 °C - Část 002: Obecně 311729
ČSN EN ISO 14268 Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru 793817
ČSN EN 966+A1 Přilby pro létání a podobné sporty 832162
ČSN EN 1730 Nábytek - Stoly - Metody zkoušení pro stanovení stability, pevnosti a trvanlivosti 910225
ČSN EN 1957 Nábytek - Postele a matrace - Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií hodnocení 911016
ČSN IEC/TR 61340-1 Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření 346440
ČSN EN 1996-1-1+A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 731101
ČSN  EN 1647 Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti 300048
ČSN EN 1648-1 Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy 304020
ČSN EN 62575-2 Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 2: Návod k použití 358402
ČSN IEC/TS 60479-1 Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska 332010
ČSN EN ISO 1120 Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda 260396
ČSN EN 62541-10 Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy 184004
ČSN EN 62541-9 Sjednocená architektura OPC - Část 9: Signalizace a podmínky 184004
ČSN EN 62541-7 Sjednocená architektura OPC - Část 7: Profily 184004
ČSN EN 60512-99-001 Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením 354055
ČSN EN 62439-3 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) 184022
ČSN EN ISO 11239 Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o způsobu dávkování farmaceutik, prezentaci jednotek, způsobu podávání a balení 981033
ČSN EN ISO 13119 Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata 981037
ČSN EN ISO 11616 Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna informací o regulovaných farmaceutických přípravcích 981036
ČSN EN ISO 11615 Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna informací o regulovaných léčivých přípravcích 981035
ČSN EN ISO 11073-10421 Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10421: Specializované zařízení - Monitor maximálního výdechu (maximální průtok) 981031
ČSN EN ISO 11073-10472 Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10472: Specializované zařízení - Monitor léčby 981031
ČSN EN ISO 11240 Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna měřicích jednotek 981034
ČSN EN ISO 9080 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace 646401
ČSN EN 16296 Vady svarových spojů termoplastů - Úrovně kvality 56835
ČSN EN 13100-4 Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím 56830
ČSN EN 13067 Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů 50722
ČSN EN ISO 11963 Plasty - Polykarbonátové fólie - Typy, rozměry a charakteristiky 646310
ČSN EN 62282-3-300 Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace 336000
ČSN EN 16029 Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 307206
ČSN EN 60404-15 Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů 345862
ČSN EN 61987-11 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Všeobecné struktury 180410
ČSN EN 13951 Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání 110071
ČSN EN 14988-1+A1 Dětské vysoké židle - Část 1: Bezpečnostní požadavky 943418
ČSN EN 15151-1 Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 1: Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 942020
ČSN EN 60076-18 Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy 351001
ČSN EN 61375-3-3 Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN) 342690
ČSN EN 61375-2-1 Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB) 342690
ČSN EN 61375-2-2 Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice 342690
ČSN EN 61375-3-1 Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB) 342690
ČSN EN ISO 11073-10420 Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10420: Specializované zařízení - Analyzátor složení těla 981031
ČSN EN ISO 11238 Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o látkách 981032
ČSN EN ISO 11073-30400 Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30400: Profil rozhraní - Kabelový Ethernet 981031
ČSN ISO 230-10 Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů 200300
ČSN ISO 230-7 Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os rotace 200300
ČSN EN 61375-3-2 Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2:  Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice) 342690
ČSN EN 15221-7 Facility management - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti 762101
ČSN EN 10223-1 Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 1: Ostnaté ocelové dráty pozinkované nebo s povlakem zinkové slitiny 426428
ČSN EN 10223-2 Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty 426428
ČSN EN 10223-4 Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 4: Drátěné sítě svařované na ploty 426428
ČSN EN 10223-6 Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky 426428
ČSN EN 10223-5 Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 5: Drátěné ocelové kloubové a uzlové sítě na ploty 426428
ČSN EN 60728-3-1 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-1: Metody měření nelinearity pro plně digitální kanál zatížený DVB-C signály 367211
ČSN EN 60917-2-5 Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-5: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozměry rozhraní skříní pro různá zařízení 188002
ČSN EN 61240 ed. 2 Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla 358400
ČSN P CEN/TS 12666-2 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody 646435
ČSN P CEN/TS 1451-2 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody 643181
ČSN P CEN/TS 1401-2 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody 643172
ČSN P CEN/TS 1329-2 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody 643180
ČSN EN 14988-2+A1 Dětské vysoké židle - Část 2: Metody zkoušení 943418
ČSN EN 892 Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 942007
ČSN EN 1264-2+A1 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami 60315
ČSN EN ISO 1927-1 Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace 726001
ČSN EN ISO 9016 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení 51125
ČSN CLC/TS 50131-5-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech 334591
ČSN EN 50132-5-3 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5-3: Video přenosy - Analogový a digitální video přenos 334592
ČSN EN 10223-7 Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 7: Ocelové drátěné svařované plotové dílce 426428
ČSN EN 13368-2 Hnojiva - Chromatografické stanovení chelátotvorných činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA a HBED iontovou párovou chromatografií 654851
ČSN EN 16101 Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení 757019
ČSN 65 6516 Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení 656516
ČSN EN 13237 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 389631
ČSN EN 60294 Měření rozměrů válcových součástek s vývody v ose 358007
ČSN EN 60974-1 ed. 4 Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu 52205
ČSN EN 60358-1 Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla 358222
ČSN EN ISO 21487 Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže 325230
ČSN EN ISO 5923 Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý 389031
ČSN EN 61010-2-091 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy 356502
ČSN EN ISO 7625 Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku 420851
ČSN EN ISO 25178-3 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů 14451
ČSN EN 12842 Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE - Požadavky a zkušební metody 132060
ČSN EN 60301 Přednostní průměry drátových vývodů kondenzátorů a rezistorů 358011
ČSN EN 62477-1 Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně 351534
ČSN EN 61375-1 Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura 342690
ČSN ISO 1431-1 Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace 621527
ČSN 66 8101 Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení 668101
ČSN EN ISO 11403-2 Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti 640010
ČSN EN 650 Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo z vrstvy polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem - Specifikace 917851
ČSN EN 228 Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení 656505
ČSN EN 13040 Pomocné půdní látky a substráty - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku 836161
ČSN 66 8011 Výbušniny pro civilní použití - Trhaviny - Základní společná ustanovení 668011
ČSN EN 251 Sprchové vaničky - Připojovací rozměry 914106
ČSN EN 232 Koupací vany - Připojovací rozměry 914105
ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 730035
ČSN EN 1645-1 Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti 300046
ČSN EN 1646-1 Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti 300047
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO