Novela Zákona o obalech 477/2001 Sb.

Novela Zákona o obalech 477/2001 Sb.


Povinnosti vyplývající ze zákona o obalech, se vztahují na podnikající právnické či fyzické osoby, které jsou původci obalů, tzn. uvádějí na český trh balené výrobky, které sami buď zabalí nebo nakoupí již zabalené v zahraničí. Zákon se naopak netýká tzv. nepodnikatelů, kteří si např. občasně dovezou nějaký nový výrobek ze zahraničí apod.

Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů dle novely od 1.1.2012.


Novela zákona se zabývá integrovaným registrem znečišťování životního prostředí a integrovaným systémem plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí.

Novinkou, při vedení evidence obalů a při vedení evidence o odpadech z nich, je zasílat výsledky evidencí prostřednictvím systému ISPOP na posouzení Ministerstvu ŽP.

 

Co zákon o obalech požaduje

Prevence nám říká

V rámci Zákona o obalech, všechny obaly musí být vyhotoveny v souladu s českými technickými normami.

Kvůli snížení množství odpadů z obalů, jsou navíc původci obalů povinni zajistit, aby hmotnost a objem obalů byly co nejmenší. Tím jsou splněny i podmínky kladené na balený výrobek a podmínky pro zachování jeho přijatelnosti konečným spotřebitelem.


Původci obalu pozor na zákonem stanovené podmínky

Mezi základní povinnosti původců obalů patří dodržování stanovených limitních hodnot kvalifikovaných nebezpečných látek v obalech nebo obalových prostředcích. Tyto limity je potřeba dodržovat hlavně pro ochranu ŽP.

Původce obalu musí stejně tak zajistit, aby součet koncentrací chemických látek v obalech nebyl vyšší, než je zákonem stanovený limit. Výjimkou jsou v tomto případě obaly vyrobené převážně z olověného křišťálového skla. Neméně důležitou povinností všech původců obalů je jejich značení, pro identifikaci látek, ze kterých je obal vyroben.

Všichni původci obalu by se měli snažit, aby jejich obaly mohly být opakovaně používány, popřípadě aby byl odpad z těchto obalů využit buď při recyklaci, nebo jako zdroj energie.

V tomto případě je nutné dodat, že skládkování se za organickou recyklaci nepovažuje.


Vratné a zálohované obaly

V praxi je samozřejmostí že jak vratné, tak vratné zálohované obaly musí plnit pevně stanovené podmínky. Zálohované obaly musí být jednoznačně označeny pro možnost zpětného výkupu původcem obalu. Když původní zdroj daného obalu tuto povinnost plnit nemůže, musí alespoň zajistit jeho zpětný odběr někým jiným.

V případě, že se do oběhu uvede obal prodejem spotřebiteli, je původce obalu povinen informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru.

Jakmile se určitý obal stahuje z oběhu, musí jeho původce i nadále obal zpětně odebírat minimálně po dobu 1 roku.


Zpětný odběr a následné využití odpadů z obalu

Když původce obalu neprokáže, že z jeho obalů se na území ČR nestaly odpady, musí zajistit jejich zpětný odběr nebo odběr odpadů z nich.

Jestliže jsou v obalech přepravovány nebezpečné látky či přípravky, jsou podmínky pro jejich zpětné využití mnohem přísnější.

Povinnosti, které související se zpětným odběrem obalů, by měl samozřejmě plnit jejich původce samostatně a na vlastní náklady. Když si původce obalu na tuto činnost netroufá, může o pomoc požádat jinou osobu, na kterou převede vlastnická práva k určenému obalu, nebo zajistí zpětný odběr uzavřením smlouvy s autorizovanou obalovou společností – smlouva o sdruženém plnění.


Původci obalu a jejich seznam

Všichni původci obalu se musí registrovat do Seznamu osob, které mají povinnost, zpětně obal odebírat nebo využívat odpad z něj. Seznam má na starosti Ministerstvo životního prostředí. Jako většina seznamů je i tento veřejně dostupným dokumentem.

Pozor na to, že zápis neprovádí ti původci obalů, kteří mají uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění, nebo obaly uvádí na trh prodejem spotřebiteli.


Evidence o obalech a odpadech z nich

Údaje z této evidence je původce povinen ohlásit Ministerstvu ŽP prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností nebo pomocí datové schránky ministerstva, která je určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Mezi výjimky lze zařadit původce obalů, kteří mají zpětný odběr odpadů popřípadě odpadů z něj, zajištěn v rámci sdruženého plnění v rámci autorizované obalové společnosti.


Mluvit pravdu

Pravdivost uvedených údajů musí původce prokázat na vyžádání jak Ministerstva životního prostředí, tak i České inspekce životního prostředí. Stejně tak musí být původce schopen svoje evidence předložit jakémukoli orgánu bez čekání.


Možná výjimka ze zákona pro menší podnikatele

Od plnění některých povinností jsou osvobození původci obalů, kteří neuvedou na trh nebo do oběhu za kalendářní rok více než 300 kg obalů a jejichž obrat je menší než 4 500 000 Kč. Na tyto subjekty se nevztahují podmínky zajišťování zpětného odběru obalů a zajišťování zpětného využití odpadů z obalů. Ovšem původce musí tyto skutečnosti vždy jednoznačně prokázat. V případě, že tak neučiní, je mu výjimka jak jinak než zrušena. Stejně tak to dopadne i v případě, když se během kalendářního roku výše uvedené údaje navýší. Původce pak musí změnu bezpodmínečně nahlásit a postupovat při ohlašování takovým způsobem, jako by mu výjimka nebyla udělena.

Na tyto podnikatele se dále nevztahuje povinnost upisovat se do Seznamu osob produkujících obaly a povinnost vést Evidenci o obalech.


Jako všude hrozí i původcům obalů pokuty

V případě neplnění výše zmíněných podmínek, které zákon ukládá hrozí původcům obalu správní řízení, které může být ukončeno buď napomenutím a vytvořením nápravného opatření, a nebo rovnou udělením pokuty.

Výše pokut se pohybuje ve třech rovinách, ale obecně lze říci, že než vyhodit 500 000 Kč nebo 10 000 000 Kč, raději dodržovat pravidla jako každý a všude.Picture is used with acknowledgement of FreeDigitalPhotos.net / Author: worradmu

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO