Novela zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.

Novela zákona o ochraně ovzduší  201/2012 Sb.

 

Novela zákona o ochraně ovzduší  201/2012 Sb. přináší řadu rozsáhlých změn včetně zrušení veškeré stávající právní úpravy zákona.

Hlavním cílem novely zákona o ochraně ovzduší, je zásadní vylepšení kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních povinností a také efektivnější ochrana obyvatel republiky před imisní zátěží. Důvodem pro vytvoření nových zákonných podmínek je pokračující stagnace úrovně stavu znečištění ovzduší, která má přímé negativní dopady na zdraví i životy lidí.

Nový zákon také reaguje na plnění národních cílů a mezinárodních závazků v oblasti ochrany ovzduší.

Hlavní cíle novely zákona jsou popsány v příloze 1 tohoto zákona.

Novela zákona o ochraně ovzduší zahrnuje tyto významné změny

Rozdělení zdrojů znečištění …

Upřesnily se typy stacionárních zdrojů znečištění. Nově jsou hodnoceny zdroje, kde se emise měří jednorázově a zdroje u kterých se provádí nepřetržité měření emisí. V obou případech se nově stanovily podmínky pro přesné měření a mezní hodnoty.

Vymezily se stacionární zdroje, které se budou provozovat pouze na základě povolení. Dle různých kritérií se zdroje dělí do tří kategorií :

kategorie A – pro tyto zdroje je nutné vyhotovit rozptylovou studii,
kategorie B – u těchto zdrojů je nutné vytvořit náhradní opatření,
kategorie C – v případě zprovoznění těchto zdrojů musí být vyhotoven provozní řád.

Kompenzační (nahrazující) opatření …

Tato opatření mohou být investiční či provozní povahy. V oblastech, kde se v současné chvíli vyskytuje zhoršená kvalita ovzduší, se do provozu nesmí uvést nové zdroje znečištění, které před svým spuštěním neprokáží nebo nepřijmou opatření vyvažující případné nově vzniklé znečištění.

Nízkoemisní zóny …

Nově mohou obce a města vytvořit na svých katastrálních územích území, kam nebudou moci vjíždět auta, nesplňující emisní limity. V případě, že obce tyto zóny zřídí, musí samozřejmě zajistit objízdnou trasu po silnici stejné nebo vyšší třídy.

Kotle v běžné domácnosti …

Novela zákona nezapomněla i na obyčejné domácnosti. Kotle o příkonu do 300 kW, které se objeví na českém trhu, musí mít výrazně nižší emise. Přísnější limity pro výkon kotle a různé typy paliv budou platit od 31.12.2013. V České republice bude nad dodržováním těchto požadavku dohlížet Česká obchodní inspekce. Novelou se rovněž zakazuje spalování nekvalitních paliv.

Zároveň se budou povinně ověřovat emisní a technické parametry zdrojů tepla teplovodní soustavy ústředního vytápění o příkonu 10 až 300 kW. Jako kontrolní orgány jsou zvoleny autorizované osoby. Kromě kontroly vzhledu, mohou tyto osoby kotle seřizovat, čistit nebo vydat doporučení jak kotel optimálně používat. Tento výkon státní správy mají na starosti obce s rozšířenou působností.

Kotle na pevná paliva …

Od roku 2022 budou muset kotle na pevná paliva o příkonu do 300 kW plnit 3. emisní třídy. Od roku 2014 nesmí být pak kotle 1. a 2. emisní třídy uváděny na český trh, popřípadě musí být upraveny tak, aby splňovaly 3. emisní třídu.

 
Poplatky - jednoduchost a efektivita …

Došlo ke snížení zpoplatněných škodlivých látek na 4 základní.  Stejně tak jsou zpřísněny i horní hranice českých emisních stropů pro všechny znečišťující látky.

Poplatky se budou nově vybírat u těch provozů, kde jejich výše dosáhne 5000 Kč místo dřívějších 500 Kč. Od roku 2021 by měly být poplatky dále upraveny tak, že za tunu tuhých znečišťujících látek zaplatí znečišťovatel 14 700 Kč, za tunu oxidu siřičitého 4900 Kč, za oxid dusíku 3900 Kč a za těkavé organické látky 9800 Kč.

Nově zákon umožňuje úpravu poplatků tam, kde provozovatel bude snižovat emise nad rámec minimálních legislativních požadavků. Nově poplatek není vyměřen pro znečišťovatele, jejichž provoz dosáhne vysoké úrovně ochrany ovzduší, která je prokázána snížením emisí pod hodnotu 50% horní hranice dané zákonem.

O poplatcích za střední zdroje znečištění již nerozhodují Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.


Picture is used with acknowledgement of FreeDigitalPhotos.net / Author: pakorn

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO