Změny BOZP v návaznosti na novelu Zákoníku práce (od 01.01.2012)

Změny BOZP v návaznosti na novelu Zákoníku práce (od 01.01.2012)


V souvislosti s novelizací zákoníku práce došlo k úpravám některých paragrafů, týkajících se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejdůležitější změny najdete ve zkratce zde.

Kdo jinému jámu kopá, ten je u něj na brigádě

Změny se týkají působení více pracovníků různých firem na pracovišti. Jako příklad můžeme uvést společně užívanou dílnu nebo nejčastější variantu, mezi kterou beze sporu patří stavební činnost zajišťovaná formou tzv. subdodávek. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat (dohodou) o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Každý ze zaměstnavatelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. Toto pravidlo se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel, a tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance (§101).

Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci, který se podrobí pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování, ztrátu na výdělku. Dále je povinen zajistit (zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům) podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních přepisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením rizik, které se týkají jejich práce a pracoviště.

Kdo se moc ptá, málo googlí

Školení musí být provedeno při nástupu zaměstnance do práce, a dále při změně pracovního zařazení nebo druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků, nebo změně technologických anebo pracovních postupů. Školení zaměstnanců je třeba v nastavených periodách opakovat a znalosti prověřovat. Dále je zaměstnavatel povinen zajistit školení bez zbytečného odkladu v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (§103). Technické předpisy jsou definovány následovně: předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví (§ 349).

Důvěřuj, ale prověřuj

Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních a zjištěné nedostatky odstraňovat (§108).

Polámal se mraveneček

Upřesnění novely se promítá i do povinností zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání, konkrétně stanovuje povinnost objasnění příčin a okolností vzniku úrazu. Bez vážných důvodů by nikdo neměl měnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele zaměstnavatel bez zbytečného odkladu uvědomí zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění (§105). Další změny se týkají odpovědnosti za škodu na zdraví z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (§384) a práva náhrady škody vzniklé pracovním úrazem. Nahradit škodu vzniklou pracovním úrazem při plnění důležitých úkolů v zájmu společnosti musí ten zaměstnavatel, pro kterého v době tohoto úrazu pracovník pracoval.

Ranní ptáče dál doskáče aneb kdo chce kam, pomozme mu tam

Upřesnění pojmu cesta do zaměstnání: Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět, u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět. Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení. (§ 387).

Komu není rady, tomu není pomoci

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích své práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Zaměstnanci mají před uskutečněním opatření právo požadovat dodatečně informace a vysvětlení. Zaměstnanci jsou povinni si poskytovat součinnost a jednat v souladu se svými oprávněnými zájmy (§ 106).

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO