Pracovní úrazy

Pracovní úrazy

 


Problematika pracovních úrazů, tj. například způsob a obsah evidence pracovních úrazů, hlášení úrazů a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu, okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu je upraven nařízením vlády č. 201/2010 Sb., které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

Co je pracovní úraz

Pracovním úrazem se rozumí poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel podle Zákoníku práce musí:

 •       Dle § 105 odst. 1 vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku každého pracovního úrazu.
 •       Dle § 105 odst. 2  v knize úrazů vést evidenci všech pracovních úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny (popř. žádná pracovní neschopnost).
 •       Dle § 105 odst. 3 při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním úrazu dokumentaci (dle Nařízení vlády č. 201/2010Sb.).

Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci se stal pracovní úraz, nyní mohou také využít možnost vyplnit elektronický vzor záznamu o úrazu na webové adrese Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a vyplněný záznam odeslat elektronickou cestou příslušným institucím.

Kniha úrazů

V knize úrazů se evidují všechny úrazy, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy do knihy úrazů bylo třeba uvést všechny údaje potřebné k případnému pozdějšímu sepsání záznamu o úrazu, je stanoven taxativní seznam údajů (§ 2 odst. 1), které evidence v knize úrazů musí obsahovat. Zcela nový je údaj o počtu hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu.

Dále je stanoveno, že:

 • záznam v knize úrazů provádí jak zaměstnavatel zaměstnance, tak zaměstnavatel, u kterého k úrazu došlo
 • zaměstnavatel je povinen vydat na žádost kopii zápisu či výpis z knihy úrazů úrazem postiženému zaměstnanci či v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům; vydání kopie či výpisu z knihy úrazů je pro zaměstnance či jeho rodinné příslušníky bezplatné a náklady na pořízení kopie či výpisu nese zaměstnavatel.

Smrtelný pracovní úraz

Definice smrtelného pracovního úrazu se nezměnila (§ 3). Nadále se pro statistické účely smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel; tedy nejen úraz, který způsobil smrt bezprostředně po úrazu, ale i takové poškození zdraví, na jehož následky zaměstnanec do jednoho roku zemřel.

Hlášení pracovního úrazu

Oproti předchozí právní úpravě je třeba i ostatní pracovní úrazy ohlásit též zdravotní pojišťovně, u které je úrazem postižený zaměstnanec pojištěn. Lhůta pro ohlášení úrazů zůstává stejná, a to bez zbytečného odkladu.

Příslušnost útvaru Policie České republiky, oblastního inspektorátu práce a obvodního báňského úřadu je pro účely hlášení pracovního úrazu zpřesněna, a to tak, že se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu (§ 10).

Vyhotovení záznamu o úrazu

Na rozdíl od předchozí úpravy je povinnost vyhotovit záznam o úrazu stanovena „neprodleně“ a jako nejzazší termín zůstává do 5 pracovních dnů, kdy se o úrazu dozvěděl (§ 5 odst. 1), zatímco původně se pětidenní lhůta počítala od oznámení pracovního úrazu. Pro předání záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci či v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům je nově stanovena lhůta „bez zbytečného odkladu“. Zaměstnanec i rodinní příslušníci obdrží vyhotovení záznamu o úrazu bezplatně.

Záznam o úrazu

Nařízení vlády v zásadě převzalo původní formulář v osvědčené podobě. Záznam o úrazu uvedený v příloze č. 1 nařízení vlády je pouze vzorem; může být zpracován i jinak, pokud obsahuje dostatečné údaje potřebné k zaznamenání úrazu.

Oproti předchozí úpravě byly zejména vypuštěny identifikátor zaměstnavatele OKEČ a příčina úrazu porušení pracovní kázně postiženým. Byly zavedeny nové identifikátory zaměstnavatele CZ – NACE  a IČO, kategorie zaměstnání KZAM, údaj, zda byla u úrazem postiženého zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, údaj o trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu, údaj o opatřeních přijatých k zabránění opakování pracovního úrazu, vyjádření postiženého a svědků. Byly zpřesněny údaje o pracovněprávním vztahu postiženého zaměstnance, zdroje úrazu (např. jako nový zdroj uvedena elektrická energie) aj.

Prostřednictvím odkazů jsou poskytována pod vzorem formuláře záznamu o úrazu např. vysvětlení, kdo příslušnou kolonku vyplňuje, co se do kolonky uvede.

Zasílání záznamů o úrazech

Na rozdíl od předchozí úpravy se i v případě ostatních pracovních úrazů zasílají záznamy o úrazu též územně příslušnému útvaru Policie ČR, a to v případě, když zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin. U všech úrazů se nově zasílají záznamy o úrazu organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Záznam o úrazu - hlášení změn

Záznam o úrazu - hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce stanoveným subjektům, které jsou novém nařízení vlády stanoveny.

Správní sankce 

Pokud je zaměstnavatel fyzickou osobou, může se dopustit přestupku na úseku bezpečnosti práce (§ 17 zák. č. 251/2005 Sb.), a pokud je právnickou osobou, může se dopustit správního deliktu na úseku bezpečnosti práce (ust. § 30 zák. č. 251/2005 Sb.). Za to jim může být uložena pokuta až do výše:

a) 400 000 Kč, když:

 • nepředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,
 • nevede evidenci o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost,
 • neohlásí pracovní úraz a nezašle záznam o něm stanoveným orgánům a institucím,

 b) 1 000 000 Kč, když:

 • nevyšetří příčiny a okolnosti pracovního úrazu, ačkoli k tomu má povinnost,
 • nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost,

 c) 2 000 000 Kč, když:

 • nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů.

 Pokuty ukládají orgány inspekce práce ve správním řízení.


Picture is published with acknowledgement of FreeDigitalPhotos.net / Author: Stuart Miles

Přihlášení k odběru

Nejste našim klientem a zaujaly Vás články, aktualizace norem, legislativy nebo máte zájem využit marketingových kampaní, na kterých pracujeme? Zaregistrujte se bezplatně k odběru novinek, článků a informací o plánovaných marketingových kampaních. Registrovaným zájemcům nepravidělně zasíláme mail s výše uvedenými informacemi. Z odběru je možné se samozřejmě kdykoli odhlásit.

Jméno
Příjmení
E-mail *
Telefon
2+2 =

Všechny vydané články

 

      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO