Legislativa WK 01/2014

Nové předpisy k 3. lednu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
441/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 17.12.2013 1.1.2014
442/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů    18.12.2013 1.1.2014
443/2013 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 19.12.2013 1.1.2014
444/2013 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 19.12.2013 1.1.2014
445/2013 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 19.12.2013 1.1.2014
446/2013 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 19.12.2013 1.1.2014
447/2013 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 19.12.2013 1.1.2014
448/2013 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 19.12.2013 1.1.2014
449/2013 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 19.12.2013 1.1.2014
450/2013 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  19.12.2013 1.1.2014
451/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 19.12.2013 1.1.2014
452/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 19.12.2013 1.1.2014
453/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě  11.12.2013 1.1.2014
454/2013 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 18.12.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
455/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 18.12.2013 1.1.2014
456/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů 18.12.2013 1.1.2014
457/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. 18.12.2013 1.1.2014
458/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech 18.12.2013 1.1.2014
459/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 18.12.2013 1.1.2014
460/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 4.12.2013 1.1.2014
461/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb. 18.12.2013 1.1.2014
462/2013 Sb. Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 19.12.2013 1.1.2014
463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek  18.12.2013 1.1.2014
464/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 18.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014 s výjimkou čl. I bodů 20 a 67, které nabývají
účinnosti dnem vyhlášení, a bodů 26, 28, 61 a 62, které
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.
465/2013 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik 20.12.2013 1.1.2014
466/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 17. září 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů 17.9.2013  
467/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  20.12.2013 1.1.2014
468/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů  20.12.2013 1.1.2014
469/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů  20.12.2013 1.1.2014
470/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů 20.12.2013 1.1.2014
471/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 20.12.2013 1.1.2014
472/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek 20.12.2013 1.1.2014
473/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 20.12.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 18, 36, 41,
79, 80, 88, 94, 108, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 128,
154, 155, 156, 157 a 158, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2015.
474/2013 Sb. Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 23.12.2013 1.1.2014
475/2013 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. 19.12.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014,
s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem
vyhlášení tohoto zákona.
476/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 18.12.2013 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
následujícím po jeho vyhlášení.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO