Legislativa WK 24/2014

Nové předpisy k 13. červnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
108/2014 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje 20.5.2014  
107/2014 Sb. Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu 21.5.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
106/2014 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 28.5.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.
105/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb. 3.6.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2014, s výjimkou čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.
104/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 4.6.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
103/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 30.5.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.
102/2014 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 20.5.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. června 2014.
101/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23.4.2014 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO