Legislativa WK 39/2013

Nové předpisy k 27. září 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
302/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 17.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.
301/2013 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie 23.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 21.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
298/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů 18.9.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.
297/2013 Sb. Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014 19.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
296/2013 Sb. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014 19.9.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
295/2013 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
294/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
293/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 12.9.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO