Legislativa WK 37/2013

Nové předpisy k 13. září 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
283/2013 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 22.8.2013  
282/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu 4.9.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. září 2013.
281/2013 Sb. Zákon, který se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů 21.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. září 2013.
280/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 21.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
279/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 21.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
278/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti 21.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 21.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
276/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 21.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
275/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 21.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
274/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 22.8.2014 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
273/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 22.8.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
272/2013 Sb. Zákon o prekursorech drog 22.8.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení § 35 odst. 2, § 36 odst. 1 a 3, § 37 a 38, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO