Legislativa WK 03/2013

 

Nové předpisy k 18. lednu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
4/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů    19.12.12 15.12.13
6/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2019, 1,50 %  21.12.13  
9/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů   20.12.12 01.02.13
12/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů   10.01.13 01.02.13
13/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů    10.01.13 01.02.13
14/2013 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami    09.01.13 Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2012 ze dne 28. listopadu 2012 a nabyl účinnosti dne
1. ledna 2013

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO