Legislativa WK 30/2014

Nové předpisy k 25. červenci 2014

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
132/2014 Sb. Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin 14.7.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
133/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb. 14.7.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
134/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb. 14.7.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. listopadu 2014.
135/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 18.6.2014 22.7.2014
136/2014 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 18.6.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
137/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 18.6.2014 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
138/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 18.6.2014 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
139/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 18.6.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
140/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 18.6.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
141/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. 19.6.2014 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 9.7.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
143/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů 9.7.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
144/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb. 9.7.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
145/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 16.7.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.
146/2014 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/ /1963Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb. 13.5.2014  

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO