Legislativa WK 45/2013

Nové předpisy k 8. listopadu 2013

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
352/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 25.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
351/201 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 16.10.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
350/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů 31.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. listopadu 2013.
349/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky) 29.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
348/2013 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 22.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
347/2013 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 22.10.2013  
346/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 16.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
345/2013 Sb. Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření 21.10.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2013.
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 10.10.2013 Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou části čtyřicáté první, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního mě- síce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO