Legislativa WK 28/2014

Nové předpisy k 11. červenci 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
122/2014 Sb. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy   23.6.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014 s výjimkou ustanovení § 9 odst. 8, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.
123/2014 Sb. Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky   25.6.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
124/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb. 2.7.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2014.
125/2014 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 24.6.2014  
126/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů   16.6.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
127/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 11.6.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.
130/2014 Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb. 13.5.2014  
129/2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 25.6.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
128/2014 Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin   25.6.2014 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO