Legislativa WK 34/2013

Nové předpisy k 23. srpnu 2013

 

Číslo předpisu

Titul předpisu Přijato Účinnost od
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů 3.7.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 3.7.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 31.7.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
242/2013 Sb. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě 24.7.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
250/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech 25.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.
249/2013 Sb. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 24.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
248/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 24.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
247/2013 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 24.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
246/2013 Sb. Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování 24.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
245/2013 Sb. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 24.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
244/2013 Sb. Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 24.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
253/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv 29.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. října 2013.
252/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 2.8.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013, s výjimkou ustanovení § 3 a § 5 odst. 4, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2014, a ustanovení § 2 odst. 4 a § 5 odst. 7, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.
251/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 31.7.2013 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.
255/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů 13.8.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013
254/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 13.8.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013
258/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 8.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
257/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí 3.7.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 8.8.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO