Legislativa WK 17/2013

 

Nové předpisy k 26. dubnu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
97/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)    12.4.2013 30.4.2013
99/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie    20.3.2013 20.3.2013
100/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   21.3.2013 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodů 7, 8, 14 až 16 a 18 až 35 a čl. III, které
nabývají účinnosti dnem 1. července 2013,
b) čl. I bodu 13, který nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2014.
101/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů    21.3.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
102/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony    21.3.2013 1.5.2013

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO