Legislativa WK 15/2014

Nové předpisy k 11. dubnu 2014

 

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
53/2014 Sb. Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách 26.3.2014 15.4.2014
54/2014 Sb. Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog 26.3.2014 15.4.2014
55/2014 Sb. Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 – Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady    26.3.2014 1.5.2014
56/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 20.3.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
57/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě 20.3.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
58/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 20.3.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
59/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 20.3.2014 1.6.2014
60/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 19.3.2014 1.1.2015
61/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony 19.3.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení,s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9 a 13, bodu 14,pokud jde o § 34 odst. 10 písm. b) a § 34 odst. 11 písm. b) až d), bodu 15, pokud jde o § 34 odst. 13 písm. a) a b), bodu 18 a čl. V, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.
62/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 19.3.2014 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
63/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 26.3.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 20.3.2014 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
65/2014 Sb. Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce 26.3.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.
66/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. 27.3.2014 1.9.2014
67/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů 1.4.2014  
68/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb. 18.9.2013 1.1.2014
69/2014 Sb. Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany 2.4.2014 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
70/2014 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2014  

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO