Legislativa WK 31/2013

Nové předpisy k 02. srpnu 2013

Číslo předpisu Titul předpisu Přijato Účinnost od
217/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 20.6.2013 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.
218/2013 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. července 2013    23.7.2013  
219/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení    24.7.2013 1.8.2013
220/2013 Sb. Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek    22.7.2013 1.8.2013
221/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití    25.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
222/2013 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce   22.7.2013  
223/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů    1.6.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, který, pokud jde
o označení kosmetických přípravků, nabývá účinnosti
prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení, a ustanovení čl. I bodu
41, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
224/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.    22.5.2013  
225/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů    24.7.2013 1.8.2013
226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh    20.6.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
227/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   20.6.2013 1.7.2013
228/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů    20.6.2013 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 10. června
2013, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21, které nabývá
účinnosti dnem 22. července 2013.
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)  20.6.2013 1.1.2014
230/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů    21.6.2013 1.6.2013
231/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů    21.6.2013 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
jeho vyhlášení.
232/2013 Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů),
ve znění pozdějších předpisů
26.6.2013 1.1.2014
233/2013 Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 26.6.2013 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
jeho vyhlášení.
234/2013 Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
26.6.2013 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého
měsíce po jeho vyhlášení.
235/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami
pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
23.7.2013 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jejího vyhlášení.

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO