Legislativa 01/2020

Nové předpisy k 26. lednu 2020

 

Platnost od Číslo Název
24.01.20 16/2020 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
17.01.20 15/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
17.01.20 14/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
17.01.20 13/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
17.01.20 12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby
14.01.20 o1/c4/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.
14.01.20 11/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
14.01.20 10/2020 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
10.01.20 9/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
10.01.20 8/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
10.01.20 7/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
10.01.20 6/2020 Sb. Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
10.01.20 5/2020 Sb. Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
10.01.20 4/2020 Sb. Vyhláška o energetických specialistech
10.01.20 3/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
03.01.20 2/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
03.01.20 1/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Změny v legislativě - aktualizace každý pátek


Facebook Twitter LinkedIn
      ©2020 3S Consulting s.r.o.
Váš partner pro ISO